Filozofická Fakulta
Domů

 

Modelové testy pro navazující magisterské studium


Přijímací zkouška na navazující magisterské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících je jednokolová písemná.
 

Předpokladem je ukončené vysokoškolské bakalářské studium.


Oblasti přijímací zkoušky 

  1. historie, kultura a komunikace neslyšících (předpokládá se znalost faktografie, přehled o odborné literatuře, schopnost vidět a vykládat souvislosti a lingvistické poznatky z oblasti lingvistiky znakových jazyků a dokládat je na příkladech z českého znakového jazyka/češtiny; schopnost nahlížet český znakový jazyk v kontrastu s češtinou);
  2. solidní poznatky z obecné a bohemistické lingvistiky;
  3. recepce českého znakového jazyka – běžná neodborná témata (obdoba poslechových testů běžných u mluvených jazyků);
  4. a) pro uchazeče, jejichž mateřským jazykem je čeština (mluvený jazyk): porozumění složitějšímu anglicky psanému textu z oblasti lingvistiky;
  5. b) pro uchazeče, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk (znakový jazyk): porozumění složitějšímu česky psanému textu z oblasti lingvistiky.

Modelový test 1 – pro uchazeče, jejichž mateřským jazykem je čeština (mluvený jazyk), viz ukázky níže

Modelový test 2 – pro uchazeče, jejichž mateřským jazykem je čeština (mluvený jazyk), viz ukázky níže

Modelový test 3 – pro uchazeče, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk (znakový jazyk)

Modelový test 4 – pro uchazeče, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk (znakový jazyk)

K modelovému testu č. 1 se vztahují tyto tři videoukázky:

K modelovému testu č. 2 se vztahují tyto tři videoukázky:

Všeobecné organizační informace k přijímacím zkouškám

·         Přijímací testy jsou totožné pro všechny uchazeče. Pouze část prověřující orientaci v odborném textu je ve dvou variantách (podle mateřského jazyka uchazečů: mluveného x znakového).

·         Všechny otázky v testu jsou koncipovány jako otázky s možností výběru odpovědi z nabídky a), b), c), d), přičemž správná odpověď je vždy pouze jedna.

Upozornění: Jakékoli nevhodné nakládání s testy, jejich šíření či rozmnožování bez souhlasu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících je trestné.

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Lenka Okrouhlíková: lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 14. 1. 2016