Filozofická Fakulta
Domů

 

LETNÍ ŠKOLA

 english For English click here.

Logo CISL

Summer School Lecture

Program

Summer School Open

Open: program

Registrace a poplatky

Organizační tým

Tlumočení

ubytování

Veřejná doprava

kavárny a restaurace

Podporují nás

Facebook

Letní škola Lecture - Program

PDFStáhněte si program Letní školy Lecture v pdf!

PDFAbstrakty všech přednášek ke stažení zde.

PDFHandbook pro účastníky konference.

 

 

PONDĚLÍ 25. SRPNA

Téma dne : Kognitivní lingvistika

8.00–9.00

Registration

Registrace

9.00–9.30

Introduction

Úvod

9.30–10.15

Irena Vaňková

Stereotype as a Key to the Worldview of the Czech Deaf – 1st part

Stereotyp jako klíč v jazykovém obrazu světa českých neslyšících – 1. část

10.15–10.45

Coffee break

Občerstvení

10.45–11.30

Irena Vaňková

Stereotype as a Key to the Worldview of the Czech Deaf– 2nd part

Stereotyp jako klíč v jazykovém obrazu světa českých neslyšících – 2. část

11.30–11.40

Break

Přestávka

11.40–12.25

Irena Vaňková

Stereotype as a Key to the Worldview of the Czech Deaf– 3rd part
Stereotyp jako klíč v jazykovém obrazu světa českých neslyšících – 3. část

12.25–13.30

Lunch break

Oběd

13.30–14.45

L. Břinková – National Stereotypes in Sign Languages
Stereotypy národností ve znakových jazycích

M. Basovníková – Stereotype of a Hearing Person in Sign Languages
Stereotyp slyšícího ve znakových jazycích

R. Zbořilová – Conceptualization of Colours in Sign Languages
Konceptualizace barev ve znakových jazycích

14.45–15.15

Coffee break

Občerstvení

15.15 – 17.15

Cognitive linguistics workshops
Workshopy kognitivní lingvisitiky

19.00

Evening program – Tour of Prague

Doprovodný program – prohlídka Prahy

 

ÚTERÝ 26. SRPNA

Téma dne: Korpusy znakových jazyků 

9.00–9.30

Introduction

Úvod

9.30–10.30

Christian Rathmann
German Sign Language Corpus Project: The Corpus Design
Projekt korpusu německého znakového jazyka: design korpusu

10.30–11.00

Coffee break

Občerstvení

11.00–12.00

Trevor Johnston
Adding Value to, and Extracting Value from, a Signed Language Corpus Through Strategic Annotations
Cílená anotace jako způsob zkvalitnění a vytěžování korpusu znakového jazyka

12.00–13.00

Lunch break

Oběd

13.00–14.00

Adam Schembri
Quantitative Approaches To Analysing Sign Language Corpus Data
Kva
ntitativní přístupy k analýze korpusů znakového jazyka

14.00–14.30

Coffee break

Občerstvení

14.30–16.00

Trevor Johnston
Building on Basic Annotations for Conducting Research: Exploring Examples and Solutions with Participants Using a Small Czech Sign Language Sample
Elementární anotace jako základ výzkumu: analýza příkladů a jejich řešení s účastníky kurzu (práce s omezeným vzorkem ČZJ)

16.15 – 17.00

Pannel Disscusion

Panelová diskuze

17.30

Evening program – Exhibition opening + dinner (Faculty of Arts – ground floor)

Doprovodný program – vernisáž výstavy + večeře (Filozofická fakulta – přízemí)

STŘEDA 27. SRPNA

Téma dne: Kultura Neslyšících a současný výzkum v lingvistice znakových jazyků

9.00–9.30

Introduction

Úvod

9.30–10.30

Ulrike Zeshan
Many Languages at Hand - The Study of Sign Multilingualism
Mnoho jazyků po ruce: studium znakového multilingvismu 

10.30–11.00

Coffee break

Občerstvení

11.00–12.00

Carol Padden
From Gesture to Sign Language
Od gesta ke znakovému jazyku

12.00–13.00

Lunch break

Oběd

13.00–14.00

Klára Richterová
Kinship Terminology in Signed Languages – Czech Sign Language

Příbuzenecká terminologie v českém znakovém jazyce

14.00–14.30

Coffee break

Občerstvení

14.30–16.00

Tom Humphries
Meaning Making in Culture: 'deaf', 'HEARING' and Other Models
Utváření významu v kultuře: ´neslyšící´, ´SLYŠÍCÍ´ a jiné modely

16.15–17.00

Pannel Disscusion

Panelová dizkuze

19.00

Evening program – Rector Residence (Karolinum)

Doprovodný program – Sídlo rektora (Karolinum)

 

PDFStáhněte si program Letní školy Lecture v pdf!

PDFAbstrakty všech přednášek ke stažení zde.

PDFHandbook pro účastníky konference.Za obsah této stránky je zodpovědná 
Bc. Lucie Břínková: lucie.brinkova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 25. 8. 2014