Filozofická Fakulta
Domů

 

UCHAZEČ


Bakalářské studium

Nav. magisterské studium

Rigorózní zkoušky

U3V

CŽV

Informace o přijímacím řízení

 

Jednokolová (ústní) přijímací zkouška

Předpokladem je ukončení bakalářského studia, ideálně v oboru zaměřeném lingvisticky nebo oboru souvisejícím s komunitou neslyšících.

Uchazeč/ka o studium by měl/a při přijímacím řízení prokázat

a)   kompetence v českém znakovém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (uchazeči, jejichž primárním jazykem je čeština/mluvený jazyk), nebo v českém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (uchazeči, jejichž primárním jazykem je český znakový jazyk/znakový jazyk) (max. 30 bodů),

 b)    motivaci ke studiu (zvl. orientaci v oblasti tzv. Deaf studies) (max. 30 bodů),

c)    orientaci v základní lingvistické literatuře a znalost základní lingvistické terminologie s přihlédnutím ke specifikům znakových jazyků (max. 40 bodů).

další požadavky ke zkoušce: 

Uchazeči při ústní zkoušce předloží k nahlédnutí:

a)    Dvě kopie strukturovaného životopisu a přehledu svých aktivit souvisejících s oborem Čeština v komunikaci neslyšících. V přehledu aktivit a činností mohou být uváděny např. studentské práce, vlastní publikace, aktivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či diskusích apod., další vzdělání/vzdělávání v oboru, aktivní činnost v organizaci zabývající se oblastí kultury, sociální podpory a vzdělávání neslyšících nebo poskytováním tlumočnických služeb pro neslyšící, účast při organizaci akcí souvisejících s předmětem studia, pasivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či diskusích apod.

b)    Dvě kopie seznamu četby odborné české a/nebo zahraniční literatury (monografie, studie) věnované lingvistice znakových jazyků. Seznam musí obsahovat minimálně 10 položek.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná
Lenka Okrouhlíková: lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 12. 9. 2017