Tlumočení

Charakteristika služby

tlumoceniTlumočení využívají především prelingválně neslyšící studenti a učitelé, kteří při komunikaci preferují český znakový jazyk.

Tlumočník převádí veškerá pronesená sdělení z češtiny do českého znakového jazyka a naopak. Tlumočení probíhá většinou simultánně. Při tlumočení výuky tlumočník obvykle stojí/sedí vedle přednášejícího, aby neslyšící student dobře viděl jak na tlumočníka, tak na mluvící osobu.

Tlumočník se řídí Pravidly ÚJKN pro poskytování služeb neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK.

Tlumočník je (na základě objednávky) přítomen na pravidelných seminářích a přednáškách uvedených v rozvrhu hodin, přednáškách a seminářích mimo ustálený rozvrh, mimořádných akcích v rámci výuky (host, exkurze apod.), atestacích, imatrikulacích, promocích, individuálních konzultacích, jednáních s orgány fakulty a dalších aktivitách souvisejících se studiem na FF UK.

Tlumočník komunikuje s učitelem i studentem, kterému je služba poskytována; zejména je dobré vyžádat si zpětnou vazbu, zda průběh a forma tlumočení vyhovuje, popř. co by bylo dobré změnit.

Tlumočení mezi českým jazykem a českým znakovým jazykem provází obor Čeština v komunikaci neslyšících již od jeho založení v roce 1998.

Aktuální informace o tlumočnících, kteří v současné době spolupracují s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK, naleznete zde.

Proč tuto službu poskytujeme? Pro většinu našich neslyšících studentů a pedagogů je prvním jazykem český znakový jazyk, čeština až jazykem druhým. Přestože schopnost studovat z česky (ale i anglicky, německy atd.) psaných textů je pro všechny nezbytná a nikterak ji nepodceňujeme, při výuce a také při mnoha dalších aktivitách souvisejících se studiem je pro neslyšící nejpřirozenější a nejefektivnější komunikace v jejich prvním jazyce – jazyce českém znakovém. Tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem je tak nezbytnou podmínkou plnohodnotného zapojení neslyšících studentů a pedagogů do vzdělávacího procesu a do akademického života vůbec.

Objednávka tlumočení

viz zde

Poznámky k objednávání tlumočení:

Jeden objednavatel si může objednat buď službu tlumočení, nebo přepis. Pokud je v jedné skupině/na jedné akci více objednavatelů, mohou tlumočení a přepis probíhat souběžně (viz foto: tlumočnice v černém simultánně tlumočí do českého znakového jazyka a na plátně vpravo je simultánně přepisován text projevu v českém jazyce). Tlumočení/přepis jsou téměř vždy doplněny službou zápis.

Tlumočení lze objednat i na výuku/akci, která neprobíhá v mluvené češtině nebo v českém znakovém jazyce, ale v jiném (cizím) mluveném jazyce (angličtině, holandštině atd.) nebo v jiném (cizím) znakovém jazyce (americkém, britském, německém atd.). V tomto případě je většinou třeba zajistit ještě tlumočení čeština-angličtina, český znakový jazyk-americký znakový jazyk atd.

tlum konferenceTato komunikační situace je dosti komplikovaná, proto vyžaduje důkladnější přípravu. Na skutečnost, že akce proběhne v cizím jazyce, je třeba upozornit při objednávání služeb.

Fotografie z Letní školy lingvistiky znakových jazyků 2014: Přednášející (uprostřed) hovoří mluvenou češtinou. Tlumočník vlevo tlumočí simultánně z češtiny do ČZJ. Tlumočník vpravo tlumočí do mezinárodního znakového systému z angličtiny, která mu jde do sluchátek od tlumočníka mezi češtinou a angličtinou (ten na fotografii není zachycen).

Pro výuku/akci, která probíhá v mluvené angličtině, nabízíme (zatím experimentálně) jako alternativu také přímé tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem, bez prostřednictví češtiny. Při objednávání služeb je třeba uvést, zda si přejete tlumočení přes češtinu, nebo bez ní.

Supervize tlumočení

Koncepce supervizí

 • Supervize proběhne u všech tlumočníků aktivně a pravidelně působících v aktuálním semestru na oboru ČNES (popř. jiném oboru, kde se tlumočí výuka), ať už se jedná o interní nebo externí zaměstnance FF UK.
 • Optimální je zajištění supervize v každém předmětu, který tlumočník tlumočí. V případě nepříznivého výsledku doporučujeme supervizi v daném předmětu opakovat.
 • Supervize mohou probíhat jak na živo (osobní přítomnost supervizora ve výuce), tak ze záznamu.
  Každý tlumočník má právo vybrat si svého supervizora. Doporučujeme, aby se jednalo o certifikovaného tlumočníka, který prošel školením pro supervizory, popř. alespoň má v této činnosti praxi. Není bezpodmínečně nutné, aby hodnocení výkonu tlumočníka prováděla osoba, která nepracuje pro FF UK. Pro inspiraci je přiložen seznam jmen, který poskytla ČKTZJ:

  • Mgr. Naďa Hynková Dingová
  • Bc. Jindřich Mareš
  • Mgr. Kateřina Červinková Houšková
  • Mgr. Marta Zatloukalová
  • Mgr. Radka Stará
  • Mgr. Kateřina Pešková
  • Mgr. Helena Andrejsková
  • Bc. Petr Pánek
  • Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
  • Mgr. Soňa Procházková, DiS.
 • Další certifikované tlumočníky Komory lze nalézt zde. V zájmu vyšší objektivity je žádoucí, aby v případě, že tlumočník pro sebe zajišťuje více supervizí, neprováděla tyto supervize stále jedna a tatáž osoba.
 • Tlumočník supervizora osloví sám a domluví si s ním termín supervize. Následně o osobě supervizora (jméno, kontakt) a termínu supervize informuje koordinátora služeb, který vyřídí se supervizorem administrativní záležitosti (sepsání DPP, výkaz práce – odměna supervizora činí 300 Kč/h) a zašle mu záznamový arch. Společně se záznamovým archem supervizor obdrží dokument, který obsahuje příklady toho, co může supervizor v jednotlivých oblastech sledovat. Koordinátor také informuje učitele a studenty, že bude ve výuce přítomen supervizor, popř. bude výuka za účelem supervize nahrávána.
 • Pro supervizi ze záznamu pořídí tlumočník videozáznam z tlumočené výuky. Techniku si může půjčit od ÚJKN. Zápůjčku je třeba vyřídit přes Milenu Čihákovou (milena.cihakova@ff.cuni.cz). Pravidla pro půjčování ústavní techniky naleznete zde. Záznam svého tlumočnického výkonu pošle tlumočník supervizorovi, se kterým se na supervizi ze záznamu domluvil. Následně informuje koordinátora služeb – viz výše – a zašle mu záznam k archivaci.
 • Supervizor provede o supervizi záznam do záznamového archu, který doručí koordinátorovi služeb. Dokument obsahující příklady toho, co lze v jednotlivých oblastech sledovat, slouží jako pomůcka pro supervizora, neodevzdává se spolu se záznamovým archem.
 • Podrobný rozbor tlumočníkova výkonu provádí supervizor individuálně s tlumočníkem, ÚJKN nevyžaduje písemný výstup tohoto rozboru. Výjimkou může být supervize nařízená kvůli stížnosti klientů na tlumočnický výkon, nebo z důvodu neuspokojivých výsledků předchozí supervize.
Supervidované oblasti – obsah

Zde jsou uvedeny příklady toho, co může supervizor v jednotlivých oblastech sledovat. Slouží pouze jako podklad pro supervizora (hodnocení těchto oblastí se neodevzdává se záznamovým archem).

1) Celková srozumitelnost a adekvátnost projevu v českém znakovém jazyce

 • Slovní zásoba (s důrazem na příslušnou terminologii)
 • Užívání gramatiky
 • Návaznost (koherence) textu
 • Časový posuv
 • Velikost znakovacího prostoru
 • Plynulost
 • Tempo
 • Pauzy
 • Produkce prstové abecedy
 • Produkce čísel
 • Práce s prostorem
 • Mimika a pohyby těla mající jazykovou funkci
 • Celková srozumitelnost textu
 • Celkový styl projevu

2) Celková srozumitelnost a adekvátnost projevu v českém jazyce

 • Slovní zásoba (s důrazem na příslušnou terminologii)
 • Užívání gramatiky
 • Návaznost (koherence) textu
 • Časový posuv
 • Hlasitost
 • Plynulost
 • Tempo řeči
 • Pauzy
 • Hezitační zvuky
 • Výslovnost
 • Porozumění prstové abecedě
 • Porozumění číslům
 • Celková srozumitelnost textu
 • Celkový styl projevu

3) Proces tlumočení

 • Připravenost na tlumočení
 • Zachování informací – „pevné jádro“ (základní struktura, kostra projevu, obsah)
 • Chybovost (otázky na řečníka, vlastní opravy, omyly)
 • Neverbální chování tlumočníka (postoj, mimika obličeje)
 • Logistika při tlumočení (umístění tlumočníka, způsob „řízení“ situace, způsob „řízení“ diskuse)
 • Otázky na řečníka
 • Zastavování neslyšícího mluvčího apod.
 • Příchod a odchod, přestávky

4) Sociokulturní aspekty tlumočnického procesu

 • Přirozenost projevu
 • Atmosféra ve studijní skupině – mezilidské vztahy (spolužáci navzájem, učitel a spolužáci atd.), hladké plynutí rozhovoru
 • Zřetel k cíli komunikace
 • Zachování specifik obou kultur (respekt)
Záznamový arch pro supervizi tlumočení
Úvod > Služby > Poskytované služby > Tlumočení