Studijní plán – 3. ročník

Studijní plán jednooborového a dvouoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících

akreditace 2015

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN100217 Český znakový jazyk V 0/4 2 Z Bc. Fritz ZS
ACN100150 Český znakový jazyk VI 0/4 6 Z + ZK Bc. Fritz LS
ACN100221 Doplňková čeština V 0/4 2 Z Bc. Stanovská ZS
ACN100154 Doplňková čeština VI 0/4 6 Z + ZK Bc. Stanovská LS
ACN100231 Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících A 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková ZS
ACN100223 Tlumočnické modely a teorie A 0/4 6 Z + ZK dr. Hynková Dingová ZS
ACN100227 Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků A 0/4 6 Z + ZK dr. Okrouhlíková ZS
ACN100232 ∗ Praktické aspekty vzdělávání neslyšících A 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková ZS
ACN100143 Struktura a fungování znakového jazyka 1/2 6 Z + ZK prof. Macurová (předn.) + Mgr. Prokšová (sem.) ZS
ACN100230 ∗∗ Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání A 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková LS
ACN100224 Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící A 0/4 6 Z + ZK dr. Hynková Dingová LS
ACN100228 Metody výzkumu znakového jazyka a technické zpracování A 0/4 6 Z + ZK dr. Okrouhlíková LS
ACN100214 Bakalářský seminář 0/2 3 Z doc. Vaňková, prof. Macurová ZS+LS
ACN100225 Praxe tlumočnická 3 týdny 6 Z dr. Hynková Dingová LS
ACN100229 Praxe odborná 3 týdny 6 Z dr. Okrouhlíková LS
ACN100233 Praxe komunikační 3 týdny 6 Z dr. Hudáková LS
Souhrnný počet kreditů za povinné předměty ZS 25/10 LS 18/6
43/16

Povinně volitelné a volitelné předměty

zimní semestr

ACN300384 Konverzace v ČZJ V 0/2 3 Z Wiesnerová ZS
ACN300435 Seminář praktické češtiny I 0/2 3 Z Mgr. Prokšová ZS
ACN300419 Gesto a znak v dějinách myšlení 2/0 3 Z doc. Fulka ZS
ACN300473 Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2017) 0/2 1 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300040 Český znakový jazyk a děti 0/2 3 Z Čiháková ZS
ACN300430 Titulkování pro neslyšící 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300505 Workshop korpus českého znakového jazyka 0/2 3 Z Mgr. Prokšová + Mgr. Jehlička ZS
ACN300474 Exkurze do škol. hl. vzdělávacího proudu (podzim 2017) 0/2 3 Z dr. Hudáková ZS
ACN300503 Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300046 Tlumočení pro věřící 0/2 3 Z dr. Petráňová ZS
ACN300045 Překladová cvičení 0/2 2 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300504 Historické kořeny dnešní češtiny a českého znakového jazyka 0/2 3 Z dr. Okrouhlíková + dr. Dittmann ZS
ACN300494 Technika přípravy na tlumočení a překlad 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová ZS

letní semestr

ACN300436 Seminář praktické češtiny II 0/2 3 Z Mgr. Prokšová LS
ACN300492 Konverzace v ČZJ VI 0/2 3 Z Wiesnerová LS
ACN300071 Praktická tlumočnická cvičení 0/2 3 Z Mgr. Andrejsková LS
ACN300477 Čtení současných prací o ZJ 0/2 3 Z Mgr. Prokšová, Mgr. Jehlička LS
ACN300075 Realizace přípravného kurzu pro uchazeče ke studiu – uživatele ČZJ (jaro 2018) 0/2 3 Z Bc. Fritz LS
ACN300428 Základy statistického zpracování údajů 0/2 3 Z dr. Holub LS
ACN300509 Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS

∗  Bylo realizováno ve 2. ročníku, tj. v ZS 2016/2017.

∗∗ Přesunuto z 2. ročníku. Spojená výuka studentů 2. a 3. ročníku.

 

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Matějku.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Studijní plán – 3. ročník