Angličtina a čeština pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

Angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

V oblasti výuky cizích jazyků nabízíme neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům napříč univerzitou tyto služby:

Výuka angličtiny

  Jedná se o systematický několikasemestrální cyklus kurzů s dotací vždy 4 hodiny týdně, který připravuje student ke složení zkoušky z AJ a jehož koncepce vychází z principů kurzů Jazykového centra FF UK. Do kurzů jsou studenti zařazováni na základě vstupních testů. Ukázky sylabů kurzů jsou k nahlédnutí zde. Výuka probíhá v mluvené češtině/českém znakovém jazyce (ve výuce je přítomný tlumočník čeština/český znakový jazyk) a v psané angličtině. Zájemci ať kontaktují garantku těchto kurzů Mgr. Hanu Hejlovou.
  Specifika výuky angličtiny pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

Creative Writing (ACN300472)

  Kurz kreativního psaní v angličtině je určený výhradně neslyšícím a nedoslýchavým studentům všech fakult Univerzity Karlovy, jejichž kompetence v angličtině odpovídají minimálně úrovni B1 dle CEFR. Kurz si mohou zapsat studenti, kteří úspěšně absolvovali kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty – alespoň úroveň A3, studenti, kteří napíší rozřazovací test na úrovni minimálně B1, nebo studenti, kteří již úspěšně absolovovali zkoušku B2.

Akademická angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1 a 2 ( ACN300478, ACN300471)

  Kompetence v angličtině odpovídající úrovni B2 dle CEFR – student úspěšně absolovoval kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1–6 nebo složil zkoušku na úrovni B2 nebo napíše vstupní test na úrovni B2 (o termínech na psaní testu více zde).

 
 
 
 

Zkouška z angličtiny

  Každý student je povinen složit zkoušku z cizího jazyka dle specifikace uvedené ve studijním plánu svého oboru (pokud chce student skládat zkoušku na nižší úrovni, musí si podat žádost o snížení náročnosti zkoušky). ÚJKN tyto zkoušky zajišťuje v modifikaci pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty, momentálně v obtížnosti B2. Koncepce zkoušky vychází z principů zkoušek realizovaných v Jazykovém centru FF UK. Aby neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student mohl skládat zkoušku z angličtiny v ÚJKN, je potřeba, aby si podal žádost o možnost vykonávat místo „své zkoušky“ v Jazykovém centru FF UK/na své fakultě (uveďte prosím kód „vaší zkoušky“)  zkoušku z anglického jazyka v ÚKJN v modifikované podobě pro neslyšící a nedoslýchavé studenty.
  Zájemci ať kontaktují garantku těchto zkoušek Mgr. Hanu Hejlovou.

Další služby

  Na základě individuální domluvy se snažíme zajišťovat výuku a zkoušky z jiných jazyků, výuku pro nedoslýchavé uživatele mluvených jazyků atd. S dotazy se prosím obracejte na dr. Andreu Hudákovou.
Čeština pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

Pro většinu neslyšících studentů UK je prvním jazykem český znakový jazyk a čeština jazykem druhým (třetím pak většinou angličtina, následují další mluvené – např. němčina – a znakové jazyky – např. americký znakový jazyk, britský znakový jazyk, mezinárodní znakový systém).

Pokud to organizační a kapacitní možnosti dovolí, nabízíme neslyšícím studentům napříč univerzitou tyto služby:

Doplňková výuka češtiny

 • Jedná se o kurzy s dotací 4 hodiny týdně; vyučovacími jazyky jsou český znakový jazyk a psaná čeština (ukázka sylabu zde). Zájemci ať kontaktují dr. Andreu Hudákovou. Tato služba se netýká studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících (Bc. ani NMgr. studia), protože ti obdobnou výuku mají již zakomponovanou ve svém povinném studijním plánu.

Zkouška z češtiny jako cizího jazyka

  Tuto zkoušku mohou skládat všichni neslyšící studenti UK, pro něž je prvním jazykem český znakový jazyk. Zkouška v žádném případě nenahrazuje zkoušku z cizího jazyka, již mají studenti povinnou dle studijního plánu svého oboru (více informací o přípravě ke zkoušce z cizích jazyků a její realizaci viz výše). Zájemci ať kontaktují dr. Andreu Hudákovou.

 

Jazyková podpora při psaní studentských prací

  Tuto službu zatím poskytujeme pouze experimentálně a ve velmi omezeném rozsahu.
Úvod > Služby > Angličtina a čeština pro neslyšící a nedoslýchavé studenty