Filozofická Fakulta
Domů

 

Tamara Kováčová

Strukturovaný životopis

 

Vzdělání

 • 1/ 2010 – 2/2013 – Doktorské studium. University of Central Lancashire, UK. International Institute for Sign Languages and Deaf Studies (nedokončeno – od 2/2013 pokračujíící spolupráce na pozici research associate)
 • 10/ 2010 – dosud – Doktorské studium. Západočeská Univerzita v Plzni. Obor:  Etnologie
 • 2007–2009 – Navazující magisterské studium. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. Program:  Mediální a komunikační studia
 • 2002–2007 – Bakalářské studium. Universita Karlova, Filosofická fakulta. Obor:  Čeština v komunikaci neslyšících

 

Pracovní zkušenosti

 

 • 10/2012 - dosud – Předsedkyně Expertní komise pro otázky vzdělávání (EKOV) osob se sluchovým postižením při Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP)
 • 5/2012 – dosud – Koordinátorka programu EDUpoint  Praha ( dříve aktivity projektů Dejme českému školství vizi a stabilitu, Podporuju vzdělávání ) a koordinátorka dobrovolníků - EDUin, o. p. s. 
 • 1/2011– dosud – Externí lektor kurzu Problematika hluchoty: aktuální otázky na Ústavu jazyků a komunikace Neslyšících FF UK 
 • 09/2010–01/2011 – Vedoucí výzkumného týmu v rámci realizace projektu „Průzkum spokojenosti klientů s tlumočnickými službami v ČR“, Česká Komora tlumočníků znakového jazyka, o. s. 
 • 10/2008 – dosud – Úprava speciálních titulků pro neslyšící, Skandinávský dům, o.s ( k lednu 2010) a Severský filmový klub (od ledna 2010)
 • 01/2010–10/2010 – Language support officer (tlumočení Mezinárodní znakový systém/Angličtina, podpora Neslyšícím mezinárodním studentům s produkcí anglicky psaných textů), University of Central Lancashire, UK, International Institute for Sign Languages and Deaf Studies  (iSLanDS)
 • 01/2010–10/2010 – Administrativní a PR pracovník, Ishara Press (UK)
 • 01/2009–12/2009 – Koordinátor speciálního testování pro žáky se sluchovým postižením,  CERMAT
 • 10/2008–12/2009 – lektorka rozvojového vzdělávání pro ADRA
 • 10/2008–1/2009 – Tlumočnice českého znakového jazyka
 • 4/2007–10/2008 – Pracovní konzultantka v programu podporovaného zaměstnávání, tlumočnice českého znakového jazyka, pracovník PR a osoba zodpovědná za mezinárodní kontakty v APPN, o.s. , (Agentura profesního poradenství pro neslyšící)¨
 • 10/2006–4/2007 – Dobrovolník (asistent pedagoga, asistent ve školní international office, vychovatelka na internátu) na střední škole pro neslyšící ve švédském Orebru
 • 9/2005–12/2009 – Tlumočník znakového jazyka a vizualizátor mluvené češtiny pro Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
 • 9/2005–6/2006 – Tlumočník znakového jazyka na střední škole pro neslyšící v Hradci Králové

 

Další zkušenosti

 

 • 8/2014 – Moderování  na Mezinárodní letní škole znakových jazyků (CISL)
 • 2014 – Spolupráce na vytvoření podpůrného projektu pro mladé lídry – Futureleader. Společně s Koučing Akademie, Ivana Sládková a Silvie Pýchová
 • 07/2013–09/2013 – Členka evaluačního týmu pro evaluaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce Podpora integrace sluchově postižených do společnosti, Kosovo, Navreme Boheme, s. r. o
 • 10/2013– dosud – spolupráce na produkci a fundraisingu divadelního představení Peníze nebo život (inscenace novým cirkusem na téma Svobody v práci),  Peoplecomm.
 • 11/2013 – Moderování Diskuzního večera Handicap I(c)T!z pravidelného debatního cyklu DOXagora, DOX, Centrum současného umění.
 • 2/2013 – Moderování panelové diskuse Služby pro neslyšící a nedoslýchavé studenty vysokých škol v rámci konference Universal learning design. Masarykova Universita Brno

 

Další lektorská a pedagogická činnost

 

 • 1/2013 – Mentoring Neslyšícím budoucím peer tutorům angličtiny. P2P4English projekt. Dilí, Indie (32 hodin)
 • 04/2012 – Tvorba multimediálních obsahů pro neslyšící. Společně s David Jorda (přednáška pro studenty Nových Médií na FF UK) (2 hod)
 • 03-11/2012 – Tlumočení v antropologické praxi. 4 Praktické semináře pro studenty antropologie (16h)
 • 01/2012 – Intenzivní příprava a vedení kurzu pro budoucí neslyšící učitele angličtiny. P2P4English projekt. Společně s Rajesh Ketkar. Indore, Indie (120 hodin)
 • 12/2010–6/2013 – Výuka angličtiny pro Neslyšící. Evangelická akademie Praha.
 • 7  /2010 – Lektor summer school kurzu pro Neslyšící v rámci projektu Educational partnership in Africa. University of Ghana, Ghana, Akra.
 • 4/2009–12/2009 – Jazykové centrum Ulita – výuka angličtiny pro neslyšící (pravidelný kurs 1x týdně)
 • 4/2009 – GLEN –  Global Education – teachers as target group  (seminář  pro účastníky projektu)
 • 2/2009 – MŠ, ZŠ a SŠ pro SP Výmolova – Manipulace v médiích (2 semináře pro žáky ZŠ)
 • 2/2009 – Zelená pro planetu o. s. – Manipulace v médiích (seminář pro žáky SŠ)
 • 3/2009 – Česká Unie neslyšících – Základní dvoudenní školení - přepis mluvené češtiny pro neslyšící (školení pro přepisovatele)
 • 2/2009 – CELN - Mediální výchova (seminář pro učitele ZŠ)
 • 9/2008–12/2009 – ADRA - lektor rozvojového vzdělávání v rámci  projeku  Prvák
 • 10/2007–6/2008 – Česká Komora tlumočníků znakového jazyka – vizualizace mluvené češtiny (roční kurs)

 

Publikační činnost

 

 • Umělecké tlumočení do znakového jazyka. ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, Kateřina; KOVÁČOVÁ, Tamara.  Praha : Česká Komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. ISBN 978-80-87218-10-5.
 • Předběžné poznámky k multimodální transkripci pro neslyšící. In AntopoWebzin 3/2013. Plzeň. ISSN: 1801-8807Dostupné on-line zde:http://antropologie.zcu.cz/webzin/index.php/webzin/article/view/136
 • Utilisation de la technologie dans l’éducation des étudiants Sourds. Quelques expériences en République tchèque sur le système éducatif des Sourds, confrontées à leur point de vue. In :  La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation no 64,  4e trimestre 2013 : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. ISSN 1957-035X
 • Využití prostoru v českém znakovém jazyce. In KUCHAŘOVÁ, L. (ed.). Jazyk neslyšících. Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2005, s. 52–61. [T. Kováčová; s L. Kuchařovou]
 • Jak spolupracovat s tlumočníkem znakového jazyka. KOVÁČOVÁ, Tamara. Gong 9/2005.
 • Survey results: Satisfaction with interpreting services for Deaf and hard-of-hearing clients in the Czech Republic. (In press: European forum of sign language interpreters, EFSLI Newsletter summer/2011).
 • Practical tips and examples on how to make artistic sign language performance more interesting: Multilayer simultaneous constructions of an artistic sign language interpretation in a theatrical performance of Jonathan Livingstone Seagull (2010) (unpublished article).
 • KOVÁČOVÁ, T . Doslov 2. část. O nás bez nás.  In LANE, Harlan. Pod maskou benevolence. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2013. s. 275 – 280.

 

Další vzdělávání

 

 • 10/2013-12/2013 – Jazykově metodický kurz anglického jazyka pro učitele AJ na 1.a 2. stupni ZŠ, pro učitele MŠ, učitele speciálních škol, učitele gymnázií a učitele SOŠ a SOU - Inovativní metoda výuky anglického jazyka Manipulative Visual Language (MVL) (50 hodin)
 • 9/2012 – dosud – CŽV. Učitelství pro střední školy. Společenské a ekonomické vědy. FF UK.
 • 7/2012 – CH-Q Systém mapování kompetencí. Kurs kariérového poradenství. Centrum Euroguidance. (40 hod.)
 • 10/2010 – EASY-ECO Training on Evaluation of Sustainability of Development Assistance Projects and Programs. (100 hodin)
 • 7/2010 – 3L - International Summer School on Language Documentation and Description. Leiden, Nizozemí (40 hod.)
 • 3/2009-12/2009 – Čeština ve výuce neslyšících – lektorský kurz pro pedagogy. Jazykové Centrum Ulita. (40 hod.)
 • 2008 /2009 – roční základní kurs pedagogických dovedností pořádaný Čtením a psaním ke kritickému myšlení o.s. (80 hod.)
 • 8/2008–12/2009 – Certifikační vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka pořádaný ČKTZJ, o.s. (150 hod.)
 • 9/2008 – kurs mediální výchovy pořádaný Čtením a psaním ke kritickému myšlení o.s. (24 hod.)
 • 7/2008 – kurs English for interpreters pořádaný European forum of sign language intrepreters (32 hod.)
 • 2008 – základní kurs pro pracovní konzultanty v programech podporovaného zaměstnávání pořádaný Českou unií pro podporované zaměstnávání, o.s. (120 hod.)

 

Členství v profesních sdruženích a organizacích

 

 • 10/2011 – dosud    – Člen České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání
 • 10/2010–10/2012 – Člen expertní skupiny pro NAPIV při MŠMT. Pracovní skupina č. 13: Postižení sluchu
 • 01/2003 – dosud – Člen České komory tlumočníků znakového jazyka

 

Schopnosti a dovednosti

 

 • organizační, komunikační a lektorské dovednosti
 • identifikovat problémy ještě než nastanou
 • pro převážnou většinu situací mít plán B
 • znalost angličtiny slovem i písmem na úrovni pokročilý (B2)
 • znalost českého znakového jazyka
 • znalost mezinárodního znakového systému
 • začátečnická úroveň francouzštiny (A1)
 • PC uživatelsky

 

Zájmy

 

 • tanec, vzdušná akrobacie, world music
 • krásná literatura, učení se nových věcí
 • cestování a poznávání jiných kultur

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědný

Mgr. Štěpán Matějka stepan.matejka@ff.cuni.cz

Poslední aktualizace 3. 9. 2014