Studijní plán – 2. ročník

Studijní plán jednooborového a dvouoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících

akreditace 2015

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN100216 Český znakový jazyk III 0/4 4 Z Čiháková ZS
ACN100148 Český znakový jazyk IV 0/4 6 Z + ZK Čiháková LS
ACN100219 Doplňková čeština III 0/4 4 Z v tomto ak. roce nevyučováno
ACN100152 Doplňková čeština IV 0/4 6 Z + ZK v tomto ak. roce nevyučováno
ACN100205 Úvod do psycholingvistiky 1/1 3 Z Mgr. Jehlička ZS
ACN100211 Úvod do kognitivní lingvistiky 1/1 3 Z doc. Vaňková ZS
ACN100200 Fonetika a fonologie znakového jazyka 1/1 3 Z dr. Richterová ZS
ACN100212 Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících 0/2 3 Z dr. Hudáková ZS
ACN100213 Úvod do tlumočení 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová ZS
ACN100206 Úvod do sociolingvistiky 1/1 3 Z Mgr. Jehlička LS
ACN100203 Gramatika znakových jazyků 1/1 5 Z + ZK prof. Macurová + Mgr. Nováková LS
ACN100210 Psaná čeština českých neslyšících 0/2 3 Z Mgr. Prokšová LS
ACN100230 ∗ Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání A 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková LS
ACN100222 Profese tlumočníka pro neslyšící A 0/4 6 Z + ZK dr. Hynková Dingová LS
ACN100226 Lexikografie znakového jazyka A 0/4 6 Z + ZK dr. Okrouhlíková LS
Souhrnný počet kreditů za povinné předměty ZS 19/7 LS 23/11
42/18

Povinně volitelné a volitelné předměty

zimní semestr

ACN300046 Tlumočení pro věřící 0/2 3 Z dr. Petráňová ZS
ACN300389 Konverzace v ČZJ III 0/2 3 Z Bc. Fritz ZS
ACN300435 Seminář praktické češtiny I 0/2 3 Z Mgr. Prokšová ZS
ACN300419 Gesto a znak v dějinách myšlení 2/0 3 Z doc. Fulka ZS
ACN300473 Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2017) 0/2 1 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300040 Český znakový jazyk a děti 0/2 3 Z Čiháková ZS
ACN300430 Titulkování pro neslyšící 0/2 3 Z Bc. Lišková ZS
ACN300503 Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300474 Exkurze do škol. hl. vzdělávacího proudu (podzim 2017) 0/2 3 Z dr. Hudáková ZS
ACN300494 Technika přípravy na tlumočení a překlad 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová ZS

letní semestr

ACN300436 Seminář praktické češtiny II 0/2 3 Z Mgr. Prokšová LS
ACN300390 Konverzace v ČZJ IV 0/2 3 Z Wiesnerová LS
ACN300071 ∗∗ Praktická tlumočnická cvičení 0/2 3 Z Mgr. Andrejsková LS
ACN300477 Čtení současných prací o ZJ 0/2 3 Z Mgr. Prokšová, Mgr. Jehlička LS
ACN300075 Realizace přípravného kurzu pro uchazeče ke studiu – uživatele ČZJ (jaro 2018) 0/2 3 Z Bc. Fritz LS
ACN300428 Základy statistického zpracování údajů 0/2 3 Z dr. Holub LS
ACN300509 Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS

∗ Spojená výuka studentů 2. a 3. ročníku.

∗∗ Studenti 2. ročníku Bc. studia mohou na kurz PVS/VS Praktická tlumočnická cvičení chodit po předchozí domluvě s vyučujícím.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Matějku.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Studijní plán – 2. ročník