Filozofická Fakulta
Domů

 

VĚDA

Publikační činnost

Konference a přednášky

Studentské odborné aktivity

Granty

Věda

LidéObor Čeština v komunikaci neslyšících, s nímž je odborná práce pracovníků Ústavu jazyků a komunikace neslyšících těsně propojena, je relativně mladý. Jak v struktuře oboru, tak v odborné práci ústavu je akcentován lingvistický přístup k hluchotě, jinde v ČR nerozvíjený.

Okruhy odborného zájmu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících, jež už svou povahou vybízejí k interdisciplinaritě a ke kontrastivnímu úhlu pohledu, lze zhruba vymezit jako (1) specifika kultury, jazykové a komunikační situace českých Neslyšících, (2) český znakový jazyk, jeho struktura a fungování, (3) psaná čeština českých neslyšících, (4) česká situace ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže s vadou sluchu (zvl. neslyšících) a (5) tlumočení mezi českým znakovým jazykem a češtinou. V rámci těchto okruhů je rozvíjen jak přístup teoretický (strukturní, komunikační, kognitivní), tak zřetele k aplikaci teoretických poznatků do praxe (zvl. v oblasti vzdělávání neslyšících dětí a v oblasti tlumočení). Ne zanedbatelnou složkou odborné práce ústavu je pak zaměření „osvětové“, cílené jednak do komunity Neslyšících, jednak směrem k oborné veřejnosti (zejm. ke vzdělavatelům neslyšících) a jednak k široké laické veřejnosti (včetně akademické obce UK).

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 22. 4. 2015