Modelové testy

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících je jednokolová písemná. Předpokladem je ukončené vysokoškolské bakalářské studium.

Oblasti přijímací zkoušky

  1. historie, kultura a komunikace neslyšících (předpokládá se znalost faktografie, přehled o odborné literatuře, schopnost vidět a vykládat souvislosti a lingvistické poznatky z oblasti lingvistiky znakových jazyků a dokládat je na příkladech z českého znakového jazyka/češtiny; schopnost nahlížet český znakový jazyk v kontrastu s češtinou);
  2. solidní poznatky z obecné a bohemistické lingvistiky;
  3. recepce českého znakového jazyka – běžná neodborná témata (obdoba poslechových testů běžných u mluvených jazyků);
  4. a) pro uchazeče, jejichž mateřským jazykem je čeština (mluvený jazyk): porozumění složitějšímu anglicky psanému textu z oblasti lingvistiky;
  5. b) pro uchazeče, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk (znakový jazyk): porozumění složitějšímu česky psanému textu z oblasti lingvistiky.

Všeobecné organizační informace k přijímacím zkouškám

  • Přijímací testy jsou totožné pro všechny uchazeče. Pouze část prověřující orientaci v odborném textu je ve dvou variantách (podle mateřského jazyka uchazečů: mluveného x znakového).
  • Všechny otázky v testu jsou koncipovány jako otázky s možností výběru odpovědi z nabídky a), b), c), d), přičemž správná odpověď je vždy pouze jedna.

Upozornění: Jakékoli nevhodné nakládání s testy, jejich šíření či rozmnožování bez souhlasu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících je trestné.

Úvod > Modelové testy