Tlumočení

Charakteristika služby

tlumoceniTlumočení využívají především prelingválně neslyšící studenti a učitelé, kteří při komunikaci preferují český znakový jazyk.

Tlumočník převádí veškerá pronesená sdělení z češtiny do českého znakového jazyka a naopak. Tlumočení probíhá většinou simultánně. Při tlumočení výuky tlumočník obvykle stojí/sedí vedle přednášejícího, aby neslyšící student dobře viděl jak na tlumočníka, tak na mluvící osobu.

Tlumočník se řídí Pravidly ÚJKN pro poskytování služeb neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK.

Tlumočník je (na základě objednávky) přítomen na pravidelných seminářích a přednáškách uvedených v rozvrhu hodin, přednáškách a seminářích mimo ustálený rozvrh, mimořádných akcích v rámci výuky (host, exkurze apod.), atestacích, imatrikulacích, promocích, individuálních konzultacích, jednáních s orgány fakulty a dalších aktivitách souvisejících se studiem na FF UK.

Tlumočník komunikuje s učitelem i studentem, kterému je služba poskytována.

První tlumočení mezi českým jazykem a českým znakovým jazykem se uskutečnilo v roce 1998 na oboru Čeština v komunikaci neslyšících (dnes Jazyky a komunikace neslyšících). V současné době probíhá tlumočení ve všech studijních oborech, ve kterém studuje neslyšící nebo nedoslýchavý student, jenž si tuto službu objednal.

Aktuální informace o tlumočnících, kteří v současné době spolupracují s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK, naleznete zde.

Proč tuto službu poskytujeme? Pro většinu našich neslyšících studentů a pedagogů je prvním jazykem český znakový jazyk, čeština až jazykem druhým. Přestože schopnost studovat z česky (ale i anglicky, německy atd.) psaných textů je pro všechny nezbytná a nikterak ji nepodceňujeme, při výuce a také při mnoha dalších aktivitách souvisejících se studiem je pro neslyšící nejpřirozenější a nejefektivnější komunikace v jejich prvním jazyce – jazyce českém znakovém. Tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem je tak nezbytnou podmínkou plnohodnotného zapojení neslyšících studentů a pedagogů do vzdělávacího procesu a do akademického života vůbec.

Objednávka tlumočení

viz zde

Poznámky k objednávání tlumočení:

Jeden objednavatel si může objednat buď službu tlumočení, nebo přepis. Pokud je v jedné skupině/na jedné akci více objednavatelů, mohou tlumočení a přepis probíhat souběžně (viz foto: tlumočnice v černém simultánně tlumočí do českého znakového jazyka a na plátně vpravo je simultánně přepisován text projevu v českém jazyce). K tlumočení/přepisu si studenti zpravidla objednávají i službu zápis.

Tlumočení lze objednat i na výuku/akci, která neprobíhá v mluvené češtině nebo v českém znakovém jazyce, ale v jiném (cizím) mluveném jazyce (angličtině, holandštině atd.) nebo v jiném (cizím) znakovém jazyce (americkém, britském, německém atd.). V tomto případě je většinou třeba zajistit ještě tlumočení čeština-angličtina, český znakový jazyk-americký znakový jazyk atd.

tlum konferenceTato komunikační situace je dosti komplikovaná, proto vyžaduje důkladnější přípravu. Na skutečnost, že akce proběhne v cizím jazyce, je třeba upozornit při objednávání služeb.

Fotografie z Letní školy lingvistiky znakových jazyků 2014: Přednášející (uprostřed) hovoří mluvenou češtinou. Tlumočník vlevo tlumočí simultánně z češtiny do ČZJ. Tlumočník vpravo tlumočí do mezinárodního znakového systému z angličtiny, která mu jde do sluchátek od tlumočníka mezi češtinou a angličtinou (ten na fotografii není zachycen).

Pro výuku/akci, která probíhá v mluvené angličtině, nabízíme (zatím experimentálně) jako alternativu také přímé tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem, bez prostřednictví češtiny. Při objednávání služeb je třeba uvést, zda si přejete tlumočení přes češtinu, nebo bez ní.

 

Supervize tlumočení

Tlumočení na oboru Jazyky a komunikace neslyšících (dříve Čeština v komunikaci neslyšících) je supervidováno. Supervize probíhá u všech tlumočníků aktivně a pravidelně působících v aktuálním semestru.

 

Úvod > Služby > Poskytované služby > Tlumočení