Historie

1994 Prof. Alena Macurová publikuje první odborné články o komunikaci českých neslyšících – jako první česká lingvistka. Zatímco ostatní odborníci (lékaři, pedagogové, sociální pracovníci) vycházeli z „paradigmatu deficitu“, tzn. neslyšící lidé pro ně byli jedinci, kterým něco chybí – a to je sluch. Prof. Macurová začala neslyšící lidi nahlížet jako mluvčí českého znakového jazyka a nositele s tím spojené „vizuální kultury“.

Namísto hledání způsobů, jak „napravit či zmírnit deficit“ těchto lidí, zaměřila své úsilí na pronikání do struktury a fungování českého znakového jazyka, na jeho porovnávání s jinými národními znakovými jazyky, na jeho osvojování neslyšícími dětmi, na výuku českého znakového jazyka jako cizího jazyka v kurzech pro rodilé mluvčí češtiny, ale také na popis kulturních a společenských pravidel komunity Neslyšících, na způsoby výuky psané češtiny jako cizího jazyka, obecně na vzdělávání Neslyšících aj.

1996 otevřen mezioborový doplněk pro studenty oboru Český jazyk a literatura; studentům byly nabídnuty předměty Český znakový jazyk, Dějiny hluchoty, Současné problémy komunity neslyšících aj.

1998 otevřen obor Čeština v komunikaci neslyšících: čtyřletá bakalářská forma a pětiletá magisterská forma v kombinaci s oborem Český jazyk a literatura; výuku garantoval Ústav českého jazyka a teorie komunikace; od samého začátku na oboru studovali a pracovali neslyšící a nedoslýchaví studenti a neslyšící pedagogové.

2000 čtyřletý bakalářský program zkrácen na tři roky

2002 první absolventka bakalářského studia (Lenka Okrouhlíková)

2003 první absolventka magisterského studia (Petra Slánská Bímová)

2003 první neslyšící absolvent bakalářského studia; následně pak při promoci v Karolinu pronesl studentský projev v českém znakovém jazyce (Petr Vysuček)

2004 otevřeno navazující magisterské studium (bez kombinace s oborem Český jazyk a literatura)

2007 první absolventka navazujícího magisterského studia (Lucie Šůchová, roz. Kuchařová)

2008 první neslyšící absolventka navazujícího magisterského studia (Lucie Sedláčková Půlpánová, roz. Červenková)

2009 bakalářské studium otevřeno kromě jednooborového také jako dvouoborové

2012 obor začíná poskytovat tlumočnické, zapisovatelské, přepisovatelské aj. služby neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům celé FF UK

2013 (1. listopadu) vzniká samostatný Ústav jazyků a komunikace neslyšících

2014 (1. února) do Ústavu jazyků a komunikace neslyšících jsou začleněny dosavadní pracovnice Mediatéky Jazykového centra FF UK. Od té doby ústav zajišťuje také výuku angličtiny pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty napříč celou UK.

2015 proběhla rekonstrukce místností ústavu (tlumočnická laboratoř, nahrávací ateliér, učebny, kanceláře). Fotky najdete zde.

 

Logo ÚJKN

Soutěž jsme vyhlásili na facebooku oboru CNES koncem srpna 2012. Od 24. 8. do 30. 9. 2012 bylo zasláno celkem 30 různých návrhů (od tří jednotlivců a od studentů jedné střední školy pro sluchově postižené), které splňovaly základní kritéria: Logo musí být ve fialové a šedé barvě (pokud by vyhrál návrh v jiné barvě, tvůrce by musel změnit barvy na šedivou a fialovou) a musí vystihovat podstatu oboru CNES.

Od 20. 10. do 17. 11. 2012 pak probíhalo na webu CNES elektronické hlasování, z něhož vzešel s 23 % hlasů jako vítězný návrh č. 4. Výsledky jsme slavnostně zveřejnili 21. 12. 2012 a autorce loga – Lucii Petráňové z 2. ročníku bakalářského studia CNES – jsme předali odměnu: tričko s novým logem.

Pořadí na prvních pěti místech je znázorněno na následujícím grafu.

     graflogo
návrh 4  návrh 16

 návrh 5

 návrh 6

 návrh 27

 

Děkujeme všem tvůrcům návrhů i všem hlasujícím!

V souvislosti se vznikem ÚJKN k 1. 11. 2013 bylo logo ČNES k tomuto datu změněno na logo ÚJKN.

logo

Úvod > Ústav > Historie