Filozofická Fakulta
Domů

 

UCHAZEČ


Bakalářské studium

Nav. magisterské studium

Rigorózní zkoušky

U3V

CŽV

Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky

Hluchota, komunikace neslyšících a komunita českých neslyšících

Doporučené publikace:

-          HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012.

-          HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha: FRPSP, 1998.

-          HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. díl. Praha: FRPSP, 1999.

-          HUDÁKOVÁ, A. (ed) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005.

-          KABÁTOVÁ, Z., PROFANT, M. a kol. Audiológia. Praha: Grada, 2012.

-          Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009.

-          KOMORNÁ, M. Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

-          KOMORNÁ, M. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

-          KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

-          MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

-          SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

-          SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P.; OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

-          STRNADOVÁ, V. Odezírání jako schopnost. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

-          STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. - Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF UK, 1998.

-          TÁBORSKÝ, J.; HUDÁKOVÁ, A. Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. aj.

 

Články z časopisů

-          Speciální pedagogika (zejména články Poznáváme český znakový jazyk)

-          InfoZpravodaj

-          Gong

-          Unie aj.

 

Internetové stránky

-          www.ruce.cz

-          www.pevnost.com

-          www.cktzj.com

-          www.ticho.cz

-          http://www.trojrozmer.cz/ aj.

Doporučujeme sledovat aktuální dění, včetně televizních pořadů (Televizního klubu neslyšících, Zpráv v českém znakovém jazyce aj.)

Uvedené položky jsou pouze inspirativní, seznam v žádném případě není úplný a vyčerpávající. Pro hlubší vhled do problematiky hluchoty a otázek souvisejících doporučujeme navštívit Informační centrum o hluchotě a vhodné webové stránky

 

Jazyk (zejm. čeština) a komunikace

Doporučené publikace:

-          HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna,  1998.

-          ŠMILAUER,V. Nauka o českém jazyku. Praha : SPN, 1982.

-          ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000.

-          Encyklopedický slovník češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

-          další mluvnické příručky a slovníky, běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny

Pro uchazeče, jejichž prvním jazykem je jazyk znakový:

-          HUDÁKOVÁ, A. a kol. Česká slovesa: multimediální uživatelská příručka pro všechny Čechy, kteří češtinu neslyší [DVD]. 1. vyd. Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro SP – Jazykové centrum Ulita, 2007.

-          MACUROVÁ, A. a kol. Umíme číst a psát česky. Praha: Divus, 1998.

-          MACUROVÁ, A. – HUDÁKOVÁ, A. – OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003.

-          PETRÁŇOVÁ, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD. 3. pád. Praha: Pevnost, 2005.

-          PETRÁŇOVÁ,, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD II. 7. pád. Praha : Pevnost, 2006.

-          další mluvnické příručky a slovníky, běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny

 

Články z jazykovědných časopisů:

-          Naše řeč

-          Slovo a slovesnost

-          Český jazyk a literatura aj.

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Lenka Okrouhlíková: lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 20.3.2014