Studijní plán – 1. ročník

Studijní plán jednooborového a dvouoborového magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících

akreditace 2016

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN510015 Český znakový jazyk – lektorská cvičení I 0/4 5 Z Mgr. Nováková ZS
ACN510016 Český znakový jazyk – lektorská cvičení II 0/4 6 Z + ZK Mgr. Nováková LS
ACN510019 Doplňková čeština – lektorská cvičení I 0/4 5 Z v tomto ak. roce nevyučováno
ACN510020 Doplňková čeština – lektorská cvičení II 0/4 6 Z + ZK v tomto ak. roce nevyučováno
ACN510001 ∗ Pragmalingvistika 2/0 4 ZK doc. Vaňková LS
ACN510008 Filozofie jazyka 2/0 4 ZK doc. Vaňková LS
ACN510002 ∗∗ Kognitivní lingvistika 2/0 4 ZK doc. Vaňková ZS
ACN510003 Současný český jazyk I – morfologie 1/1 5 Z + ZK dr. Smejkalová ZS
ACN510004 Současný český jazyk II – syntax 1/1 5 Z + ZK LS
ACN510005 Současný český jazyk III – lexikologie 1/1 5 Z + ZK doc. Vaňková ZS
ACN510006 ∗∗∗ Současný český jazyk IV – nauka o textu a stylu 1/1 5 Z + ZK Mgr. Hořejší ZS
ACN510007 ∗∗∗∗ Současný český jazyk V – spisovný jazyk a jazyková kultura 1/1 5 Z + ZK LS
Souhrnný počet kreditů za povinné předměty ZS 24/15 LS 24/11
48/26

Povinně volitelné a volitelné předměty

zimní semestr

ACN300435 Seminář praktické češtiny I 0/2 3 Z Bc. Rybová ZS
ACN300591 Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 0/2 3 Z doc. Fulka ZS
ACN300581 Problematika hluchoty: aktuální otázky (podzim 2018) 0/2 1 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300590 Psaní všem deseti pro budoucí přepisovatele 0/2 3 Z Bc. Portych ZS
ACN300588 Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES II 0/2 3 Z Bc. Fritz ZS
ACN300593 Neslyšící senioři 0/2 3 Z dr. Hudáková ZS
ACN300584 Práce s technikou 0/2 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300595 Úvod do etnolingvistiky 0/2 3 Z doc. Vaňková ZS
ACN300587 Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu (podzim 2018) 0/2 3 Z dr. Hudáková ZS
ACN300583 Korpusy znakových jazyků 0/2 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN300586 Praktické tlumočnické situace 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová ZS
ACN300520 Mezinárodní znakový systém – International Signs 0/2 3 Z Mašlánová ZS

letní semestr

bude doplněno

∗ Přesunuto ze ZS.

∗∗ Přesunuto z LS.

∗∗∗ Přesunuto z LS.

∗∗∗∗ Přesunuto ze ZS.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Matějku.
  • Dále studentům doporučujeme, aby i nadále navštěvovali kurzy z pedagogiky a psychologie pro učitele SŠ (CŽV Učitelství pro střední školy).
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Studijní plány > Studijní plán – 1. ročník