Informace o přijímacím řízení


Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 28 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Souhrnné informace o přijímacích zkouškách na webu FF UK v Praze zde.
Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících
Studijní obor: Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)
Řádný termín: 4. 6. 2019, 14.00, místnost P300 (nám. J. Palacha 2, Praha 1)
Náhradní termín: 18. 6. 2019, 9.00, místnost P423 (nám. J. Palacha 2, Praha 1)

Jednokolová písemná přijímací zkouška


 

 

 

 

 

 

Předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Popis přijímací zkoušky:

písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)

 1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
 2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci, a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu (max. 30 bodů)
 3. operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 30 bodů)
 4. orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení:

 

a) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny psané: písemná zkouška  (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně přepisovány do psané češtiny

 1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
 2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci, a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu (max. 30 bodů)
 3. operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 30 bodů)
 4. orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)

b) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením a překladem do českého znakového jazyka: písemná zkouška  (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně tlumočeny do českého znakového jazyka

 1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
 2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci, a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu (max. 30 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
 3. operativní dovednosti v češtině + porozumění českému psanému textu (max. 30 bodů) – v psané češtině, bez překladu do českého znakového jazyka
 4. orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů) – odborný text v psané češtině, testové otázky přeloženy do českého znakového jazyka

c) Uchazeči s jinými speciálními vzdělávacími potřebami: individuálně dle svých specifických potřeb (viz obecné pokyny k modifikaci přijímacího řízení na FF UK).

další požadavky ke zkoušce: žádné

Všechny otázky v testu jsou koncipovány jako otázky s možností výběru odpovědi z nabídky a), b), c), d), přičemž správná odpověď je vždy pouze jedna.

Modelové testy zde.

 

 

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Informace o přijímacím řízení