Přihláška

Navazující magisterské studium bude realizováno v roce 2020/2021.

 

Modifikace přijímacího řízení pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč kteréhokoli typu studia  požádat o modifikaci přijímací zkoušky. Písemná, zdůvodněná a doložená žádost (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické poradny) musí být součástí přihlášky při jejím podání, jako naskenovaný PDF soubor k elektronické přihlášce. V elektronické přihlášce je nutné zaškrtnout kolonku Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu (volitelně je též možné v kolonce Zdravotní omezení uvést typ zdravotního omezení). Všichniuchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně uchazečů se sluchovou vadou, musí tedy k přihlášce přiložit lékařem potvrzenou Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče.

Uchazeči se sluchovým postižením mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení:

  1. Simultánní přepis mluvené češtiny (písemný záznam  mluvené češtiny) – Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny psané. Uchazeči u zkoušky prokážou
    kompetence v českém znakovém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.
  2. Tlumočení český jazyk/český znakový jazyk – Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením  do českého znakového jazyka. Uchazeči u zkoušky prokážou kompetence v českém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 

Žádost o modifikaci

Více informací v češtině i v českém znakovém jazyce naleznete zde.

 

Pro další informace kontaktujte:
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)
místnost č. 130 (1. patro)
e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz
tel: 221 619 330, 221 619 333