Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Tlumočení český jazyk-český znakový jazyk

tlumočení ilustrační obrázekCharakteristika služby

Tlumočení využívají především prelingválně neslyšící studenti a učitelé, kteří při komunikaci preferují český znakový jazyk.

Tlumočník převádí veškerá pronesená sdělení z češtiny do českého znakového jazyka a naopak. Tlumočení probíhá většinou simultánně. Při tlumočení výuky tlumočník obvykle stojí/sedí vedle přednášejícího, aby neslyšící student dobře viděl jak na tlumočníka, tak na mluvící osobu.

Tlumočník se řídí Vnitřními pravidly ÚJKN pro poskytování služeb neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK.

Tlumočník je (na základě objednávky) přítomen na pravidelných seminářích a přednáškách uvedených v rozvrhu hodin, přednáškách a seminářích mimo ustálený rozvrh, mimořádných akcích v rámci výuky (host, exkurze apod.), atestacích, imatrikulacích, promocích, individuálních konzultacích, jednáních s orgány fakulty a dalších aktivitách souvisejících se studiem na FF UK.

Tlumočník komunikuje s učitelem i studentem, kterému je služba poskytována; zejména je dobré vyžádat si zpětnou vazbu, zda průběh a forma tlumočení vyhovuje, popř. co by bylo dobré změnit.

Tlumočení mezi českým jazykem a českým znakovým jazykem provází obor Čeština v komunikaci neslyšících již od jeho založení v roce 1998.

Aktuální informace o tlumočnících, kteří v současné době spolupracují s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK, naleznete zde.

Proč tuto službu poskytujeme? Pro většinu našich neslyšících studentů a pedagogů je prvním jazykem český znakový jazyk, čeština až jazykem druhým. Přestože schopnost studovat z česky (ale i anglicky, německy atd.) psaných textů je pro všechny nezbytná a nikterak ji nepodceňujeme, při výuce a také při mnoha dalších aktivitách souvisejících se studiem je pro neslyšící nejpřirozenější a nejefektivnější komunikace v jejich prvním jazyce – jazyce českém znakovém. Tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem je tak nezbytnou podmínkou plnohodnotného zapojení neslyšících studentů a pedagogů do vzdělávacího procesu a do akademického života vůbec.

tlumočení čj - čzj

Objednávka tlumočení: viz zde

Poznámky k objednávání tlumočení:

Jeden objednavatel si může objednat buď službu tlumočení, nebo přepis. Pokud je v jedné skupině/na jedné akci více objednavatelů, mohou tlumočení a přepis probíhat souběžně (viz foto: mluvčí v bílém hovoří do mikrofonu, který umožňuje poslech přes indukční smyčku, tlumočnice v černém simultánně tlumočí do českého znakového jazyka a na plátně mimo fotografii je simultánně přepisován text projevu v českém jazyce). Tlumočení/přepis jsou téměř vždy doplněny službou zápis.

Tlumočení lze objednat i na výuku/akci, která neprobíhá v mluvené češtině nebo v českém znakovém jazyce, ale v jiném (cizím) mluveném jazyce (angličtině, holandštině…) nebo v jiném (cizím) znakovém jazyce (americkém, britském, německém...). V tomto případě je většinou třeba zajistit ještě tlumočení čeština-angličtina, český znakový jazyk-americký znakový jazyk atd. 

 

tlumočení konference

 

Tato komunikační situace je dosti komplikovaná, proto vyžaduje důkladnější přípravu (srov. zde). Každopádně je třeba na skutečnost, že akce proběhne v cizím jazyce, upozornit při objednávání služeb.

Fotografie z Letní školy lingvistiky znakových jazyků 2014): Přednášející (uprostřed) hovoří mluvenou češtinou. Tlumočník vlevo tlumočí simultánně z češtiny do ČZJ. Tlumočník vpravo tlumočí do mezinárodního znakového systému z angličtiny, která mu jde do sluchátek od tlumočníka mezi češtinou a angličtinou (ten na fotografii není zachycen).

Pro výuku/akci, která probíhá v mluvené angličtině, nabízíme (zatím experimentálně) jako alternativu také přímé tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem, bez prostřednictví češtiny. Při objednávání služeb je třeba uvést, zda si přejete tlumočení přes češtinu, nebo bez ní.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 3. 3. 2015