Filozofická Fakulta
Domů

 

UCHAZEČ


Bakalářské studium

Nav. magisterské studium

Rigorózní zkoušky

U3V

CŽV

Informace o přijímacím řízení pro bakalářský program

Termín přijímacích zkoušek:  6. 6. 2017 v 9.00 (místnost č.  P200)

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 23. 6. 2017 v 9.00 (místnost č. P423)

Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 28 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

 

Souhrnné informace o přijímacích zkouškách na webu FF UK v Praze zde.

Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících

Studijní obor: Čeština v komunikaci neslyšících (CNES) 


Jednokolová (písemná) přijímací zkouška

 
Předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Oblasti přijímací zkoušky (modelový test zde; Upozornění: Jakékoli nevhodné nakládání s testy, jejich šíření či rozmnožování bez souhlasu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících je trestné):

1)   orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury);

 2)   rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci, a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu;

 3)  a) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je čeština (mluvený jazyk): operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky);

      b) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk (znakový jazyk): operativní dovednosti v češtině + porozumění psanému textu;

 4)   a) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je čeština (mluvený jazyk): orientace v anglicky psaném odborném textu;

  b) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk (znakový jazyk): orientace v česky psaném odborném textu.

 

Všeobecné organizační informace k přijímacím zkouškám

další stránka cnes

Zadání otázek z oblasti 1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících,  2. rozumové předpoklady ke studiu a 4: orientace v česky psaném odborném textu budou přeloženy do českého znakového jazyka.

Otázky z oblasti 3. jsou zadány pouze v psané češtině, protože uchazeči musejí mít kompetence v českém jazyce takové, aby zadání testu rozuměli a byli schopni test vyplnit.

další stránka cnes

Přijímací testy jsou totožné pro všechny uchazeče. Pouze otázky z českého jazyka a část prověřující orientaci v odborném textu jsou ve dvou variantách (podle mateřského jazyka uchazečů: mluveného x znakového).

další stránka cnes

 

Všechny otázky v testu jsou koncipovány jako otázky s možností výběru odpovědi z nabídky a), b), c), d), přičemž správná odpověď je vždy pouze jedna.

 

další stránka cnes

U přijímacích zkoušek je přítomen tlumočník čeština – český znakový jazyk, zároveň je zajištěn simultánní přepis mluvené češtiny na plátno. Tlumočení do českého znakového jazyka i simultánní přepis jsou považovány za modifikaci přijímacího řízení. Všichni uchazeči se sluchovým postižení musí tedy k přihlášce přiložit lékařem potvrzenou  Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče. Podrobnější informace zde.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná
Lenka Okrouhlíková: lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 14. 1. 2017