Angličtina a čeština pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

Angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

V oblasti výuky cizích jazyků nabízíme neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům napříč univerzitou tyto služby:

Výuka angličtiny

Angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1-6 

Jedná se o systematický několikasemestrální cyklus kurzů s dotací vždy 4 hodiny týdně, který připravuje student ke složení zkoušky z AJ a jehož koncepce vychází z principů kurzů Jazykového centra FF UK.

 • Do kurzů jsou studenti zařazováni na základě vstupních testů.
 • Výuka probíhá v mluvené češtině/českém znakovém jazyce (ve výuce je přítomný tlumočník čeština/český znakový jazyk) a v psané angličtině. Zájemci ať kontaktují garantku těchto kurzů Mgr. Hanu Hejlovou.
 • Ukázky sylabů kurzů jsou k nahlédnutí zde

Specifika výuky angličtiny pro neslyšící a nedoslýchavé studenty


Creative Writing (ACN300472)

Kurz kreativního psaní v angličtině je určený výhradně neslyšícím a nedoslýchavým studentům všech fakult Univerzity Karlovy, jejichž kompetence v angličtině odpovídají minimálně úrovni B1 dle CEFR. Kurz si mohou zapsat studenti, kteří úspěšně absolvovali kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty – alespoň úroveň A3, studenti, kteří napíší rozřazovací test na úrovni minimálně B1, nebo studenti, kteří již úspěšně absolovovali zkoušku B2.

Sylabus k nahlédnutí zde.


Akademická angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1 a 2 (ACN300478, ACN300471)

 • Pro studenty s kompetencemi v angličtině odpovídající úrovni B2 dle CEFR (student úspěšně absolovoval kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1–6 nebo složil zkoušku na úrovni B2 nebo napíše vstupní test na úrovni B2).

Sylabus k nahlédnutí zde.

Zkoušky z cizího jazyka v modifikované podobě

 • Každý student je povinen složit zkoušku z cizího jazyka dle specifikace uvedené ve studijním plánu svého oboru.
  (pokud chce student skládat zkoušku na nižší úrovni, musí si podat žádost o snížení náročnosti zkoušky)
 • ÚJKN tyto zkoušky zajišťuje v modifikaci pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty, momentálně v obtížnosti B2.
 • Koncepce zkoušky v modifikované podobě vychází z principů zkoušek realizovaných v Jazykovém centru FF UK.

 

Cizí jazyk – Angličtina Zkouška B2 (ACN300307)

Zkouška z angličtiny na úrovni B2 dle CEFR v modifikované podobě pro neslyšící a nedoslýchavé studenty.

Bližší informace k modifikované zkoušce z angličtiny (B2) v SISu zde.

Jak postupovat?

Výuka a zkoušky z jiných jazyků

 • Na základě individuální domluvy se snažíme zajišťovat výuku a zkoušky z jiných jazyků, výuku pro nedoslýchavé uživatele mluvených jazyků atd. S dotazy se prosím obracejte na dr. Andreu Hudákovou.

 

Čeština pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

Pro většinu neslyšících studentů UK je prvním jazykem český znakový jazyk a čeština jazykem druhým (třetím pak většinou angličtina, následují další mluvené – např. němčina – a znakové jazyky – např. americký znakový jazyk, britský znakový jazyk, mezinárodní znakový systém).

Pokud to organizační a kapacitní možnosti dovolí, nabízíme neslyšícím studentům napříč univerzitou tyto služby:

Doplňková výuka češtiny

Doplňková čeština 1-6

 • Jedná se o kurzy s dotací 4 hodiny týdně; vyučovacími jazyky jsou český znakový jazyk a psaná čeština (ukázka sylabu zde). Zájemci ať kontaktují dr. Andreu Hudákovou. Tato služba se netýká studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících (Bc. ani NMgr. studia), protože ti obdobnou výuku mají již zakomponovanou ve svém povinném studijním plánu.

Zkouška z češtiny

Zkouška z češtiny jako cizího jazyka – B2 (ACN500045)

 • Tuto zkoušku mohou skládat všichni neslyšící studenti UK, pro něž je prvním jazykem český znakový jazyk.

Zkouška v žádném případě nenahrazuje zkoušku z cizího jazyka, již mají studenti povinnou dle studijního plánu svého oboru (více informací o přípravě ke zkoušce z cizích jazyků a její realizaci viz výše).

Zájemci ať kontaktují dr. Andreu Hudákovou.

Jazyková podpora při psaní studentských prací

Tuto službu zatím poskytujeme pouze experimentálně a ve velmi omezeném rozsahu.

Úvod > Služby > Angličtina a čeština pro neslyšící a nedoslýchavé studenty