Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Práva a povinnosti vykonavatelů služeb

další stránka cnes Vykonavatel služby se řídí příslušným etickým kodexem. Etický kodex pro tlumočníky ČZJ je dostupný zde, Etický kodex pro přepisovatele je dostupný zde.

další stránka cnes Vykonavatel služby je povinen poskytovat nasmlouvanou službu dle domluvených podmínek a v co nejvyšší možné kvalitě.

další stránka cnes Vykonavatel služby je povinen dostavit se na místo určené objednávkou včas a řádně připraven (viz Poskytování materiálů pro vykonavatele služeb). Pokud vykonavatel služby neobdrží žádné podklady, dostane je v nepoužitelné podobě, nebo je nedostane včas, je jeho právem vykonání služby odmítnout. Ani on, ani koordinátor pak za absenci služeb nenese zodpovědnost.

 

Pro situace, kdy se vykonavatel služby nemůže dostavit, i když byl řádně objednán a svoji účast potvrdil, platí následující:

další stránka cnes Tlumočník/přepisovatel v dostatečném časovém předstihu (nejlépe alespoň 3 pracovní dny předem) informuje koordinátora služeb, který za něj zajistí náhradu.

další stránka cnes Pokud tlumočník/přepisovatel odvolává svou účast méně než 24 hodin před akcí, informuje o tom nejen koordinátora služeb, ale také studenta, pro kterého je služba určena, a vyučujícího, resp. organizátora akce.

další stránka cnes Zapisovatel kontaktuje svého zástupce (zapisovatele i jeho zástupce na každý předmět si domlouvá neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student na začátku semestru – viz objednávání služeb) a zajistí zápis z výuky.

 

další stránka cnes Jestliže se na výuku/akci nedostaví příjemce služby, vykonavatel služby setrvá na místě 20 minut. Pokud se během této doby příjemce služby nedostaví ani neoznámí, kdy přijde, služba se považuje za zrušenou a vykonavatel služby může akci opustit. Vykonavatel služby má v takovém případě nárok na finanční kompenzaci.

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 21. 7. 2015