Přihláška

Přihlášku je nutné odeslat a poplatek uhradit do 31. 3. 2018.

Přihlášku k dodatečnému přijímacímu řízení konanému v září je nutno podat do 19. 8. 2018.

Přihláška se podává zde.

 

Dodatečné výběrové řízení pro akademický rok 2018/2019

Bylo vyhlášeno dodatečné přijímací řízení pro navazující magisterské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnout v září 2018.
Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů.
Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.

 

Modifikace přijímacího řízení pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč kteréhokoli typu studia  požádat o modifikaci přijímací zkoušky. Písemná, zdůvodněná a doložená žádost (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické poradny) musí být součástí přihlášky při jejím podání, jako naskenovaný PDF soubor k elektronické přihlášce. V elektronické přihlášce je nutné zaškrtnout kolonku Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu (volitelně je též možné v kolonce Zdravotní omezení uvést typ zdravotního omezení). Všichniuchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně uchazečů se sluchovou vadou, musí tedy k přihlášce přiložit lékařem potvrzenou Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče.

Uchazeči se sluchovým postižením mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení:

  1. Simultánní přepis mluvené češtiny (písemný záznam  mluvené češtiny) – Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny psané. Uchazeči u zkoušky prokážou
    kompetence v českém znakovém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.
  2. Tlumočení český jazyk/český znakový jazyk – Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením  do českého znakového jazyka. Uchazeči u zkoušky prokážou kompetence v českém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.
Více informací v češtině i v českém znakovém jazyce naleznete zde.

 

Pro další informace kontaktujte:
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 330, 221 619 333