Vnitřní pravidla ÚJKN pro poskytování služeb neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK

Objednávání a rušení služeb
Řešení krizových situací

Nedostaví-li se řádně objednaný vykonavatel služby (tj. tlumočník, přepisovatel, zapisovatel) na výuku/akci, závisí další postup na dohodě mezi učitelem/osobou zodpovědnou za akci a neslyšícím, nedoslýchavým či ohluchlým studentem.

Možné kroky

  • zajištění náhradního vykonavatele služby
  • zrušení výuky
  • nezapočítávání vynucené absence studenta do celkového počtu povolených absencí a poskytnutí opraveného zápisu z výuky/akce, popř. poskytnutí mimořádných konzultací
  • zajištění videozáznamu (který bude následně přetlumočen/otitulkován) či audiozáznamu (který bude následně přepsán) – kontaktujte prosím koordinátora služeb.

V každém případě je třeba, aby ten, kdo službu objednal, o neproběhnutí služby co nejdříve informoval koordinátora služeb.

Poskytování materiálů pro vykonavatele služeb (tlumočníka, přepisovatele, zapisovatele)

Aby mohl vykonavatel služby (tlumočník, přepisovatel) podat kvalitní výkon, je nutné mu předem poskytnout materiály, které využije ke své přípravě. Může se jednat o powerpointové prezentace, odkazy na elektronické zdroje, okopírované kapitoly ze skript, náčrt struktury a cílů vyučovací jednotky, která bude tlumočena/přepisována atd. Je vhodné poskytovat materiály i zapisovatelům – záleží na dohodě vyučujícího a zapisovatele.

Materiály poskytují vykonavateli služby osoby, jejichž projev bude tlumočen/přepisován (učitel, přednášející host, student, který má v rámci výuky referát…), a to v dostatečném předstihu minimálně 48 hodin předem. V případě náročnějšího tlumočení/přepisu může tlumočník/přepisovatel žádat přípravu dříve. Doporučujeme, aby se vykonavatel služby a vyučující individuálně domluvili na podobě příprav a časovém limitu jejich zasílání.

Poskytnuté materiály jsou určeny výhradně k tomu, aby se vykonavatel služby řádně připravil na svůj výkon; vykonavatel služby je nesmí dále šířit ani používat k jiným účelům.

Pokud vykonavatel služby neobdrží žádné podklady, dostane je v nepoužitelné podobě, nebo je nedostane včas, je jeho právem vykonání služby odmítnout. Ani on, ani koordinátor pak za absenci služeb nenese zodpovědnost.

Práva a povinnosti vykonavatelů služeb

Vykonavatel služby se řídí příslušným etickým kodexem. Etický kodex pro tlumočníky ČZJ je dostupný zde, Etický kodex pro přepisovatele je dostupný zde.

Vykonavatel služby je povinen poskytovat nasmlouvanou službu dle domluvených podmínek a v co nejvyšší možné kvalitě.

Vykonavatel služby je povinen dostavit se na místo určené objednávkou včas a řádně připraven (viz Poskytování materiálů pro vykonavatele služeb). Pokud vykonavatel služby neobdrží žádné podklady, dostane je v nepoužitelné podobě, nebo je nedostane včas, je jeho právem vykonání služby odmítnout. Ani on, ani koordinátor pak za absenci služeb nenese zodpovědnost.

Pro situace, kdy se vykonavatel služby nemůže dostavit, i když byl řádně objednán a svoji účast potvrdil, platí následující:

  • Tlumočník/přepisovatel v dostatečném časovém předstihu (nejlépe alespoň 3 pracovní dny předem) informuje koordinátora služeb, který za něj zajistí náhradu.
  • Pokud tlumočník/přepisovatel odvolává svou účast méně než 24 hodin před akcí, informuje o tom nejen koordinátora služeb, ale také studenta, pro kterého je služba určena, a vyučujícího, resp. organizátora akce.
  • Zapisovatel kontaktuje svého zástupce (zapisovatele i jeho zástupce na každý předmět si domlouvá neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student na začátku semestru – viz objednávání služeb) a zajistí zápis z výuky.
  • Jestliže se na výuku/akci nedostaví příjemce služby, vykonavatel služby setrvá na místě 20 minut. Pokud se během této doby příjemce služby nedostaví ani neoznámí, kdy přijde, služba se považuje za zrušenou a vykonavatel služby může akci opustit. Vykonavatel služby má v takovém případě nárok na finanční kompenzaci.

 

 

Úvod > Vnitřní pravidla ÚJKN pro poskytování služeb neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK