Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Angličtina

V oblasti výuky cizích jazyků nabízíme neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům napříč univerzitou tyto služby:

Výuka angličtiny: Jedná se o systematický několikasemestrální cyklus kurzů s dotací vždy 4 hodiny týdně, který připravuje student ke složení zkoušky z AJ a jehož koncepce vychází z principů kurzů Jazykového centra FF UK. Do kurzů jsou studenti zařazováni na základě vstupních testů. Ukázky sylabů kurzů jsou k nahlédnutí zde. Výuka probíhá v mluvené češtině/českém znakovém jazyce (ve výuce je přítomný tlumočník čeština/český znakový jazyk) a v psané angličtině. Zájemci ať kontaktují garantku těchto kurzů Mgr. Hanu Hejlovou.

Kromě stálých kurzů organizujeme také: Creative Writing (SIS: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ACN300472) a Akademická angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 2 (SIS: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ACN300471). 

Vstupní požadavky:

Creative Writing: Kurz kreativního psaní v angličtině je určený výhradně neslyšícím a nedoslýchavým studentům všech fakult Univerzity Karlovy, jejichž kompetence v angličtině odpovídají minimálně úrovni B1 dle CEFR. Kurz si mohou zapsat studenti, kteří úspěšně absolvovali kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty – alespoň úroveň A3, studenti, kteří napíší rozřazovací test na úrovni minimálně B1, nebo studenti, kteří již úspěšně absolovovali zkoušku B2.

 

Akademická angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 2: Kompetence v angličtině odpovídající úrovni B2 dle CEFR – student úspěšně absolovoval kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1–6 nebo složil zkoušku na úrovni B2 nebo napíše vstupní test na úrovni B2 (o termínech na psaní testu více zde: http://ujkn.ff.cuni.cz/content/angli%C4%8Dtina-pro-nesly%C5%A1%C3%ADc%C3%AD-nedosl%C3%BDchav%C3%A9-ohluchl%C3%A9-studenty-uk-2).

Zkouška z angličtiny: Každý student je povinen složit zkoušku z cizího jazyka dle specifikace uvedené ve studijním plánu svého oboru (pokud chce student skládat zkoušku na nižší úrovni, musí si podat žádost o snížení náročnosti zkoušky).

ÚJKN tyto zkoušky zajišťuje v modifikaci pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty, momentálně v obtížnosti B2. Koncepce zkoušky vychází z principů zkoušek realizovaných v Jazykovém centru FF UK.

Aby neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student mohl skládat zkoušku z angličtiny v ÚJKN, je potřeba, aby si podal žádost o možnost vykonávat místo „své zkoušky" v Jazykovém centru FF UK/na své fakultě (uveďte prosím kód „vaší zkoušky“)  zkoušku z anglického jazyka v ÚKJN v modifikované podobě pro neslyšící a nedoslýchavé studenty (opět uveďte kód zkoušky). 

Zájemci ať kontaktují garantku těchto zkoušek Mgr. Hanu Hejlovou.

Další služby: Na základě individuální domluvy se snažíme zajišťovat výuku a zkoušky z jiných jazyků, výuku pro nedoslýchavé uživatele mluvených jazyků atd. S dotazy se prosím obracejte na dr. Andreu Hudákovou

 

Více informací o kurzech a o zkouškách zde: http://ujkn.ff.cuni.cz/sluzby/anglictina.

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 16. 1. 2017