Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Simultánní přepis mluvené češtiny

Charakteristika služby

tlumočení z čzj do čj

další stránka cnes Přepis využívají především nedoslýchaví a ohluchlí studenti, kteří při komunikaci preferují češtinu, nikoliv český znakový jazyk.další stránka cnes Simultánní přepis mluvené češtiny probíhá tak, že vyškolený přepisovatel zapisuje do počítače či notebooku vše, co je řečeno. Text se zobrazuje na monitoru (lze využít při přepisu pro jednu či dvě osoby), nebo na plátně  či tabletu (lze využít při přepisu pro více osob). Četbou přepisovaného textu nedoslýchavý/ohluchlý student získává informace zrakem, tedy pro něj smyslově přístupnější formou, než je poslech mluvené řeči.

polygrafdalší stránka cnes Od letního semestru 2013/2014 využíváme pro simultánní přepis mluvené češtiny systém Polygraf. Tento systém umožňuje sledovat přepisovaný text na tabletu nebo smartphonu. Klientské verze Polygrafu lze nainstalovat zdarma (verze pro Windows: https://www.teiresias.muni.cz/cz/veda-a-vyzkum/vyvojove-aktivity/polygraf; verze pro Android: zdarma ke stažení na Obchodu Play; verze pro Apple: zdarma ke stažení na Appstoru).

další stránka cnes Ústav jazyků a komunikace neslyšících má k dispozici 10 tabletů, které studentům se zájmem o využívání simultánního přepisu nabízí do dlouhodobé zápůjčky. Zájemci o zapůjčení tabletu se mohou obrátit na Mgr. Štěpána Matějku (http://ujkn.ff.cuni.cz/kontakt).

další stránka cnes Přepis slouží studentovi jen bezprostředně při výuce/akci, po jejím skončení je text přepisu zaslán k archivaci koordinátorovi služeb a potom vymazán. Bez souhlasu všech osob, jejichž projev je v přepisu zaznamenán, je zakázáno text přepisu dále šířit.

další stránka cnes Přepisovatel je (na základě objednávky) přítomen na pravidelných seminářích a přednáškách uvedených v rozvrhu hodin, přednáškách a seminářích mimo ustálený rozvrh, mimořádných akcích v rámci výuky (host, exkurze apod.), atestacích, imatrikulacích, promocích, individuálních konzultacích, jednáních s orgány fakulty a dalších aktivitách souvisejících se studiem na FF UK.

další stránka cnes Přepisovatel se řídí Vnitřními pravidly ÚJKN pro poskytování služeb neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK.

další stránka cnes Při zajišťování přepisu fakulta spolupracuje s Centrem zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících Praha. Přepisovatelé jsou externími zaměstnanci FF UK na DPP.

další stránka cnes Simultánní přepis mluvené češtiny jsme na oboru Čeština v komunikaci neslyšících začali experimentálně využívat v roce 2011 – při dni otevřených dveří a při přijímacích zkouškách. Od začátku roku 2012 zajišťujeme přepis dle objednávek v plném rozsahu. Přepis využívají nejen studenti oboru ČNES, ale také studenti jiných oborů FF UK.

 

Objednávka přepisu

další stránka cnes Obecné informace k objednávání přepisu zde.

další stránka cnes Jeden objednavatel si může objednat buď službu přepis, nebo tlumočení. Pokud je v jedné skupině/na jedné akci více objednavatelů, mohou přepis a tlumočení probíhat souběžně. Přepis/tlumočení jsou téměř vždy doplněny službou zápis.

další stránka cnes Přepis lze objednat i na výuku/akci, která probíhá v angličtině. Přepisovatel nepřekládá do češtiny, výsledkem jeho práce je anglicky psaný text. Na skutečnost, že akce proběhne v angličtině, je třeba upozornit při objednávání služeb.

 


 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 21. 7. 2015