Neslyšící lektor českého znakového jazyka

Číslo kurzu: 630089

V roce 2011/2012 jsme v rámci CŽV připravili kurz Neslyšící lektor českého znakového jazyka. Kurz byl určen pro členy komunity Neslyšících se středoškolským a vyšším vzděláním a probíhal od února do května 2012 a byl ukončen závěrečnou zkouškou.

Kurzu se zúčastnilo 11 frekventantů s velmi dobrou vstupní znalostí českého znakového jazyka. Frekventanti získali základní teoretické znalosti z oblasti lingvistiky, lingvistiky znakových jazyků, pedagogiky a pedagogické psychologie a též povinně absolvovali náhledy ve výuce českého znakového jazyka, již zajišťuje obor Čeština v komunikaci neslyšících (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK). Součástí učebního plánu byla i praktická cvičení – lektorské výstupy, jež byly natáčeny na videozáznam a analyzovány. Rozvrh kurzu naleznete zde. 25. května 2012 všichni frekventanti úspěšně ukončili závěrečnou zkouškou a získali Osvědčení s razítkem Centra dalšího vzdělávání FF UK a podpisem proděkana FF UK v Praze.

Macurová

Macurová

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektoři: členové (interní i externí spolupracovníci) Ústavu českého jazyka a teorie komunikace

Pracoviště: Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Konaktní osoba: Mgr. Radka Nováková

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

FF UK Praha

Nám. J. Palacha 2 – Praha 1

E-mail: radka.novakova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 777 806 422 (pouze SMS)

 

Požadované vzdělání: středoškolské vzdělaní, člen komunity Neslyšících

Termín konání: 24. února – 25. května 2012

Délka kurzu: 1 semestr (60 hodin, tj. 52 hodin výuky + 8 hodin náhledů ve výuce ČZJ)

Frekvence kurzu: 13 x 4 hod/týden + 8 hodin náhledů ve výuce ČZJ

Výukový den: pátek 16:00 – 17:30, 17:45 – 19:15

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, č. 409, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Předpokládaný počet studentů: 10

Termín podání přihlášky: 31. ledna 2012

Cena kurzu: 7920,- Kč s DPH

Anotace kurzu: Cílem kurzu je poskytnout neslyšícím zájemcům o práci lektora českého znakového jazyka kvalitní základy pro přípravu a efektivní vedení všeobecných kurzů českého znakového jazyka. Frekventanti získají teoretické znalosti z oblasti lingvistiky, lingvistiky znakových jazyků, pedagogiky a pedagogické psychologie a povinně absolvují náhledy ve výuce českého znakového jazyka, již zajišťuje obor Čeština v komunikaci neslyšících (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK). Součástí učebního plánu jsou i praktické cvičení – lektorské výstupy, jež budou natáčeny na videozáznam a analyzovány.

Forma zakončení: závěrečný lektorský výstup před komisí + jeho rozbor

Získaná kvalifikace: lektor českého znakového jazyka

Certifikace: Osvědčení s razítkem Centra dalšího vzdělávání FF UK a podpisem děkana nebo proděkana FF UK v Praze

Kurz je určen pouze pro Neslyšící s velmi dobrou znalostí ČZJ. Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu zájemců.

Seznam předmětů, jejich bodová anotace a lektoři

Úvod do lingvistiky I. – III. (vyučující: prof. Alena Macurová, Mgr. Radka Nováková) – 6 hodin

V průběhu tří seminářů budou podány základní informace o charakteristice znakových jazyků jako jazyků vizuálně motorických a informace o základních strukturních a funkčních rozdílech mezi jazyky znakovými a jazyky mluvenými.

 

Úvod do pedagogiky (PhD. Romana Petraňová) – 2 hodiny

Seminář shrnuje základní informace o charakteru a struktuře pedagogických vědy a vede k osvojení základní pedagogické terminologie.

 

Úvod do psychologie vyučování (Mgr. Kateřina Červinková – Houšová) – 2 hodiny

Přednáška posluchače seznámí s tématy: vztah vyučující – vyučovaný z pohledu moderní psychologie;podněcování samostatnosti a aktivity žáka – metody výuky; motivující atmosféra výuky – dodržování didaktických zásad; duševně – hygienické aspekty výuky.

 

Společný evropský referenční rámec (PhDr. Romana Petraňová, PhD.) – 2 hodiny

Seminář seznamuje studenty se základními informacemi o společném evropském referenčním rámci pro jazyky (SERRJ) a podává přehled současných projektů zaměřených na SERR pro – znakové jazyky. Diskuze bude o jejich využití ve výuce českého znakového jazyka.

 

Úvod do didaktiky výuky I. – II. (PhDr. Romana Petraňová, PhD., Mgr. Barbora Kosinová) – 4 hodiny

Seminář je zaměřen na seznámení účastníků se základními informacemi o předpokladech efektivního vyučovacího procesu (různé přístupy k výuce, typy vyučování, didaktické zásady, výukové cíle, organizační formy výuky, příprava a struktura vyučovací hodiny, hodnocení). Součástí předmětu budou i informace o tom, jak efektivitu učební komunikace podmiňuje spolupráce lektora se studenty

 

Přehled výukových materiálů a způsoby jejich využití ve výuce I. – II. (Mgr. Naďa Dingová, Mgr. Bára Kosinová) – 4 hodiny

Cílem semináře je, aby účastníci měli přehled o existenci přístupných výukových materiálů a slovníků českého znakového jazyka v různých formátech (multimediální, knižní). Zároveň by měli získat dovednosti tvůrčím způsobem materiály efektivně využívat ve výuce českého znakového jazyka (ČZJ).

 

Diskusní panel I. – II. (Mgr. Radka Nováková, Mgr. Naďa Dingová) – 4 hodiny

Panelová diskuse je především prostorem pro objasnění některých nejasností z v různých studovaných předmětech v první a druhé části kurzu, případně pro odbornou diskusi mezi lektory a vyučujícími. Předmětem rozborů budou také písemné záznamy náhledů z praktické výuky ČZJ.

 

Práce s problémovými situacemi ve výuce I. – II. (Mgr. Radka Nováková) – 4 hodiny

Cílem semináře je připravit účastníky-lektory na problematické situace, se kterými se v běžné praktické výuce mohou setkat. Získají nástroje pro jejich lektorské zvládnutí a strategie řešení, které jim budou zárukou zachování kvality výuky. Hlavní oblastí přípravy bude trénink pohotovosti při vysvětlování jazykových jevů a pravidel spojených s jejich užíváním (způsob korektury, techniky vysvětlování apod.)

 

Kultura projevu lektora I. – III. (Mgr. Radka Nováková, Milena Čiháková) – 6 hodin

V semináři se účastníci seznámí s technikou sebereflexe, budou analyzovat svůj projev v ČZJ se všemi specifiky, zvláštnostmi i možnými nedostatky. Seznámí se s pravidly pro úspěšnou prezentaci před frekventanty v kurzech, aplikaci komunikačních pravidel ve veřejných projevech (desatero pro vystoupení ve znakovém jazyce), s využitím různých forem projevu ve znakovém jazyce v závislosti na konkrétních situacích a především dle míry formálnosti. Projev účastníků bude průběžně zaznamenáván na videozáznam a pravidelně analyzován.

 

Úvod do sociolingvistiky (Milena Čiháková) – 2 hodiny

V semináři se účastníci kurzu seznámí se základními pojmy (např. diglosie, idiolekt, sociolekt) a přístupy v sociolingvistice, a to především se zvláštním zřetelem k situaci neslyšících. Kurz bude veden především na praktické bázi. Základem budou diskuse o škále jazykových variant.

 

Praktická cvičení – modelové vyučování I. – III. (Milena Čiháková) – 6 hodin

V semináři si účastníci vyzkouší připravit, realizovat a následně analyzovat aktivity v rámci lektorování kurzu českého znakového jazyka. Studenti budou vyučovat v modelových kurzech, následně budou na základě videozáznamu pojmenovávat nejčastější nedostatky své pedagogické činnosti a zároveň formulovat doporučení pro jejich odstranění.

 

Sebe/reflexe a způsoby hodnocení I. – III. (Milena Čiháková) – 6 hodin

Kurz bezprostředně navazuje na praktická cvičení – modelové vyučovaní I. – III. Budoucí lektoři budou vedeni k sebehodnocení, k efektivnímu hodnocení výkonů kolegů a k utváření strategií, jak zvládnout fungování v pedagogickém týmu. Část kurzu bude zaměřena na různé možnosti hodnocení studijních i jazykových výkonů studentů znakových jazyků.

 

Kulturní odlišnosti v komunikaci slyšících a neslyšících Čechů (Mgr. Naďa Dingová) – 2 hodiny

Kurz se stane bezpečným prostředím pro otevřené definování problémů, které vznikají při střetu zástupců dvou rozdílných společenství s různými normami chování, tj. slyšících vs. neslyšících Čechů. Bez předchozí pedagogické přípravy mohou mít podobné střety fatální následky v podobě narušených vztahů na úrovni lektor-student. Hlavním obsahem kurzu budou doporučení pro předcházení podobným problémům.

 

Příprava lektorských výstupů (Milena Čiháková) – 2 hodiny

Seminář umožňuje účastníkům připravit se pod odborným dohledem na závěrečnou zkoušku – lektorský výstup. Lektor bude připraven být oporou pro všechny fáze přípravy- výběru vykládaného jevu, doporučení využitelných materiálů, prezentace před účastníky kurzu, hodnocení výkonu studentů i svého pedagogického.

 

Náhled ve výuce ČZJ

V rámci praxe každý frekventant kurzu absolvuje 8 vyučovacích hodin náhledů ve výuce kurzu ČZJ realizovaných oborem Čeština v komunikaci neslyšících (Ústavem českého jazyka a teorie komunikace). Náhledům bude předcházet konzultace s vyučujícím kurzu. Náhledy úzce souvisejí s předměty Praktická cvičení – modelové vyučování I – III a Sebe/reflexe a způsoby hodnocení I – III. a hlavně s předmětem diskusní panel, kde frekventanti budou moci diskutovat své otázky.

Úvod > Neslyšící lektor českého znakového jazyka