Filozofická Fakulta
Domů

 

Přednášky v zimním semestru 2014/2015

 

Aktuální přednášky najdete zde.


pátek 3. 10. 2014, 9.10–10.40

Významné postavy kulturní antropologie a vztah jejich myšlení k tématům Deaf Studies

Mgr. Gabriela Fatková

Fatková

(česky, přednášející osobně přítomný)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Na setkání antropožka Gabriela Fatková představila myšlení některých významných antropologů a antropoložek a následně studenti společně s T. Kováčovou promýšleli propojení s oborem Deaf studies.  Například Franz Boas, jakožto jeden z prvních upozorňoval na to, že nelze zkoumat danákomunita bez znalosti jejího jazyka - což je stále velmi aktuální, kdy stále někteří "odborníci na sluchově postižené" publikují texty o Neslyších, i když sami nejsou schopni se s neslyšícmi domluvit. Úvahy Radcliffa Browna a C. Lévi-Strausse o totemismu mohou inspirovat k úvahám o adekvátnosti označování komunity Neslyších na základě deficitního paradigmatu (NE - SLYŠÍM - tedy tím "co nejsem" a nikoliv "tím, co jsem" - např. Znakující, "člověk vizuálního světa", atd.). V úvahách kognitivní antropoložky Mary Douglas o skupinovém vyrovnávání se s anomáli (které kategorizuje na: a) předefinování, b) odstranění c) vyhýbání se, d) stigmatizaci e) neutralizaci) je možné nalézt mnoho paralel k tomu, jak se slyšící společnost "vyrovnává" s hluchotou. Dále bylo představeno myšlení Michela Foucaulta, Edwarda Saida a Slavoje Žižeka v kontextu vztahu myšlení, vědění a uvažování o "těch druhých", kde byly nalezeny významné paralely k tomu, jak slyšící společnost nazírá hluchotu a komunitu Neslyšících.

 

 

pátek 10. 10. 2014, 9.10-10.40

 Mozek a znakový jazyk

prof. Josef Syka 

(česky, přednášející osobně přítomný)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Prof. Syka na setkání detailně představil běžné metody pro zkoumání procesů v mozku včetně v Česku ještě nepoužívané, nicméně pro výzkum ZJ velmi slibné, funkční infračervené spektoroskopie (fNIRS). Prof. Syka shrnul, v jakých částech mozku se zpracovává mluvený a znakový jazyk, a doplnil jej přehledem některých výzkumů, které se týkaly změn v mozku v souvislosti s problematikou hluchty, jako například: vliv presbyaktuze na hustotu šedé a bílé hmoty, změny v mozku u bilingválních (bimodálních i monomodárlních) osob, změny v mozku u lidí, kteří si znakový jazyk osvojili v dětsví nebo později atd. Přednáška velmi užitečně shrnovala poslední výzkumy v oblasti výzkumu mozku a znakového jazyka.

 

 

pátek 17. 10. 2014, 8.30–10.40

Výuka na pražském ústavu pro hluchoněmé

Bc. Petr Pánek a beseda s pamětníky

Paulina

(česky, přednášející osobně přítomný)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Fotografie z přednášky 
Zápis z přednášky

Přednášky Pražský ústav pro hluchoněmé v letech 1875–1955 se bohužel ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit sestra Paulina, nicméně Petr Pánek, jako hlavní organizátor této přednášky, poutavě a detailně shrnul historický vývoj vzdělávání neslyších ve škole v Holečkově ulici. Mimo komentovaných dobových fotografií měli možnost návštěvníci besedovat s neslyšícími pamětníky, kteří vzdělávání v tomto období ve škole v Holečkově zažili a mohli tak předat své osobní zkušenosti s tehdejším systémem vzdělávání. Shrnutí celé přednášky je možné nalézt zde: http://www.tichezpravy.cz/prednaska-na-ffuk-vyuka-na-prazskem-ustavu-pro-hluchoneme-prilakala-spoustu-lidi/

 

 

 

pátek 24. 10. 2014, 9.10–10.40

Znakový jazyk Chatino

Kate Mesh, PhD. (USA)

(anglicky + tlumočeno do češtiny, přednášející přítomný přes web)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Lingvistka Kate Mash z Texaské univerzity v Austinu (USA) prezentovala své výzkumy ohledně znakového jazyka Chatino, což je znakový jazyk, který se objevuje v jedné malé vesnici v Mexiku. Kate zmínila několik důležitých věci: 1) není vždy jednoduché klasifikovat daný znakový jazyk čistě do schématu: i) národní ZJ (urban SL), ii) vesnický (village SL) nebo iii) domácí znaky (home signs) a než věnovat úsilí na zjištění té jediné správné klasifikace je užitečnější zkoumat, jak spolu lidé opravdu komunikují. 2) při výzkumu jakéhokoli znakového jazyka, je třeba pracovat v týmu, kde je Neslyšící lingvista - data zjištěná pouze slyšícím výzkumníkem mohou být zkreslená 3) Kate zpochybnila tvrzení mnoha lingvistů ohledně vesnických znakových jazyků, že v těchto komunitách jsou Neslyšící opravdu přijímaní rovnocenně se slyšícími (kritérium obživy, sňatků a přístupu ke vzdělání). Kate přinesla některé příklady, které tento "mýtus ideálního prostředí" zpochybňuje. Na příkladu zkoumání vyjádření záporu v interkulturní komunikaci byly předneseny strategie pro domluvení se mezi S a N účastníkem komunikace. Celkem bylo identifikováno šest základních způsobů vyjádření záporu v Chatino ZJ. Zajímavé bylo zjištění, že Neslyšící uživatelé používali několik různých zřetězených znaků vyjadřujících zápor, kdežto slyšící uživatelé používali jen jeden znak vyjadřující důrazný zápor. Dalším zjištěním bylo, že jak S, tak N uživatelé umisťují zápor na konec věty, i když v mluveném Chatinu je zápor vyjádřen uprostřed věty, a tedy i slyšící uživatelé neměli tendenci ke "znakovanému mluvenému Chatinu".

 

 

pátek 31. 10. 2014, 9.10-10.40

CISL 2014 aneb Přední lingvisté znakových jazyků v Praze: Jak jsme to dokázali?

Lucie Břinková a kol.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Tým studentek ÚJKN prezentoval svou unikátní zkušenost s pořádáním velké mezinárodní školy znakových jazyků. Mluvilo se nejen o letní škole samotné, ale i o obrovské míře nutné spolupráce na její zorganizování. Na tuto jedinečnou akci a krokům k ní se bude ještě dlouho odkazovat jako na příklad cesty od snu k realitě.

 

 

pátek 7. 11. 2014, 9.10-10.40

Aktuální otázky v oblasti jazykové politiky 

PhDr. Vít Dovalil, PhD.

(česky, přednášející osobně přítomný)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Ve svém příspěvku Vít Dovalil představil účastníkům úvodní informace k jazykovému právu, uvedl stávající evropské předpisy, které se vyjadřují k jazykovým právům. V druhé části byly představeny konkrétní přiklady soudních případů z oblasti jazykového práva. Například vyhrála soud Britka, která chtěla učit na irské univerzitě a neuměla irsky? Lze komunikovat s celním ředitelstvím v Olomouci německy? Je možné podat patent v nizozemštině? Na na základě jakých právních norem soudy rozhodly, jestli ano, či ne? Na všechny otázky je možné si odpovědět v přiložených materiálech. Na závěr proběhla diskuse k tomu, jestli si jsou opravdu v evropském prostoru všechny jazyky rovny, a to nejen na deklarativní úrovni.

Skica soudního případu Groener

 

 

pátek 14. 11. 2014, 9.10-10.40

Neslyšící odborník jakou součást týmu pracovníků SPC

Mgr. Petr Vysuček


(v českém znakovém jazykce + tlumočeno do češtiny, přednášející osobně přítomný)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Petr Vysuček účastníky seznámil se základními informacemi o chodu a činostech SPC, stejně tak s předpisy, podle kterých SPC musí fungovat. Jakožto jedinný Neslyšící pracovník SPC v ČR poukazoval především na kritický nedostatek diagnostických materiálů pro děti, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk, důležitost Neslyšícího pracovníka při komunikaci s rodiči a zároveň o potřebném zázemí a potřebě, ze strany instituce pro to, aby Neslyšící člen týmu mohl uplatňovat své specifikcké znalosti a dovednosti v práci s dětmi, rodiči a školami.

 

 

pátek 21. 11. 2014, 9.10-10.40

Problematika simultánního přepisu do psané češtiny

Mgr. Tomáš Portych a kol.

(česky, přednášející osobně přítomný)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Tomáš Portych na přednášce nabídnul informace z oblasti práce přepisovatele. Mluvilo se o přípravě budoucích přepisovatelů, nutných podmínkách pro práci, překonávání překážek při přepisování a sdílení příkladů dobré praxe. Bylo otevřeno i téma etického kodexu a podobností mezi prací přepisovatele a tlumočníka českého znakového jazyka.

 

 

pátek 28. 11. 2014, 9.10-10.40

Konec prokrastinace

Grow Job

(česky, přednášející osobně přítomný)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Denisa Dědičová z organizace Grow Job přiblížila účastníkům problematiku prokrastance - chorobného odkládání věci. Zároveň byly představeny strategie, jak se prokrastinaci vyhnout, a především techniky a možné cesty pro přemýšlení nad svou osobní vizí, tak aby člověk našel to, čím hoří.

 

 

pátek 5. 12. 2014, 9.10-10.40

Katalogy podpůrných a vyrovnávacích opatření pro žáky se sluchovým postižením 

Mgr. Jana Barvíková

(česky, přednášející osobně přítomný)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky
Prezentace z přednášky

Jana Barvíková jako zástupce projektu Systematická podpora inkluzivního vzdělávání prezentovala katalogy podpůrných opatření pro žáky se sluchovým postižením. Též byl představen katalog,  který bude poskytovat potřebné informace asistentům pedagoga působícího ve třídách, kde se vzdělává žák se sluchovým postižením. V rámci diskuse se otevřelo téma, jaké jsou podmínky zajišťující opravdu inkluzivní vzdělávání pro tyto žáky.

 

 

pátek 12. 12. 2014, 9.10-10.40

Výzkum spokojenosti neslyšících s českým vzdělávacím systémem

Tamara Kováčová

(česky, přednášející osobně přítomný)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Na přednášce bylo možné se seznámit s výsledky průzkumu, který proběhl v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání společnosti EDUin. Při workshopech Neslyšící účastníci mluvili o kvalitě vzdělávání poskytovaného v ČR, kde jako největší problémy účastníci pojmenovávali následující: 1. Velmi nízké kompetence většiny učitelů Neslyšících v českém znakovém jazyce. 2. Na školách pro sluchově postižené se výrazně redukuje učivo. 3. Kritický nedostatek kvalitních výukových materiálů pro Neslyšící. 4. Nevyhovující metody ve výuce českého jazyka vedou k velmi nízkým kompetencím absolventů škol v psané češtině. 5. Nízké kompetence většiny ředitelů škol pro sluchově postižené ve znakovém jazyce a obecném pochopení a respektu ke komunitě Neslyšících. 6. Málo kurzů a podpory výuky českého znakového jazyka pro slyšící rodiče neslyšících dětí. 7. Problémy Speciálně pedagogických center (SPC) pro sluchově postižené. 8. Neslyšící a individuální integrace. Výstupy z workshopů i s překladem co ČZJ je možné nalézt zde. http://ceskomluvi.cz/co-neslysici-potrebuji-k-rovnemu-pristupu-ke-vzdelavani/.

 

pátek 19. 12. 2015, 9.10-10.40

Mentální rotace u mluvčích češtiny a českého znakového znakového jazyka 

Mgr. Jakub Jehlička

(česky, přednášející osobně přítomný)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Na přednášce byl představen úvod do problematiky přemýšlení o vlivu jazyka na myšlení a v tomto kontextu dále zaměření se na oblast vyjadřování informací o prostoru v různých jazycích. Konkrétněji byly představeny výzkumy týkající se dovedností mentální rotace u uživatelů a neuživatelů znakového jazyka, kde se potvrdilo, že uživatelé znakového jazyka mají větší dovednost mentální rotace než osoby, které ZJ neovládají.Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 29. 9. 2014