Realizace studijního plánu – 2. ročník nMgr.

Realizace studijního plánu samostatného a sdruženého navazujícího magisterského studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících v ak. roce 2023/2024

Změna vyučujících vyhrazena.

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN500210 Kulturní lingvistika, etnolingvistika a komunity neslyšících 1/1 5 Zk doc. Vaňková ZS
ACN500211 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I. 0/2 4 Z dr. Dufková ZS
ACN500212 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu II. 1/1 5 Zk dr. Dufková LS
ACN500213 Čeština a český znakový jazyk jako první a druhý jazyk: Metodika a didaktika výuky I 0/2 4 Z dr. Hudáková ZS
ACN500214 Čeština a český znakový jazyk jako první a druhý jazyk: Metodika a didaktika výuky II 1/1 5 Zk dr. Hudáková LS
ACN500555 Diplomový seminář* 0/2 4 Z doc. Vaňková ZS/LS
ACN510017 Český znakový jazyk – lektorská cvičení III 0/4 5 Z Mgr. Nováková ZS
ACN500218 Český znakový jazyk – lektorská cvičení IV 0/4 5 Z Mgr. Nováková LS

∗ Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou diplomovou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz bude vypsán také v příštím semestru a také v příštím akademickém roce.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Doporučujeme Úvod do lingvistiky ALINUVOD1
  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v rozvrzích na webu ÚJKN a v SIS (předměty mají kód ACN3…). Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou (katerina.belehradkova@ff.cuni.cz).
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Studijní plány > Realizace studijního plánu – 2. ročník nMgr.