Přihláška

Přihlášku je nutné odeslat a poplatek uhradit do 28. 2. 2018.

Přihláška se podává zde.

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč kteréhokoli typu studia  požádat o modifikaci přijímací zkoušky. Písemná, zdůvodněná a doložená žádost (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické poradny) musí být součástí přihlášky při jejím podání, jako naskenovaný PDF soubor k elektronické přihlášce. V elektronické přihlášce je nutné zaškrtnout kolonku Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu (volitelně je též možné v kolonce Zdravotní omezení uvést typ zdravotního omezení). Všichni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně uchazečů se sluchovou vadou, musí tedy k přihlášce přiložit lékařem potvrzenou Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče.

Uchazeči se specifickými potřebami

Prosíme uchazeče se sluchovou vadou, aby do formuláře v části  NÁVRH ŽADATELE NA MODIFIKACI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY S OHLEDEM NA INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY napsali, zda žádají:

  • tlumočení český jazyk – český znakový jazyk,
  • simultánní přepis mluvené češtiny (písemný záznam mluvené češtiny),
  • jiné služby (upřesněte jaké). 

Žádost o modifikaci

Více informací v češtině i v českém znakovém jazyce naleznete zde.

Pro další informace kontaktujte:

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 330, 221 619 333

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Přihláška