Korespondence Karla Havlíčka

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Doba řešení: 2012–2016

Číslo grantu: GAČR 406/12/0691

Grant byl řešen v rámci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace.

Cílem mezioborově koncipovaného projektu je zpracování, analýza a interpretace úplné odeslané i přijaté korespondence Karla Havlíčka. Zpracování zahrne pořízení digitálních kopií rukopisů, transliteraci, transkripci, vytvoření elektronického korpusu kompatibilního s Českým národním korpusem a kritické vydání. Materiál bude analyzován z hlediska strukturní i komunikační lingvistiky, sociolingvistiky a kontaktové lingvistiky; dále z hlediska dějin každodennosti, dějin mentalit a dějin literárního života. Projekt směřuje i k rekonstrukci „světa“ Karla Havlíčka a sociálních sítí, do nichž byl zapojen, a k zmapování korespondencí zachycené reflexe jeho veřejné činnosti. Jádro odborného týmu projektu tvoří badatelé se zkušeností se zpracováváním, analýzou a interpretací korespondence B. Němcové. Na řešení se podílejí pracovníci a studenti Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu českých dějin FF UK.

The aim of this interdisciplinary project is processing, analysis, and interpretation of the complete (both sent and received) correspondence of Karel Havlíček. The processing will include making digital copies of the manuscripts, transliteration, transcription, creating an electronic corpus compatible with the Czech National Corpus, and a critical edition. The material will be analysed from the viewpoint of structural as well as communicational linguistics, sociolinguistics, and contact linguistics; from the viewpoint of the history of everyday life, of mentalities as well as of literary life. The project aims at the reconstruction of K. Havlíček’s world and the social networks he was included in and at mapping the reflection of his public activities. The core of the research team consists of scholars with the experience in editing and analysing the correspondence of B. Němcová. The research team consists of scholars and students of ÚČJTK and ÚČD, Faculty of Arts, Charles University.

Více informací o grantu.

Úvod > Věda a výzkum > Granty > GA ČR > Korespondence Karla Havlíčka