Studijní plán – 1. ročník

Studijní plán jednooborového a dvouoborového magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících

akreditace 2016

v ak. roce 2017/2018 není 1. ročník NMgr. studia realizován

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN510015 Český znakový jazyk – lektorská cvičení I 0/4 5 Z Mgr. Nováková ZS
ACN510016 Český znakový jazyk – lektorská cvičení II 0/4 6 Z + ZK Mgr. Nováková LS
ACN510019 Doplňková čeština – lektorská cvičení I 0/4 5 Z Mgr. Zbořilová ZS
ACN510020 Doplňková čeština – lektorská cvičení II 0/4 6 Z + ZK Mgr. Zbořilová LS
ACN510001 Pragmalingvistika 2/0 4 ZK doc. Vaňková ZS
ACN510008 Filozofie jazyka 2/0 4 ZK doc. Vaňková LS
ACN510002 ∗ Kognitivní lingvistika 2/0 4 ZK doc. Vaňková LS
ACN510003 Současný český jazyk I – morfologie 1/1 5 Z + ZK Mgr. Prokšová ZS
ACN510004 ∗∗ Současný český jazyk II – syntax 1/1 5 Z + ZK Mgr. Prokšová ZS
ACN510005 ∗∗∗ Současný český jazyk III – lexikologie 1/1 5 Z + ZK doc. Vaňková LS
ACN510006 Současný český jazyk IV – nauka o textu a stylu 1/1 5 Z + ZK prof. Macurová (předn.) + Mgr. Prokšová (sem.) LS
ACN510007 ∗∗∗∗ Současný český jazyk V – spisovný jazyk a jazyková kultura 1/1 5 Z + ZK doc. Adam ZS
Souhrnný počet kreditů za povinné předměty ZS 24/15 LS 24/11
48/26

Povinně volitelné a volitelné předměty

zimní semestr

bude doplněno

letní semestr

bude doplněno

∗ Přesunuto z letního semestru.

∗∗ Přesunuto ze zimního semestru.

∗∗∗ Přesunuto z letního semestru.

∗∗∗∗ Přesunuto ze zimního semestru. Předmět Současný český jazyk V – spisovný jazyk a jazyková kultura je realizován kurzem Teorie jazykové kultury vyučovaným na ÚČJTK. Studenti si zvolí jednu z nabízených paralelek. Zápis do kurzu se řídí harmonogranem zápisu zveřejněným na webu ÚČJTK.

∗∗∗∗∗ Výuka předmětu PVS/VS Čtení současných prací o znakových jazycích bude probíhat blokově v následujících dnech: 20. 2.; 6. 3.; 20. 3.; 3. 4.; 24. 4.; 15. 5.

∗∗∗∗∗∗ Vypisuje ÚČJTK.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Matějku.
  • Dále studentům doporučujeme, aby i nadále navštěvovali kurzy z pedagogiky a psychologie pro učitele SŠ (CŽV Učitelství pro střední školy).
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Studijní plány > Studijní plán – 1. ročník