Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky

Hluchota, komunikace neslyšících a komunita českých neslyšících
 • HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012.
 • HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha: FRPSP, 1998.
 • HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. díl. Praha: FRPSP, 1999.
 • HUDÁKOVÁ, A. (ed) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam, 2005.
 • KABÁTOVÁ, Z., PROFANT, M. a kol. Audiológia. Praha: Grada, 2012.
 • Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009.
 • KOMORNÁ, M. Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • KOMORNÁ, M. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P.; OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • STRNADOVÁ, V. Odezírání jako schopnost. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. – Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF UK, 1998.
 • TÁBORSKÝ, J.; HUDÁKOVÁ, A. Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. aj.

Články z časopisů

 • Speciální pedagogika (zejména články Poznáváme český znakový jazyk)
 • InfoZpravodaj
 • Gong
 • Unie aj.

Internetové stránky

Doporučujeme sledovat aktuální dění, včetně televizních pořadů (Televizního klubu neslyšících, Zpráv v českém znakovém jazyce aj.)

Uvedené položky jsou pouze inspirativní, seznam v žádném případě není úplný a vyčerpávající. Pro hlubší vhled do problematiky hluchoty a otázek souvisejících doporučujeme navštívit Informační centrum o hluchotě a vhodné webové stránky.

Jazyk (zejména čeština) a komunikace
 • HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna,  1998.
 • ŠMILAUER,V. Nauka o českém jazyku. Praha : SPN, 1982.
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000.
 • Encyklopedický slovník češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
 • Další mluvnické příručky a slovníky, běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny

Pro uchazeče, jejichž prvním jazykem je jazyk znakový:

 • HUDÁKOVÁ, A. a kol. Česká slovesa: multimediální uživatelská příručka pro všechny Čechy, kteří češtinu neslyší [DVD]. 1. vyd. Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro SP – Jazykové centrum Ulita, 2007.
 • MACUROVÁ, A. a kol. Umíme číst a psát česky. Praha: Divus, 1998.
 • MACUROVÁ, A. – HUDÁKOVÁ, A. – OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003.
 • PETRÁŇOVÁ, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD. 3. pád. Praha: Pevnost, 2005.
 • PETRÁŇOVÁ, R. Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce na CD II. 7. pád. Praha: Pevnost, 2006.
 • další mluvnické příručky a slovníky, běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny

Články z jazykovědných časopisů:

 • Naše řeč
 • Slovo a slovesnost
 • Český jazyk a literatura aj.
Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky