Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Zápis

další stránka cnes Charakteristika služby

Službu zápis využívá většina neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK; někteří samostatně, někteří souběžně s tlumočením nebo souběžně se simultánním přepisem. Pokud totiž musejí neslyšící, nedoslýchaví nebo ohluchlí studenti sledovat komunikaci ve třídě zrakem (tj. sledují tlumočníka nebo simultánní přepis a/nebo odezírají), nemohou si dělat vlastní poznámky z výuky jako studenti slyšící; ty jim proto zajišťují pověření (ideálně i proškolení) zapisovatelé z řad slyšících spolužáků v rámci asistence při studiu.

Zapisovatel vytváří zápis v hodinách, na kterých je přítomen student, který si službu objednal (pokud student přítomen není, všechny služby se ruší, nedojde-li k jiné dohodě – zápis může být např. formou kompenzace, když se na výuku nedostaví tlumočník a výuka není zrušena – více zde). 

Zapisovatel po výuce zápis upraví do konečné podoby a odešle učiteli; ten zápis opraví, popř. doplní, a dle domluvy doručí studentovi, který si službu objednal (pošle přímo jemu, nebo pošle zapisovateli a ten studentovi, nebo uloží do Moodlu apod.). Vždy je potřeba, aby se opravený zápis dostal k neslyšícímu, nedoslýchavému či ohluchlému studentovi nejpozději 24 hodin před další výukou daného předmětu, aby se na ni student mohl připravit. Proto je nutné zaslat učiteli zápis co nejdříve.

Zapisovatel komunikuje s učitelem a studentem, kterému je služba poskytována; zejména je dobré vyžádat si zpětnou vazbu, zda obsah a forma zápisu vyhovuje, popř. co by bylo dobré změnit.

další stránka cnesObjednávka zápisu: viz zde

Informace pro zapisovatele:

Registrace v databázi IPSC: Od roku 2014 je služba zápis financována jako forma asistence při studiu prostřednictvím Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami Informačního, poradenského a sociálního centra UK (IPSC UK). Každý neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student, který chce službu využívat, i každý student-zapisovatel, který chce službu poskytovat, se musí před prvním využitím/poskytnutím služby zaregistrovat v příslušné databázi IPSC UK.

Vykazování odpracovaných hodin a výplata stipendia (zápisy pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících): na konci každého měsíce zapisovatel vyplní výkaz odpracovaných hodin, který před zahájením své asistentské činnosti obdrží od koordinátora služeb, a zašle ho koordinátorovi – elektronicky, bez podpisu, bez data ve spodní části formuláře. Výplata stipendia probíhá čtvrtletně; všechny potřebné formality a komunikaci s IPSC UK zajišťuje koordinátor.

Vykazování odpracovaných hodin a výplata stipendia (zápisy pro studenty jiných oborů): Po registraci v databázi IPSC UK probíhá vykazování odpracovaných hodin a výplata odměny dle informací uvedených v databázi IPSC UK, včetně potvrzování výkazů klienty, tj. neslyšícími, nedoslýchavými či ohluchlými studenty, pro které je služba zápis určena (přesto prosíme zapisovatele o čtvrtletní zasílání výkazů koordinátorovi – aby mohl odpracované hodiny zahrnout do souhrnných výkazů). Výplata stipendia probíhá čtvrtletně.

Konzultantky pro začínající zapisovatele: Doporučujeme, aby začínající zapisovatelé kontaktovali naše konzultantky pro zapisovatele - Denisu Lachmanovou (lachmad@seznam.cz) a/nebo Šárku Sobolevskou (sob.sarka@gmail.com) - které jsou připraveny jim pomoci a poradit, jak by měl zápis po formální a obsahové stránce vypadat.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 17. 3. 2016