Studijní plán – 3. ročník

Studijní plán jednooborového a dvouoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících v ak. roce 2018/2019

akreditace 2015

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty jednooborového studia

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN100217 Český znakový jazyk V 0/4 2 Z Bc. Fritz ZS
ACN100150 Český znakový jazyk VI 0/4 6 Z + ZK Bc. Fritz LS
ACN100221 Doplňková čeština V 0/4 2 Z v tomto ak. roce nevyučováno
ACN100154 Doplňková čeština VI 0/4 6 Z + ZK v tomto ak. roce nevyučováno
ACN100231 Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících A + 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková ZS
ACN100223 Tlumočnické modely a teorie A + 0/4 6 Z + ZK dr. Hynková Dingová ZS
ACN100227 Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků A + 0/4 6 Z + ZK v tomto ak. roce nevyučováno
ACN100232 Praktické aspekty vzdělávání neslyšících A + 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková LS
ACN100224 Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící A + 0/4 6 Z + ZK dr. Hynková Dingová LS
ACN100228 Metody výzkumu znakového jazyka a technické zpracování A + 0/4 6 Z + ZK v tomto ak. roce nevyučováno
ACN100143 Struktura a fungování znakového jazyka 1/2 6 Z + ZK prof. Macurová (předn.) + dr. Richterová (sem.) ZS
ACN100214 ∗ Bakalářský seminář + 0/2 3 Z doc. Vaňková ZS+LS
ACN100225 Praxe tlumočnická + 3 týdny 6 Z dr. Hynková Dingová LS
ACN100229 Praxe odborná + 3 týdny 6 Z dr. Okrouhlíková LS
ACN100233 Praxe komunikační + 3 týdny 6 Z dr. Hudáková LS
Souhrnný počet kreditů za povinné předměty ZS 25/10 LS 18/6
43/16

Povinně volitelné a volitelné předměty

zimní semestr

ACN300384 Konverzace v ČZJ V 0/2 3 Z Wiesnerová ZS
ACN300435 Seminář praktické češtiny I 0/2 3 Z Bc. Rybová ZS
ACN300591 Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 2/0 3 Z doc. Fulka ZS
ACN300581 Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2018) 0/2 1 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300590 Psaní všem deseti pro budoucí přepisovatele 0/2 3 Z Bc. Portych ZS
ACN300589 Úvodní studijní kurz pro neslyšící studenty UK 0/2 3 Z Mgr. Nováková ZS
ACN300588 Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES II 0/2 3 Z Bc. Fritz ZS
ACN300593 Neslyšící senioři 0/2 3 Z dr. Hudáková ZS
ACN300584 Práce s technikou 0/2 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300595 Úvod do etnolingvistiky 0/2 3 Z doc. Vaňková ZS
ACN300586 Praktické tlumočnické situace 0/2 2 Z dr. Hynková Dingová ZS
ACN300587 Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu (podzim 2018) 0/2 3 Z dr. Hudáková ZS
ACN300583 Korpusy znakových jazyků 0/2 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300520 Mezinárodní znakový systém – International Signs 0/2 3 Z Mašlánová ZS

letní semestr

ACN300597 Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků 0/2 3 Z Bc. Portych LS
ACN300503 Exkurze do institucí spojených s komunitou neslyšících 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS
ACN300428 Základy statistického zpracování údajů 0/2 3 Z dr. Holub LS
ACN300435 Seminář praktické češtiny I 0/2 3 Z Mgr. Rybová LS
ACN300553 ∗∗ Přípravný kurz pro uchazeče – praktický seminář (Jaro 2019) 0/2 3 Z Mgr. Nováková LS
ACN300045 ∗∗∗ Překladová cvičení 0/2 3 Z Wiesnerová LS
ACN300569 Iconicity across Modalities 0/2 3 Z Mgr. Jehlička LS
ACN300492 Konverzace v ČZJ VI 0/2 3 Z Wirth LS
ACN300573 Klíčové pojmy V. Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky 0/2 3 Z doc. Vaňková LS
ACN300403 Typologie znakových jazyků 0/2 3 Z dr. Richterová LS
ACN300034 Čas v psané češtině českých neslyšících 0/2 3 Z dr. Richterová LS
ACN300071 Praktická tlumočnická cvičení 0/2 3 Z Andrejsková LS
ACN300596 Tlumočnické laboratoře 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová LS
ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky (Vypisuje Ústav obecné lingvistiky) 2/0 3 ZK doc. Friedová, dr. Zíková LS

∗ U kurzu Bakalářský seminář si studenti volí jednu ze dvou paralelek. Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou diplomovou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz bude vypsán také v příštím akademickém roce.

∗∗ Výuka kurzu PVS/VS Přípravný kurz pro uchazeče – praktický seminář (Jaro 2019) bude probíhat blokově ve vybraných termínech. Termíny budou dohodnuty na začátku semestru.

∗∗∗ Kurz PVS/VS Překladová cvičení je určen zejména pro studenty 2. ročníku Bc. studia. Starší studenti mohou kurz navštěvovat po konzultaci s vyučující v případě volné kapacity.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Matějku.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Studijní plán – 3. ročník