Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Přednášky pro veřejnost

Naší dlouhodobou snahou je zvát k nám na obor různé domácí i zahraniční přednášející. Od letního semestru 2011/2012 jsme navíc zavedli cyklus přednášek prezentujících zajímavé aktivity související s oblastmi našeho zájmu. Kromě studentů a pedagogů oboru je cyklus přístupný široké veřejnosti. Aktuální informace o cyklu, který je pro studenty také povinně volitelným/volitelným předmětem, naleznete v informačním systému zde.

Všechny přednášky jsou tlumočeny do českého znakového jazyka. Pokud si chcete objednat simultánní přepis mluvené češtiny, napište alespoň týden předem na email: petra.slanskabimova@ff.cuni.cz.

Přednášky probíhají vždy v pátek 9.10–10.40, na hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, v přízemí, v místnosti č. 18.

Novinky ze světa Deaf Studeis dále naleznete interaktivní části kurzu na facebooku.

Archiv přednášek z předchozích semestrů najdete zde.


Přednášky v LS 2016/2017

 

pátek 24. 2. 2017

Přednáška se nekoná.

 

 

 

 

 

pátek 3. 3. 2017

Přednáška se nekoná.

 

 

 

 

 

pátek 10. 3. 2017

Přednáška se nekoná.

 

 

 

 

 

pátek 17. 3. 2017

Paměť českých neslyšících (Paměť národa)

 Radka Nováková

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v českém znakovém jazyce.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

 

V rámci této přednášky byly prezentovány výsledky z projektu Paměť národa uskutečněného v rámci volitelného předmětu od ak. roku 2012/2013 (více informací http://ujkn.ff.cuni.cz/aktivity/pamet-naroda). 

 

pátek 24. 3. 2017

Vývoj sociální kognice u uživatelů českého znakového jazyka: adaptace testové baterie

 Andrea Hudáková

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

V přednášce bude popsán postup adaptace britského testového nástroje z oblasti teorie mysli Theory of Mind Task Battery pro účely testování sociálně kognitivních kompetencí českých neslyšících dětí – uživatelů českého znakového jazyka i uživatelů mluvené češtiny – a okolnosti jeho prvotní použití.

 

pátek 31. 3. 2017

Expertní komise pro otázky vzdělávání při ASNEP: vize, cíle, historie a současnost

 David Jorda

Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v českém znakovém jazyce.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

EKOV je Expertní komise pro otázky vzdělávání pod ASNEP. Jaké je naše stanovisko? Prostřednictvím aktivit EKOV pracujeme na zkvalitnění systému vzdělávání neslyšících žáků na všech úrovních vzdělávání. V návaznosti na to se snažíme ovlivnit legislativu, která má vliv na vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Jak probíhala jednání ohledně státní maturity pro neslyšící a nedoslýchavé žáky? Úspěšně jsme připomínkovali vyhlášku: naším cílem bylo, aby Cermat v rámci jednotného přijímacího řízení vytvořil testy z českého jazyka a matematiky se speciální úpravou pro žáky se sluchovým postižením, především pak pro žáky prelingválně neslyšící. Dodržujeme a naplňujeme stávající platnou českou a mezinárodní legislativu. (Především Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Zákon č. 384/2008 Sb. ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých, Bruselskou deklaraci o znakových jazycích a Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků.) Jak funguje spolupráce s ČŠI? Toto a ještě mnohem více se dozvíte v průběhu této přednášky.

 

pátek 7. 4. 2017

Jazyk a trajektorie mladých Vietnamců v České republice

 Jiří Homoláč a  Tamah Sherman

Přednášející fyzicky přítomní. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

 

V rámci projektu “Vietnamští a čeští mluvčí v prostředí formálního a neformálního vzdělávání: Interakce a její reflexe vietnamskými mluvčími” (GA ČR 2014-2016, hlavní řešitelka Tamah Sherman) jsme dosud pořídili jazykověbiografická a následná interview v češtině nebo ve vietnamštině s 51 Vietnamci žijícími v České republice. Cílem přednášky je na těchto interview a na omezeném  počtu textů   z nových médií (YouTube, Facebook) ukázat, jak lze propojit životní trajektorie informantů  s procesy jazykové socializace a akulturace a jak se osobní a profesní životní trajektorie konstruují v různých žánrech.

 

pátek 14. 4. 2017

Přednáška se nekoná – Velký pátek.

 

 

 

 

pátek 21. 4. 2017

DEINE NAME WAS? – Studium na Univerzitě Hamburg

Kateřina Lišková

 Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

O studiu v Hamburku vážně i nevážně. Je přínosné naučit se základy cizího znakového jazyka? Proč jet studovat do zahraničí a jak si vybrat tu správnou destinaci? Jak přežít německou byrokracii a existuje vůbec? Jsou Němci opravdu tak pünktlich, jak se říká?

 

pátek 28. 4. 2017

Prezentace studentů a pedagogů oboru Deaf Studies z University of Central Lancashire (UK)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

 

 

pátek 5. 5. 2017

Multimodální výzkum komunikace v kontextu kognitvní lingvistiky

Eva Lehečková a Jakub Jehlička

 Přednášející fyzicky přítomní. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

Kognitivní přístup vnesl do lingvistiky systematické uchopení jazykových jevů jako komplexních gestaltů, v nichž různě schematizované složky jazykové i mimojazykové zkušenosti přispívají k holisticky chápané reprezentaci. Naše přednáška ukazuje, jak lze tuto perspektivu propojit s popisem komunikace jako multimodálního jevu. Jednak stručně představíme směřování k multimodálnímu pojetí kognitivní lingvistiky (včetně předpokladů, které tento posun umožňují), jednak ilustrujeme toto pojetí na našem vlastním výzkumu vztahu mezi gestikulací a gramatikou v češtině a v angličtině.

 

pátek 12. 5. 2017

I. evropské setkání neslyšících vědců a studentů (EDSU - European Deaf Students´Union)

Marie Pangracová. 

 Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

V dubnu proběhlo v Praze malé neformální mezinárodní setkání neslyšících studentů, vědců a pracovníků přírodovědeckých, medicínských a matematických, technických a informačních oborů. Cílem toho setkání je nejen se seznámit (networking uživatelů znakových jazyků z uvedených oborů napříč Evropou), ale i  informační (problémy a výzvy uživatelů ZJ při VŠ studiu a při vědecké práci, dobrá praxe v těchto oblastech) a vzdělávací (přednášky o výzkumu a konkrétních výsledcích neslyšících vědců).

 

pátek 19. 5. 2017

Závěrečná diskuze

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 


 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 1. 3. 2017