Informace pro pedagogy

Všichni studenti, včetně studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, mají právo na plnohodnotné zapojení do dění ve výuce. Za tuto skutečnost je zodpovědný pedagog. INFORMOVANOST pedagoga je proto zcela zásadní věcí.

O způsobu informování pedagoga rozhoduje student. Buď může informace o svých speciálních vzdělávacích potřebách sdělit pedagogovi sám, nebo využije kompetence příslušného univerzitního pracoviště. Informace pedagogům, jejichž výuku bude navštěvovat neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student, poskytuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, a to jednak prostřednictvím těchto internetových stránek, jednak přes koordinátora služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK.

Nerozhodne-li neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student jinak, koordinátor prostřednictvím e-mailu vstupuje do komunikace s pedagogy před začátkem každého semestru a informuje je o přítomnosti neslyšících, nedoslýchavých či ohluchlých studentů v jejich přednáškách/seminářích a také o tom, co tato skutečnost pro pedagoga znamená. V průběhu semestru i mimo něj je koordinátor připraven zodpovědět případné dotazy, poskytnout či zprostředkovat konzultace k výuce těchto studentů, zajistit náhledy ve výuce oboru Čeština v komunikaci neslyšících, kde mají učitelé v tomto směru bohaté zkušenosti, apod.

Specifika výuky neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů

Služby

Aby se student se speciálními vzdělávacími potřebami mohl úspěšně zapojit do akademického života, je nezbytné poskytnout mu podpůrné služby, na které má zákonný nárok. Nárok studenta na služby vzniká, pokud je jako student se speciálními vzdělávacími potřebami evidován v Studijním informačním systému. K evidenci je nutný písemný souhlas studenta a funkční diagnostika – posudek odborného pracoviště vyhotovený na předepsaném formuláři, který identifikuje potřeby studenta a navrhuje postupy k jejich naplnění. Jestliže student požaduje od pedagoga modifikaci studia, musí ho s funkční diagnostikou, popř. alespoň její relevantní částí, seznámit. Pokud student žádné podmínky pro naplnění svých potřeb nevyžaduje, funkční diagnostiku předkládat nemusí.

Je třeba mít na paměti, že speciální vzdělávací potřeby studentů s týmž postižením mohou být různé (např. ne všichni nedoslýchaví studenti využívají simultánní přepis mluvené češtiny) a že se během studia mohou měnit (např. student, který nastupuje do prvního ročníku jako nedoslýchavý s progresivní sluchovou vadou, může studium ukončovat jako neslyšící). Témuž studentovi mohou v různých předmětech pomáhat jiné kompenzační postupy, na různé předměty si může objednat různé služby. Ke každému studentovi je proto nutné přistupovat individuálně a respektovat jeho rozhodnutí ohledně způsobu naplnění jeho speciálních vzdělávacích potřeb.

Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty včetně funkční diagnostiky zajišťuje a koordinuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK na základě objednávek od studentů. Mezi klíčové služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty  patří tlumočení mezi českým znakovým jazykem a češtinou, simultánní přepis mluvené češtiny a zapisovatelské služby. Bližší informace k těmto a další službám lze nalézt zde.

Pravidla komunikace

Zde naleznete základní pravidla pro komunikaci neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých osob a s nimi: Desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením.

Neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student musí vždy VIDĚT, kdo mluví:

  • ideální uspořádání lavic je „kulatý stůl“
  • při práci ve skupině je třeba se hlásit; učitel musí řídit diskusi tak, aby mluvil vždy jen jeden mluvčí
  • ten, kdo mluví, nesmí mít za zády sluncem zalité okno či jiný zdroj světla

Když mluví ostatní studenti a učitel si není jistý, zda neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student rozuměl, je užitečné, aby učitel repliky ostatních studentů reprodukoval.

Pokud neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student píše nebo čte, nemůže zároveň sledovat mluvčího / přepis / tlumočníka, proto je u takových pedagogických situací třeba počítat s delší pracovní dobou a s další činností počkat, až student dopíše / dočte / doodezírá / dosleduje přepis / dosleduje tlumočníka. Týká se to např. práce s prezentací – když používáme texty, obrázky nebo grafy, musíme mít na paměti, že se student dívá BUĎ na mluvčího/přepis/tlumočníka, NEBO na obrázek, proto je třeba dát studentovi čas na to, aby si obrázek prohlédl, aniž by někdo zároveň hovořil.

Zvýšené pozornosti je třeba věnovat aktivitám, u kterých není možno odezírat/sledovat přepis/sledovat tlumočníka (např. aktivitám vykonávaným se zavřenýma očima) – tyto aktivity je nutno se studentem vždy předem dostatečně zkonzultovat a dohodnout se s ním na alternativním provedení aktivit.

Vizualizace

Protože neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí studenti kompenzují sluchové vjemy převážně zrakem, je ve výuce nutná častá a co nejintenzivnější VIZUALIZACE (např. psaní důležitých informací – klíčových bodů, jmen, letopočtů – na tabuli). Přesto se může stát, že student nebude rozumět. V tom případě se doporučuje repliku zopakovat, přeformulovat a zdůraznit klíčové body.

Při práci s videomateriálem je nutné tento předem otitulkovat (v jazyce, ve kterém se ve videu hovoří; vytváříme české, anglické a německé titulky; slovenská videa titulkujeme česky, překladové titulky u jiných jazyků neděláme). Titulkování lze objednat u koordinátorky služeb. O titulky k výukovým materiálům požádejte s dostatečným předstihem, optimálně na začátku semestru.

Všechny organizační záležitosti (např. změny ve výuce), instrukce, zadání testů atd. je třeba sdělovat studentovi (také) písemnou formou.

Poskytování materiálů

Všechny tištěné nebo elektronické materiály (prezentace, odkazy, texty k rozboru, přesné písemné instrukce k cvičením, zadání studentských prací…) je vhodné poskytnout neslyšícímu, nedoslýchavému či ohluchlému studentovi před výukou, aby věděl, co ho čeká; pokud není z pedagogických důvodů možno poskytnout studentovi všechny písemné podklady před výukou, doporučuje se poskytnout mu je alespoň po výuce.

Pokud výuka probíhá za účasti tlumočníka a/nebo přepisovatele, je třeba poslat mu/jim minimálně 48 hodin předem materiály k přípravě, aby se zorientovali v tématu a připravili se na svůj výkon. Takovými materiály jsou: osnova přednášky v bodech, prezentace, která se bude ve výuce promítat, internetové odkazy, jež bude pedagog využívat, apod. Tlumočník i přepisovatel jsou vázáni mlčenlivostí a tyto materiály nesmějí nikde šířit.

Kontrola zápisu z výuky

Pokud má neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student objednánu službu zápis (slyšící studenti pořizují zápisky z výuky svým neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým spolužákům), je úkolem učitele, aby zápis zkontroloval po stránce formální a obsahové, opravil, popř. doplnil. Teprve poté je zápis poskytnut studentovi, kterému je určen.

Nadstandardní konzultace, doučování, individuální studijní plán atd.

V některých případech je vhodné poskytnout neslyšícím, nedoslýchavým či ohluchlým studentům nadstandardní konzultace (jednorázově, opakovaně, pravidelně), doučování pedagogem,  modifikaci studijního plánu, modifikaci atestací, modifikaci vyučovacích postupů apod. V těchto případech je nutná spolupráce studenta, vyučujícího (v některých případech i garanta oboru a/nebo vedoucího příslušné základní součásti) a ÚJKN (dr. Andrey Hudákové a/nebo koordinátorky služeb).

Odměna za modifikaci studia

Za čas a úsilí, které pedagog věnuje přípravě výuky nad rámec toho, co by dělal, kdyby ve výuce žádný neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student nebyl (např. přípravy pro tlumočníka/přepisovatele, kontrola zápisu, nadstandardní konzultace, doučování), náleží učiteli odměna vyplácená z fakultních finančních prostředků určených na studium studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kurz českého znakového jazyka

Zájemci z řad pedagogů FF UK mají možnost navštěvovat kurz českého znakového jazyka pořádaný Ústavem jazyků a komunikace neslyšících. Kurz je veden neslyšícími rodilými mluvčími českého znakového jazyka. Frekventanti si v něm osvojí základní slovní zásobu a gramatiku ČZJ a pravidla komunikace v tomto jazyce.

Přednášky pro veřejnost

Ústav jazyků a komunikace neslyšících pořádá cyklus přednášek nazvaný Problematika hluchoty – aktuální otázky. Tento cyklus je přístupný široké veřejnosti – vítáme všechny zájemce o danou problematiku, ať už jsou zaměstnanci/studenty UK, nebo nikoliv. K návštěvě si lze vybrat jakoukoliv přednášku jednotlivě, nebo absolvovat celý cyklus.

Úvod > Služby > Informace pro pedagogy a spolužáky > Informace pro pedagogy