Filozofická Fakulta
Domů

 

Přednášky v zimním semestru 2013/2014

Aktuální přednášky najdete zde.

 

pátek 4. 10. 2013, 9.10-10.40

Násilí na Neslyšících ženách

Sabine Fries /z videozáznamu ze Sign 6 Conference, 2013, Goa – Indie/

Sabine Fries

Věra Doušová /psychologická poradna FRPSP, CZ/

Věra Doušová

Přednáška se koná v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením.

Týden komunikace logo

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Přepis z přednášky

 

 

 

Přednáška Sabine Fries z Humboldtovy University se zabývala výsledky tří německých výzkumů srovnávajících životní podmínky a podstupované násilí u (1) žen bez postižení, (2) žen se zdravotním postižením a (3) neslyšících žen. Přednáška zahrnovala i metodologii těchto výzkumů, etická pravidla (tazatelky nesměly své respondentky znát osobně a měly podepsánu mlčenlivost) a přizpůsobení výzkumných metod neslyšícím respondentkám (nabízení účasti ve výzkumu prostřednictvím médií zaměřených na Neslyšící, modifikaci dotazníku zahrnutím oblastí týkajících se Neslyšících a využití tazatelek, které plynně ovládají znakový jazyk, což umožnilo provést sběr dat bez přítomnosti tlumočníka).

Zápis z přednášky

 Závěry  z přednášky si stáhnětě zde

 

 pátek 11. 10. 2013

Přednáška se nekoná

Přednáška se nekoná. Náhradou se studenti účestní konference dle vlastního výběru. Konference by se měla alespoň rámcově týkat oboru.


 

 

pátek 18. 10. 2013

Přednáška se nekoná

Přednáška se nekoná. Náhradou se studenti účestní konference dle vlastního výběru. Konference by se měla alespoň rámcově týkat oboru.


 

 

pátek 25. 10. 2013

Přednáška se nekoná

Přednáška se nekoná. Náhradou se studenti účestní konference dle vlastního výběru. Konference by se měla alespoň rámcově týkat oboru.


 

 

pátek 1. 11. 2013, 9.10-10.40

  Uvedení do problematiky evaluace. Role neslyšícího evaluátora. Případová studie.

 Jakub Štogr /Navreme Boheme/

Štogr

Markéta Spilková /MU Brno/

Spilková

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


Přednáška byla rozdělena na dvě části. V první mgr. Jakub Štogr ze společnosti Navreme Boheme uvedl posluchače do problematiky evaluace. Zaměřil se na to, co to evaluace je, k čemu slouží a jak se provádí. V druhé části krátce představil konkrétní projekt zacílený na neslyšící komunitu (Podpora integrace sluchově postižených do společnosti, Kosovo) a způsob jeho evaluování, do nějž se zapojila neslyšící evaluátorka mgr. Markéta Spilková. Ta následně shrnula své zkušenosti s touto v Česku zatím unikátní situací, na příkladech názorně osvětlila důležitost funkčního zapojení neslyšícího člena do evaluačního týmu a zdůraznila pozitiva z toho plynoucí. Pro zájemce: Evaluační zpráva z tohoto projektu je k dispozici zde.

 

pátek 8. 11. 2013, 9.10-10.40

Zahraniční aktivity. Ozvěny z letní školy a konference TISLR, Londýn 2013. Zkušenosti z Erasmu.

 Studenti CNES

Studenti čnes

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


Článek, který k tomu tématu vyšel v časopise Gong (10-12/2013, s. 38), ke stažení zde.

Přednáška měla dvě části, které se zaměřovaly na dva různé typy studentských zahraničních aktivit. V první části studentky Lucie Břinková, Josefína Kalousová a Anna Moudrá prezentovaly zkušenosti, kterých nabyly v rámci letní školy a následné konference TISLR v Londýně v létě 2013. Zaměřily se na výtahy z nejzajímavějších přednášek (například z lingvistiky znakových jazyků) a na analýzusystému tlumočení na akci podobného typu včetně doporučení pro českou praxi (například podpořit vzdělávání neslyšících tlumočníků, kteří tlumočí simultánně z psaného textu do znakového jazyka). V druhé části krátce pohovořily Lenka Okrouhlíková a Hana Weiserová o svých zkušenostech z Erasmu v Paříži: shrnuly, s jakými obtížemi se zde setkávaly a co jim participace na tomto programu dala. 

 

pátek 15. 11. 2013, 9.10-10.40

 Vybrané otázky výuky znakových jazyků:

1. znakové jazyky a Evropský referenční rámec pro jazyky,

2. ozvěny z konference LESICO

 Radka Nováková

Nováková

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


V úvodu přednášky Radka Nováková stručně nastínila, co je Evropský referenční rámec pro jazyky, v čem je důležitý a jak může podpořit výuku znakových jazyků. Dále představila aktivity třech různých projektů, které se zabývají vytvořením popisureferenčních úrovní pro různé evropské národní znakové jazyky. Seznámila přítomné se současným stavem bádání a sezapojením českých odborníků; zvláštní pozornost zaměřila na otázky, které na výzkumné týmy čekají v budoucnu. Závěrempřednášející vyslovila přesvědčení, že v současné situaci je pro Českou republiku výhodné vyčkat a teprve až vznikne alespoň jeden perfektně zpracovaný dokument pro alespoň jeden evropský národní znakový jazyk, inspirovat se jím a vytvořit popis pročeský znakový jazyk.

 

pátek 22. 11. 2013, 9.10-10.40

Principy rozvojové spolupráce a příklady z praxe zahraniční rozvojové spolupráce zacílené na komunity Neslyšících

Pibilová

Lenka Pibilová /CZ/

Liikamaa

Arttu Liikamaa /FIN/

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Pibilová: Zahraniční rozvojová spolupráce

Prezentace z přednášky

Liikama: Development Cooperation

Prezentace z přednášky

V úvodní části přednášky představila Inka Píbilová stručně problematiku zahraniční rozvojové spolupráce. Zdůraznila její odlišnosti od humanitární pomoci, připomněla historické konsekvence a nastínila některé metodologické aspekty vedoucí ke kvalitním a účinným projektům. V návaznosti na to prezentovala vybrané příklady úspěšné a především neúspěšné zahraniční rozvojové spolupráce. V druhé části Arttu Liikamaa (přes Skype) uvedl příklady finské rozvojové spolupráce zaměřené na neslyšící komunity, jež realizuje finská organizace Neslyšících.

 

pátek 29. 11. 2013, 9.10-10.40

Vizuální antropologie jako metoda podporující aktivní participaci občanů.

Pavel Borecký /Anthropictures/

Borecký

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


Pavel Borecký ze studia Anthropictures představil koncept vizuální antropologie a na konkrétním příkladu ze své praxe, kdy představil cestu od nápadu k realizaci projektu, který v českém kontextu nemá obdoby, ukázal možnosti její aplikace do praxe. Jak antropologie může opouštět odborné časopisy a začít sloužit lidem, dále demonstroval na tzv. participativních metodách, které umožňují účinné zapojování občanů do rozhodování o dění kolem nich. Na závěr proběhla diskuse o tom, v čem může být pro vizuální antropologie přínosné zkoumání znakových jazyků.

 

pátek 6. 12. 2013, 9.10-10.40

 Vztah mezi znaky japonského ZJ a kanji

 Sōya Mori /JAP/

Soya Mori

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


Dnešní host, japonský neslyšící vědec Soya Mori (mj. prezident Japonské asociace lingvistiky znakových jazyků), přednášel na velmi zajímavé téma: vzájemné ovlivňování mezi dvěma jazyky. Konkrétně se zaměřil na vztahy mezi japonským znakovým jazykem a psanou podobou japonštiny. Upozornil na některé slovosledné podobnosti, nicméně neobyčejně přínosné byly informace o podobnostech mezi znaky ideografického japonského písma a znaky japonského znakového jazyka, např. jak ideogramy (tj. psaná japonština), tak znaky japonského znakového jazyka VODA nebo RÝŽOVÉ pole vykazují značnou míru (shodné) ikonicity. 

Technická poznámka: Tato přednáška byla další z řady, v nichž přednášející (většinou cizinec) není fyzicky přítomen na půdě fakulty. Zatímco dosavadní hosté přednášeli v mluveném jazyce, dnes jsme poprvé zažili situaci, kdy mluvčí používá znakový jazyk (tj. jazyk mnohem náročnější na přenos digitálních dat). V současných technických podmínkách na FF UK se nám nejlépe osvědčila forma, kdy přednášející nahraje svůj výklad ve znakovém jazyce i s prezentací na videozáznam a ten uloží na internetové úložiště (google drive, dropbox, youtube, aj..). Organizátor přednášky následně toto video spustí v hodině a zároveň jej tlumočníci „naživo“ simultánně tlumočí do českého znakového jazyka, dále do mluvené češtiny a přepisovatelé český překlad simultánně přepisují. Následná diskuse pak už probíhá živě – pro toto spojení se nám zatím nejvíce osvědčil nástroj FaceTime.

 

pátek 13. 12. 2013, 9.10-10.40

Paměť národa (tentokrát včetně českých Neslyších)

 Studenti CNES, Radka Nováková, Radka Faltínová a p. Šmíd  /Post Bellum/

Paměť národa

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Fotografie z přednášky 

V rámci této přednášky byly prezentovány výsledky z projektu Paměť národa uskutečněného v rámci volitelného předmětu roce 2012/2013 (více informací zde). Prezentaci vedly vedle vyučujících předmětu, mgr. Novákové a mgr. Faltínové, a participující studenti; osobně se zúčastnila také jedna z pamětnic.

 

pátek 20. 12. 2013, 9.10-10.40

Indiánské znakové jazyky

 Karel Redlich

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


Zde si budete moci přečíst anotaci přednášky. 

 

pátek 3. 1. 2013, 9.10-10.40

Leadership a Neslyšící

Hana Vosmíková a Petr Vysuček

Hana Vosmíková 

Petr Vysuček

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


Zde si budete moci přečíst anotaci přednášky. 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 18. 8. 2014