Filozofická Fakulta
Domů

 

Profil absolventa NMgr. studia

Profil absolventa navazujícího magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících

Odborné znalosti 

Absolvent je vybaven lingvistickou teorií, kontrastivně reflektuje strukturu jazyků komunikace neslyšících (českého znakového jazyka a češtiny) i jejich fungování.

Odborné dovednosti 

Kompetence absolventa v českém znakovém jazyce a v češtině jsou na takové úrovni, že je bez problémů schopen komunikovat s rodilými mluvčími obou jazyků. Postojová orientace absolventa zaručuje, že je připraven – v nejobecnější rovině – akceptovat jinakost a respektovat odlišnost kultury, jazyka a komunikace neslyšící menšiny. Absolvent oboru je schopen prostředkovat kontakty mezi neslyšícími a slyšícími a tvořivě přispívat k jejich udržování a rozvíjení.

Charakteristika profesí

Absolvent jednooborového studia je připraven působit jako:

odborný pracovník zaměřený na výzkum komunikace neslyšících a jejich jazyků (českého znakového jazyka a češtiny)
kontaktní pracovník prostředkující mezi neslyšící komunitou a většinovou slyšící společností
lektor českého znakového jazyka v kurzech pro veřejnost

tlumočník českého znakového jazyka, transliterátor znakované češtiny, vizualizátor mluvené češtiny; a – v případě absolvování náležitého studijního programu CŽV – jako učitel předmětů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (viz Rámcové vzdělávací programy), zejména jako

učitel předmětu Český znakový jazyk a kultura Neslyšících
učitel jazykové složky předmětu Český jazyk pro žáky a studenty se sluchovým postižením.

Absolvent dvouoborového studia je připraven působit jako:

odborný pracovník zaměřený na výzkum komunikace neslyšících a jejich jazyků (českého znakového jazyka a češtiny)

 kontaktní pracovník prostředkující mezi neslyšící komunitou a většinovou slyšící společností

lektor českého znakového jazyka v kurzech pro veřejnost, a – v případě absolvování náležitého studijního programu CŽV – jako učitel předmětů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (viz Rámcové vzdělávací programy), zejména jako učitel předmětu Český znakový jazyk a kultura Neslyšících. 

Cílem studia je připravit postojově orientované, náležitě teoreticky připravené odborníky (vybavené dokonalou znalostí českého znakového jazyka, češtiny a znalostí lingvistické a sociokulturní problematiky), kteří budou – v opoře o širší kontext poznatků lingvistických a lingvodidaktických, poznatků o kultuře českých neslyšících a o specifičnosti jejich komunikace a vzdělávání – působit v hraničních oblastech mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou, a budou tak přispívat k rozvíjení interkulturní komunikace a k budování a utvrzování interkulturního porozumění.

Naši absolventi

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Lenka Okrouhlíková: lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 5. 10. 2016