Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Funkční diagnostika

V ČR má každý student vysoké školy (uchazeč o studium) se speciálními potřebami nárok na tzv. modifikaci studia (přijímacího řízení) a poskytování podpůrných služeb, jejichž cílem je co možná optimální vyrovnání studijních podmínek studentů se speciálními potřebami a studentů bez speciálních potřeb.

Modifikace a služby jsou poskytovány výlučně evidovaným studentům: viz Pravidla MŠMT ČR specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami v roce 2012 (obdobná pravidla platí i pro roky následující) a Opatření rektora UK č. 9/2013 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze.

 

Jak se evidovat – uchazeč o studium FF UK

další stránka cnes Součástí přihlášky ke studiu musí být žádost o modifikaci přijímací zkoušky. Žádost musí být písemná, zdůvodněná a doložená lékařským potvrzením. Doporučujeme uvést do ní, že uchazeč má sluchové postižení (nikoli smyslové postižení) a návrh způsobu modifikace přijímacího řízení (např. tlumočení čeština - český znakový jazyk, simultánní přepis, prodloužení času, malá skupina…; je možné inspirovat se např. přiznanými uzpůsobeními podmínek maturitní zkoušky).

další stránka cnes Po podání přihlášky kontaktuje uchazeče dr. Hudáková a spolu upřesní podmínky modifikace přijímacího řízení. Konečné rozhodnutí o žádosti o modifikaci přijímacího řízení provádí děkan.

další stránka cnes Přijímací řízení probíhá s modifikací dle rozhodnutí děkana. Uchazeč žádné služby neobjednává. Vše zajišťuje ÚJKN (dle modifikací stanovených děkanem).

externí odkaz Informace o modifikaci přijímacího řízení: Univerzita Karlova

externí odkaz Informace pro uchazeče se speciálními potřebami: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

externí odkaz Obecné informace o přijímacím řízení: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Jak se evidovat – student FF UK

další stránka cnes Pokud jste k přihlášce ke studiu připojili žádost o modifikaci přijímací zkoušky a byli jste přijati ke studiu FF UK, kontaktuje Vás (zřejmě během letních prázdnin) dr. Hudáková a dohodne se s Vámi na termínu provedení tzv. funkční diagnostiky.

další stránka cnes Pokud jste k přihlášce ke studiu na FF UK nepřipojili žádost o modifikaci přijímací zkoušky a byli jste přijati ke studiu FF UK (či už na FF UK studujete) nebo se během studia změnil Váš stav sluchu, kontaktujte prosím co nejdříve dr. Hudákovou a domluvte se s ní na termínu provedení tzv. funkční diagnostiky.

další stránka cnes Co je funkční diagnostika? Jde o zhruba hodinový rozhovor s dr. Hudákovou o tom, jaké služby a modifikace by student mohl během studia využívat. Funkční diagnostika neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů se zapisuje na tento formulář (jeden originál předává dr. Hudáková na studijní oddělení fakulty, jeden archivuje a jeden předává studentovi). O nakládání se závěry funkční diagnostiky rozhoduje pouze student.

další stránka cnes K rozhovoru o funkční diagnostice přineste prosím formulář pro informovaný souhlas a potvrzení o zdravotním stavu: (1) doklad o zdravotním postižení ve smyslu zákona o zaměstnanosti (pokud máte), (2) doklad o invaliditě ve smyslu zákona o důchodovém pojištění (pokud máte), (3) průkaz ZTP/P (pokud máte), (4) aktuální lékařskou zprávu o výsledcích odborného lékařského vyšetření z foniatrie + audiogram.

další stránka cnes Provedení evidence: Dr. Hudáková předá vyplněný formulář funkční diagnostiky + podepsaný formulář pro informovaný souhlas + potvrzení o zdravotním stavu studenta na studijní oddělení fakulty.

 

Informace pro uchazeče o studium a studenty jiných fakult UK

další stránka cnes Kvůli modifikaci studia (přijímacího řízení), zajištění služeb při studiu (při přijímacím řízení) a kvůli funkční diagnostice a evidenci neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů se na dr. Hudákovou mohou obracet i studenti (uchazeči o studium), pedagogové atd. jiných fakult UK. Konkrétní postupuje vždy zcela individuální a vždy se odvíjí od domluvy s dr. Hudákovou.

Obecné informace o evidenci studentů se speciálními potřebami na UK

Obecné informace o funkční diagnostice na UK

 

Proč je důležitá evidence neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů (a obecně studentů se speciálními potřebami)

další stránka cnes Modifikace studia a služby mohou využívat pouze evidovaní studenti. Pouze na evidované studenty může UK dostat finanční prostředky na zajištění modifikací studia a služby.

další stránka cnes Může se stát, že neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student dojde k závěru, že se pokusí zvládnout studium bez jakýchkoli modifikací. Pokládáme toto jeho rozhodnutí za chvályhodné, bez vynaložení velké míry vlastního úsilí totiž není možné studium na FF UK úspěšně absolvovat. Nicméně samotný student nemusí dopředu plně znát všechny požadavky studia, takže ani nemusí dobře odhadnout, kde mohou nastat kolizní místa a úskalí pro jeho úspěšné studium. Proto je žádoucí, aby se nechal evidovat a v případě potřeby uplatnil své požadavky. Pokud následně v průběhu studia nenarazí student na překážky, které by mu znesnadňovaly plnění povinností, včetně atestací, je to jen dobře.

další stránka cnes Někteří studenti mohou mít obavy, že údaje o jejich zdravotním stavu se stanou veřejnou informací. Okruh osob, které mají na fakultě přístup k těmto informacím, je velmi omezený (dr. Hudáková / osoba, která provádí funkční diagnostiku, kontaktní osoba, vedení studijního oddělení); další osoby (především vyučující) mají přístup pouze k výstupům diagnostiky, pokud student požádá o modifikaci/služby. Samotný student rozhoduje o tom, zda údaje sdělí a v jaké míře.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 2. 11. 2016