Filozofická Fakulta
Domů

 

LETNÍ ŠKOLA

 english For English click here.

Logo CISL

Summer School Lecture

Program

Summer School Open

Open: program

Registrace a poplatky

Organizační tým

Tlumočení

ubytování

Veřejná doprava

kavárny a restaurace

Podporují nás

Facebook

Letní škola Open - Program

PDFStáhněte si program Letní školy Open v pdf!

PDFAbstrakty si stáhněte zde.

PDFHandbook pro účastníky ke stažení zde.

 

THURSDAY 28 AUGUST

8.00 – 9.00

Registration

Registrace

9.00 – 9.30

Tom Humphries
Meaning Making, Worlds, Dictionary Definitions, and Context Is Everything
Utváření významu, "světy významu", slovníkové definice a kontext

9.30 – 10.00

Radka Nováková
Indirect Naming Units in Czech Sign Language

Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce

10.00 – 10.30

Petr Vysuček

Deaf Signs in Czech Sign Language

Specifické znaky v českém znakovém jazyce

10.30 – 11.00

Coffee break

Občerstvení

11.00 – 11.30

Trevor Johnston
Corpus-based SL Research: The Case of Mouth Actions in Auslan (Australian Sign Language)

Na korpusu založený  výzkum znakového jazyka: pohyby úst v Auslanu (australském znakovém jazyce)

11.30 – 12.00

Adam Schembri
Lexical Variation and Change in British Sign Language

Lexikální variantnost  a změny v britském znakovém jazyce

12.00 – 12.30

Aurore Paligot

A Corpus Study of Weak Hand Lowering Across French Belgian Sign Language Registers
Korpusová studie snížení pasivní ruky v rámci stylů francouzského belgického znakového jazyka

12.30 - 13.00

Paweł Rutkowski

Corpus Data in Linguistic Research: The Case of Polish Sign Language (PJM)

Korpusové údaje v jazykovém výzkumu: případ polského znakového jazyka (PJM)

13.00 – 13.30

Lunch break

Oběd

 

POSTER SESSION

POSTERY

13.30 – 15.30

Kang-Suk Byun
Repair Sequences in Cross-signing    
Opravy přeřeknutí v nepřipraveném projevu

Liu Hongyu
A Study of Verbal Aspect of Shanghai Sign Language in Comparison to Tibetan Sign Language
Analýza slovesného vidu v šanghajském znakovém jazyce v porovnání s tibetským znakovým jazykem

Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski
The Role of Lexical Iconicity in the Interpretation of PJM Signs  
Role lexikální ikoničnosti při interpretaci znaků PJM

Justyna Kotowicz
Sign Language Reception Skills Test for Children in Polish Sign Language (PJM): Results of British Sign Language (BSL) Adaptation
Testování dětí v porozumění polského znakového jazyka (PJM): výsledky adaptace britského znakového jazyka (BSL)
Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska, Magda Schromová
The Polish Sign Language (PJM) Corpus Project: Current Status and Future Plans
Korpusový projekt polského znakového jazyka (PJM): aktuální stav a plány do budoucna
Hana Strachoňová, Jana Wagnerová, Roman Vojtechovský
Processing of the General Vocabulary in the Monolingual Dictionary of Czech Sign Language On-line
Zpracovávání obecné znakové zásoby ve výkladovém slovníku českého znakového jazyka on-line
Alison Vere
Bimodal Trilingual Language Acquisition
Proces osvojování tří jazyků dvojího typu
Anna Kuder
Space and Movement as Elements of Narrative Strategies in Polish Sign Language (PJM): A Corpus-based Study
Prostor a pohyb jako elementy narativních strategií v polském znakovém jazyce (PJM): studie založená na korpusu

15.30 – 16.00

Carol Padden
Studies of  Sign Language Lexicons
Studium slovníků znakového jazyka

16.00 – 16.30

Ulrike Zeshan
Sign Language Endangerment
 Znakový jazyk v ohrožení

16.30 – 17.00

Josefina Safar
Village Sign Languages as Endangered Languages – An Analysis of Discourse about Chican Sign Language (Mexico)

Vesnické znakové jazyky jakožto jazyky ohrožené – analýza diskurzu o chicanském znakovém jazyce (Mexiko)

20.00

Evening program – Concert Traband and Johanes Benz – party with reception (Michnův palace)

Doprovodný program – koncert skupin Traban a Johanes Benz – párty s recepcí (Michnův palác)

FRIDAY 29 AUGUST

9.00 – 9.30

Josef Fulka

Construction of Sign Language as a Historical Object: Some Questions and Fallacies

Konstruování znakového jazyka jakožto historického objektu – některé otázky a omyly

9.30 – 10.00

Karel Redlich

Plains Indian Sign Languages

Indiánské znakové jazyky

10.00 – 10.30

Josefina Kalousová

Handshapes in Handling Classifier Constructions in Czech Sign Language

Klasifikátorové tvary ruky držení v českém znakovém jazyce

10.30 – 11.00

Coffee break

Občerstvení

11.00 – 11.30

Keiko Sagara
Historical Relationship between the Numeral Signs of Japan, Taiwan and South Korea Sign Languages
Historický vztah mezi číslovkami v japonském, tchajwanském a korejském znakovém jazyce

11.30 – 12.00

Hyunhwa Lee

A Study on Code Switching in Korean Sign Language
Studie o přepínání kódů v korejském znakovém jazyce

12.00 – 12.30

Yaqing Chen

Cross-modal Bilingualism: Language Contact Phenomena in Chinese
Bilingvismus napříč jazyky jiného typu: jazykové kontaktové prostředky v čínské komunitě neslyšících

12.30 – 13.30

Lunch break

Oběd

13.30 – 14.00

Juhana Salonen

Perfective Aspect in Finnish Sign Language

Dokonavý vid ve finském znakovém jazyce

14.00 – 14.30

Silvia Gabarro-Lopez

Buoys in the “LSFB Sea”? Their Coordinates and Their Neighbours
 Bóje v „moři LFSB“? Jejich souřadnice a sousedé

14.30 – 15.00

Christian Rathmann

Performance Of German Deaf Children, Adults And L2-Learners In German Sign Language Sentence Reproduction Test
 Performance německých neslyšících dětí, dospělých a studentů druhého jazyka v testu reprodukce vět německého znakového jazyka

15.00 – 15.30

Anna Moudrá

PATH – Image Schema in Czech Sign Language

Cesta – představové schéma v českém znakovém jazyce

15.30 – 16. 30

Closing ceremony, surprise!

Závěrečný ceremoniál, překvapení!

20.00

Closing meeting (Michnův palace)

Závěrečné setkání (Michnův palác)

 

PDFStáhněte si program Letní školy Open v pdf!

PDFAbstrakty si stáhněte zde.

PDFHandbook pro účastníky ke stažení zde.

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Bc. Lucie Břínková: lucie.brinkova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 27. 8. 2014