Filozofická Fakulta
Domů

 

archiv přednášek ZS 2016/2017

Přednášky v ZS 2016/2017

 

letáček přednášky zs 2017

 

pátek 7. 10. 2016

Bible bez hranic:

jaké je vidět Bibli v českém znakovém jazyce

 Mgr. Romana Petráňová, Ph.D., Mgr. Lucie Půlpánová Sedláčková

 Přednášející fyzicky přítomné. Přednáška v ČZJ a češtině.

 Přednáška je součástí Týdne komunikace osob se sluchovým postižením

Předáška je součástí Týdne komunikace osob se sluchovým postižením

orbi pontes logo  tsop

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Přednáška z cyklu pravidelných pátečních přednášek pro veřejnost věnovaná problematice a specifikům překladu Bible do českého znakového jazyka.

 

pátek 14. 10. 2016

Psychologické testování neslyšících

Mgr. Michaela Veselá

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

V současné době neexistuje v České republice psychologický test (ať už inteligenční nebo osobnostní), který by byl plně přizpůsoben potřebám Neslyšících. Testy nemají normy pro Neslyšící a ani nejsou přeložené do znakového jazyka. To velmi ztěžuje veškerou psychologickou práci s neslyšícími klienty, která je tedy postavená pouze na rozhovoru, analýze dat a neverbálních technikách. Během přednášky ve budeme věnovat možnostem psychologické práce s Neslyšícími klienty, probereme současný stav v psychodiagnostice a jaká z něj plynou omezení pro Neslyšící (např. neverbální testy inteligence nemohou zjistit školní úspěšnost dítěte). Dále se budeme věnovat možným změnám – překladu psychologických testů do znakového jazyka a celkovému přizpůsobení testů pro Neslyšící. V tomto ohledu bude velkou inspirací práce kolegů z Rochesterské a Gallaudetovy univerzity, kteří mají v této oblasti třicet let náskok. V neposlední řadě se budeme věnovat přítomnosti tlumočníka znakového jazyka při psychologickém vyšetření a práci v týmu odborníků.

 

pátek 21. 10. 2016

Lingvistické schopnosti nonhumánních živočichů

Mgr. Lucie Čadková, Ph.D.

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Dvacáté století začalo krok za krokem naplňovat odvěkou touhu člověka rozumět „řeči“ zvířat. Etologům se s využitím moderní techniky (fonograf, spektrografická analýza) začalo dařit dešifrovat přirozenou komunikaci zvířat a odkryli netušenou komplexitu a variabilitu, kterou lidské ucho nebylo v jejich hlasových projevech s to rozpoznat. První úspěchy zaznamenali i výzkumníci  snažící se naučit člena jiného živočišného druhu určitou formu jazyka (řeč, znakový jazyk či uměle vytvořený symbolický systém). Oba dva typy výzkumu odhalily v komunikačním chování zvířat vlastnosti (symboličnost, referenčnost, mikrogeografickou variabilitu…), které byly do té doby považovány za výhradní charakteristiky lidského jazyka. Debaty o lingvistických schopnostech nonhumánních živočichů začaly eskalovat a jazyková výlučnost člověka byla zpochybněna.

Přednáška podá nástin nefonocentrické a neantropocentrické verze Hockettova výčtu charakteristických znaků jazyka, která odpovídá poznatkům a smýšlení moderní doby. Seznámí posluchače s nejnovějšími výsledky na poli kognitivní etologie a mezidruhové komunikace zvířat, které vyvrací mýty o výjimečnosti jazyka a omezenosti komunikačních schopností nonhumánních živočichů. Zvláštní důraz přitom klade na skutečnost, že přirozená komunikace řady zvířat vykazuje právě ty vlastnosti, které lingvisté považují za klíčové pro jazyk. Podněcuje tak otázku, zda předpokládaná jazyková výjimečnost člověka není často založena na druhově-specifickém vyložení jazykových schopností a na omezené znalosti komunikačního chování zvířat, čímž se zároveň snaží poukázat na to, že mezi jazykem člověka a komunikací nonhumánních živočichů není kvalitativního, ale pouze kvantitativní rozdílu.

 

pátek 28. 10. 2016

Přednáška se nekoná – státní svátek.

 

 

 


 

pátek 4. 11. 2016  9.0010.30

Lingvistika francouzského znakového jazyka:

Znakový jazyk a ikonicita

 prof. Christian Cuxac

Pozor, přednáška probíhá v čase 9.0010.30.

 Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška ve francouzštině, konsekutivně tlumočená do češtiny.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Profesor Christian Cuxac  je  přední francouzský lingvista, průkopník a iniciátor prvního lingvistického výzkumu francouzského znakového jazyka (langue des signes française – LSF). Znakový jazyk se začal učit na konci 70. let 20. století a poté ho od počátku let 80. studoval na základě autentických projevů neslyšících. Ve své disertační práci z roku 1996 představil zcela nový a originální popis struktury a fungování LSF, ve kterém hlavní roli hrála ikonicita. Od roku 1998 pracoval na Université Paris 8, kde se podílel na dalších výzkumech a formování studijních oborů spjatých se znakovým jazykem v rámci ústavu Science du langage, jehož je dnes emeritním profesorem. Jeho pohled na znakový jazyk se v mnohém odlišuje od přístupu angloamerického. Se základními tezemi jeho lingvistické teorie se budeme mít možnost seznámit v rámci přednášky.

 

pátek 11. 11. 2016

Proč text není jenom řada slov

 PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.

 Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Abychom mohli textu rozumět, potřebujeme, aby byl spojitý. Co je to spojitost? Podle čeho poznáme, že dvě věty patří k sobě, že mluví o tomtéž? Proč jeden mluvčí chápe řetězec vět jako úsek, který má smysl, a jiný mu nerozumí? Jaké jsou v češtině prostředky vyjadřující spojitost a kdy se dají vynechávat? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v této přednášce.

 

pátek 18. 11. 2016

Obraz českého znakového jazyka v české odborné literatuře 19.20. století

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

 Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Jaký byl a jak se utvářel obrazčeského znakového jazyka v česky psané odborné a populárně naučné literatuře 19. a 20. století, jak se vyvíjela terminologie a jak byl označován komunikační systém neslyšících a jeho jednotky? Jaké byly postoje autorů více než 150 textůk tomuto vizuálně motorickému jazyku a jak zněly argumenty zastánců a odpůrců užívání znakového jazyka nejen ve vzdělávání? Kdy se z řeči posunkové, řeči posuňkové,řeči posunové, řeči mimické, řeči známkové, pantomimiky, známkování, znamenání, posunování, řeči znakové, vlastního znakového jazyka neslyšících „stal“ český znakový jazyk, plnohodnotný přirozený jazyk Neslyšících, definovaný zákonem? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další se dozvíte v přednášce.

 

pátek 25. 11. 2016

Modernizace vysílání znakového jazyka v televizi

 (projekty ČVUT FEL)

 IngMartin Bernas CSc.,  Ing. Petr Zatloukal

 Přednášející fyzicky přítomní. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

První část přednášky se bude zabývat nezávislým přenosem reálného tlumočníka do znakového jazyka v televizi. Po shrnutí výhod a možností nezávislého přenosu obrazu tlumočníka bude představena ověřená metoda komprese obrazu a diskutována problematika reálného nasazení v televizi.  

Druhá část přednášky se bude zabývat syntézou znakového jazyka.  Po shrnutí stavu této problematiky u nás i ve světě budou ukázány možné způsoby spojování jednotlivých větných segmentů. Přednáška bude obsahovat řadu grafických ukázek včetně videí.

 

pátek 2. 12. 2016

Postojová modalita a možnosti automatické extrakce emocionality z psaného textu

 Mgr. Kateřina Veselovská, Ph.D.

 Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

V přednášce si představíme základní prostředky emocionálního vyjadřování v češtině na všech rovinách lingvistického popisu: zaměříme se na stránku lexikální (slovník emocionálních výrazů pro češtinu, evaluativní idiomy, vulgarismy), gramatickou (význam jednotlivých slovních druhů, typické syntaktické vzorce hodnotících vět) a především sémantickou a pragmatickou (ironie, sarkasmus). Popíšeme také základní metody automatického zpracovávání emocionálně laděných textů a jejich praktické aplikace.

 

pátek 9. 12. 2016

Simultánní přepis online

 Ing. Zdeněk Bumbálek

 Přednášející fyzicky přítomen. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Podle odhadů České unie neslyšících žije v ČR 300–500 000 neslyšících nebo nedoslýchavých osob. Většina z nich neovládá znakový jazyk, protože při ztrátě sluchu úrazem, nebo v pozdějším věku je již těžké se znakový jazyk naučit. Jsou tak značným způsobem odříznuti od řečí komunikujícího světa. Vhodnou formou komunikace je pro tyto osoby přepis mluveného slova do textu v reálném čase. Moderní technologie umožňují poskytovat tyto služby online bez fyzicky přítomných přepisovatelů. První pokusy o převod řeči do vizuální podoby za pomoci techniky sahají již do druhé pol. 19. století a úzce souvisí s vynálezem telefonu. Paradoxně se však telefon stal po dlouhá desetiletí symbolem komunikační diskriminace osob se sluchovým postižením. Až v polovině 20. století byly představeny psací telefony pro neslyšící, na něž později navázaly obdobné služby poskytované prostřednictvím Internetu. Internet a moderní mobilní sítě umožňují poskytovat přepisovatelské služby online téměř kdekoliv. Ačkoliv jsou základem online přepisu mobilní telefony a tablety s využitím služeb profesionálních přepisovatelů, existují již dnes systémy automatického rozpoznávání řeči a chytré pomůcky tzv. nositelná elektronika – wearebels, které mají potenciál významně zvýšit nezávislost a komfort komunikace osob se sluchovým postižením.

 

pátek 16. 12. 2016

Deaf Friendly - první soukromá agentura v ČR zprostředkovávající překlady a tlumočení pro Neslyšící

Mgr. Kateřina Pešková a Hana Wiesnerová

 Přednášející fyzicky přítomné. Přednáška v češtině a ČZJ.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Deaf Friendly je první soukromá agentura v ČR, která zajišťuje překlady a tlumočení do českého znakového jazyka. Zajímá vás, proč agentura Deaf Friendly vznikla? A proč je soukromou agenturou a ne neziskovou organizací? Víte, jaký je rozdíl mezi Deaf Friendly a dalšími poskytovateli tlumočnických služeb? Chcete vědět, jak vypadá dobrý překlad? A jak se dají implementovat  videopřeklady do webových stránek? To vše a mnohem více se dozvíte v této přednášce.