Filozofická Fakulta
Domů

 

ÚSTAV

 

Historie

Současnost

Lidé

Příruční knihovna

Fakultní školy

Vznik loga

Historie oboru Čeština v komunikaci neslyšících a Ústavu jazyků a komunikace neslyšících

macurová další stránka cnes 1994 prof. Alena Macurová publikuje první odborné články o komunikaci českých neslyšících – jako první česká lingvistka. Zatímco ostatní odborníci (lékaři, pedagogové, sociální pracovníci) vycházeli z „paradigmatu deficitu“, tzn. neslyšící lidé pro ně byli jedinci, kterým něco chybí – a to je sluch. Prof. Macurová začala neslyšící lidi nahlížet jako mluvčí českého znakového jazyka a nositele s tím spojené „vizuální kultury“. Namísto hledání způsobů, jak „napravit či zmírnit deficit“ těchto lidí, zaměřila své úsilí na pronikání do struktury a fungování českého znakového jazyka, na jeho porovnávání s jinými národními znakovými jazyky, na jeho osvojování neslyšícími dětmi, na výuku českého znakového jazyka jako cizího jazyka v kurzech pro rodilé mluvčí češtiny, ale také na popis kulturních a společenských pravidel komunity Neslyšících, na způsoby výuky psané češtiny jako cizího jazyka, obecně na vzdělávání Neslyšících aj.

další stránka cnes 1996 otevřen mezioborový doplněk pro studenty oboru Český jazyk a literatura; studentům byly nabídnuty předměty Český znakový jazyk, Dějiny hluchoty, Současné problémy komunity neslyšících aj.

další stránka cnes 1998 otevřen obor Čeština v komunikaci neslyšících: čtyřletá bakalářská forma a pětiletá magisterská forma v kombinaci s oborem Český jazyk a literatura; výuku garantoval Ústav českého jazyka a teorie komunikace; od samého začátku na oboru studovali a pracovali neslyšící a nedoslýchaví studenti a neslyšící pedagogové, a proto byly na oboru poskytovány tlumočnické a zapisovatelské služby

další stránka cnes 2000 čtyřletý bakalářský obor zkrácen na tříletý

další stránka cnes 2002 první absolventka bakalářského studia (Lenka Okrouhlíková)

další stránka cnes 2003 první absolventka magisterského studia (Petra Slánská Bímová, roz. Pospíchalová)

další stránka cnes 2003 první neslyšící absolvent bakalářského studia; následně pak při promoci v Karolinu pronesl studentský projev v českém znakovém jazyce (Petr Vysuček)

další stránka cnes 2004 otevřeno navazující magisterské studium (bez kombinace s oborem Český jazyk a literatura)

další stránka cnes 2007 první absolventka navazujícího magisterského studia (Lucie Šůchová, roz. Kuchařová)

další stránka cnes 2008 první neslyšící absolventka navazujícího magisterského studia (Lucie Sedláčková Půlpánová, roz. Červenková)

další stránka cnes 2009 bakalářské studium otevřeno kromě jednooborového také jako dvouoborové

další stránka cnes 2012 obor začíná poskytovat tlumočnické, zapisovatelské, přepisovatelské aj. služby neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům celé FF UK

další stránka cnes 1. 11. 2013 vzniká samostatný Ústav jazyků a komunikace neslyšících

další stránka cnes 1. 2. 2014 do Ústavu jazyků a komunikace neslyšících jsou začleněny dosavadní pracovnice Mediatéky Jazykového centra FF UK. Od té doby ústav zajišťuje také výuku angličtiny pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty napříč celou UK

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 4. 3. 2015