Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Objednávání služeb

Objednávání služeb poskytovaných ÚJKN je součástí Vnitřních pravidel ÚJKN pro poskytování služeb neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK.

Zde je specifikováno objednávání služeb tlumočení, přepis a zápis. Kvůli poskytování ostatních služeb (celkový přehled všech služeb poskytovaných ÚJKN zde) se obracejte na dr. Andreu Hudákovou (http://ujkn.ff.cuni.cz/kontakt).

 

Kdo služby objednává?

Na pravidelnou výuku dle rozvrhu, mimořádné přednášky/semináře, kterých se chce zúčastnit individuálně, náhradní výuky, exkurze, zkoušky, imatrikulace, promoce, konzultace s učitelem, návštěvu studijního oddělení apod. objednává služby neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student, kterému je konkrétní služba určena, a to na základě svých komunikačních preferencí podložených funkční diagnostikou.

Na akce určené neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK bez ohledu na ročník a studijní obor, či na akce určené veřejnosti objednává služby vedení ÚJKN, resp. osoba za akci zodpovědná. Jedná se např. o veřejné přednášky, dny otevřených dveří, přijímací zkoušky, zápis nově přijatých studentů.

 

Kde služby objednat?

koordinátora služeb (současným koordinátorem služeb je Mgr. Petra Slánská Bímová: Petra.Slanskabimova@ff.cuni.cz).

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
-       název / stručný popis akce, na kterou službu objednáváte,
-       datum,
-       přesný čas (od kdy do kdy),
-       místo
-       jméno vyučujícího + kontakt

(Např. zkouška ze Struktury a fungování znakového jazyka, 6. 6. 2015, 9.00–10.30, místnost P018, prof. Macurová – alena.macurova@ff.cuni.cz.)

 

Kdy služby objednat?

 Služby je třeba objednat v dostatečném časovém předstihu: 

xls Před začátkem semestru rozešle koordinátor studentům tabulku určenou pro objednávku služeb během pravidelné výuky podle rozvrhu a informuje o datu, do kterého je třeba tabulku poslat zpět vyplněnou.

další stránka cnes Na akce mimo rozvrh, které souvisejí se studiem na FF UK (mimořádné přednášky, náhradní výuka, atestace, konzultace, imatrikulace a promoce apod.), je třeba objednat službu minimálně 3 pracovní dny předem; na vícedenní akce (např. exkurze, konference) je třeba objednat službu minimálně týden předem.

další stránka cnes Pokud někdo neobjedná službu řádně a včas, musí si být vědom rizika, že k realizaci služby nedojde (např. najít tlumočníka ze dne na den se nemusí vůbec podařit; tlumočník/přepisovatel/zapisovatel ani koordinátor za to však nemohou nést zodpovědnost).

 

Jak probíhá vyřízení objednávky?

další stránka cnes Koordinátor přijme objednávku, rozešle poptávku a zajistí vykonavatele služby. Potom informuje všechny zúčastněné strany (studenta, pedagoga, organizátora akce apod.), jak a kým bude služba realizována, a také zprostředkuje kontaktní informace. Pokud pedagog / organizátor akce nemá se službami pro neslyšící a nedoslýchavé zkušenost, koordinátor služeb mu poskytne potřebný informační servis.

 

Objednávání služby zápis

další stránka cnes Služba zápis je specifická v tom, že ji poskytují studenti FF UK, nikoliv interní nebo externí zaměstnanci fakulty. Služba se tedy sice objednává u koordinátora služeb jako tlumočení a přepis, ale neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí studenti sami aktivně hledají zapisovatele z řad spolužáků. Pokud se to nepodaří, mohou požádat o pomoc se zajištěním zapisovatele vyučujícího/organizátora akce, popř. koordinátora služeb.

další stránka cnes Kromě zapisovatele doporučujeme zajistit i zástupce zapisovatele.

další stránka cnes Jméno zapisovatele a jeho zástupce + e-mailové kontakty oznamte prosím před započetím výuky/akce koordinátorovi služeb.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 21. 7. 2015