Studijní plán – 2. ročník

Studijní plán jednooborového a dvouoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících v ak. roce 2018/2019

akreditace 2015

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty jednooborového studia

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN100216 Český znakový jazyk III 0/4 4 Z Čiháková ZS
ACN100148 Český znakový jazyk IV 0/4 6 Z + ZK Čiháková LS
ACN100219 Doplňková čeština III 0/4 4 Z v tomto ak. roce nevyučováno
ACN100152 Doplňková čeština IV 0/4 6 Z + ZK v tomto ak. roce nevyučováno
ACN100206 ∗ Úvod do sociolingvistiky + 1/1 3 Z Mgr. Jehlička ZS
ACN100211 Úvod do kognitivní lingvistiky + 1/1 3 Z doc. Vaňková ZS
ACN100200 Fonetika a fonologie znakového jazyka 1/1 3 ZK dr. Richterová ZS
ACN100212 Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících + 0/2 3 Z dr. Hudáková ZS
ACN100213 Úvod do tlumočení + 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová ZS
ACN100205 ∗∗ Úvod do psycholingvistiky + 1/1 3 Z Mgr. Jehlička LS
ACN100203 Gramatika znakových jazyků 1/1 5 Z + ZK prof. Macurová + Mgr. Nováková LS
ACN100210 Psaná čeština českých neslyšících + 0/2 3 Z dr. Richterová LS
ACN100230 Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání A + 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková LS
ACN100222 Profese tlumočníka pro neslyšící A + 0/4 6 Z + ZK dr. Hynková Dingová LS
ACN100226 Lexikografie znakového jazyka A + 0/4 6 Z + ZK dr. Okrouhlíková LS
Souhrnný počet kreditů za povinné předměty ZS 19/7 LS 23/11
42/18

Povinně volitelné a volitelné předměty

zimní semestr

ACN300389 Konverzace v ČZJ III 0/2 3 Z Wiesnerová ZS
ACN300435 Seminář praktické češtiny I 0/2 3 Z Bc. Rybová ZS
ACN300591 Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 0/2 3 Z doc. Fulka ZS
ACN300581 Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2018) 2/0 1 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300590 Psaní všem deseti pro budoucí přepisovatele 0/2 3 Z Bc. Portych ZS
ACN300589 Úvodní studijní kurz pro neslyšící studenty UK 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300588 Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES II 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300593 Neslyšící senioři 0/2 3 Z Bc. Fritz ZS
ACN300584 Práce s technikou 0/2 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300595 Úvod do etnolingvistiky 0/2 3 Z doc. Vaňková ZS
ACN300587 Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu (podzim 2018) 0/2 3 Z dr. Hudáková ZS

letní semestr

ACN300597 Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků 0/2 3 Z Bc. Portych LS
ACN300503 Exkurze do institucí spojených s komunitou neslyšících 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS
ACN300428 Základy statistického zpracování údajů 0/2 3 Z dr. Holub LS
ACN300435 Seminář praktické češtiny I 0/2 3 Z Mgr. Rybová LS
ACN300553 ∗∗∗ Přípravný kurz pro uchazeče – praktický seminář (Jaro 2019) 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS
ACN300045 Překladová cvičení 0/2 3 Z Wiesnerová LS
ACN300569 Iconicity across Modalities 0/2 3 Z Mgr. Jehlička LS
ACN300390 Konverzace v ČZJ IV 0/2 3 Z Bc. Fritz LS
ACN300573 Klíčové pojmy V. Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky 0/2 3 Z doc. Vaňková LS
ACN300403 Typologie znakových jazyků 0/2 3 Z dr. Richterová LS
ACN300034 Čas v psané češtině českých neslyšících 0/2 3 Z dr. Richterová LS
ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky (Vypisuje Ústav obecné lingvistiky) 2/0 3 ZK doc. Friedová, dr. Zíková LS

∗ Přesunuto  z LS.

∗∗ Přesunuto ze ZS.

∗∗∗ Výuka kurzu PVS/VS Přípravný kurz pro uchazeče – praktický seminář (Jaro 2019) bude probíhat blokově ve vybraných termínech. Termíny budou dohodnuty na začátku semestru.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Matějku.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Studijní plán – 2. ročník