Realizace studijního plánu – 2. ročník

Realizace studijního plánu samostatného a sdruženého bakalářského studia oboru Jazyky v komunikaci neslyšících v ak. roce 2022/2023

akreditace platná od r. 2020

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty samostatného studia

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN100313 Fonetika a fonologie znakových jazyků 1/1 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN100314 Gramatika znakových jazyků 1/1 4 Zk prof. Macurová, Mgr. Nováková ZS
ACN100315 Psaná čeština českých neslyšících 1/1 3 Z Mgr. Vinš LS
ACN100316 Záznam znaků znakových jazyků + 1/1 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN100317 Lexikologie znakových jazyků 1/1 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN100318 Historie a současnost lexikografie znakových jazyků + 1/1 4 Z dr. Okrouhlíková LS
ACN101002

ACN102000

Český znakový jazyk III

Český znakový jazyk pro tlumočníky III

0/4 4 Z Mgr. Sedláčková Půlpánová

Mgr. Fritz

ZS
ACN101003

ACN102001

Český znakový jazyk IV

Český znakový jazyk pro tlumočníky IV

0/4 6 Z+Zk Mgr. Sedláčková Půlpánová

Mgr. Fritz

LS
ACN104000 Akademické čtení anglických textů o znakových jazycích 0/2 3 Z Mgr. Vinš LS
ACN104001 Úvod do práce s jazykovými korpusy 1/1 3 Z doc. Cvrček ZS
ACN104002 Neslyšící děti a jazykový vývoj 0/2 3 Z dr. Homolková LS
ACN104003 Korpusy znakových jazyků 1/1 3 Zk dr. Okrouhlíková LS
ACN104004 Anotace a notace znakových jazyků 1/1 3 Z dr. Okrouhlíková LS
ACN105000 Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy 2/0 3 Zk doc. Saicová Římalová ZS
ACN105001 Metody vzdělávání neslyšících dětí jako konsekvent pohledů na hluchotu 1/1 3 Z dr. Hudáková LS
ACN105002 Úvod do sociální práce 1/1 3 Z dr. Kodymová LS
ACN105003 Komunikační systémy neslyšících a alternativní augmentativní komunikace 0/2 3 Z dr. Homolková ZS
ACN106000 Základy teorie tlumočení 2/0 3 Zk prof. Čeňková ZS
ACN106001 Tlumočnická propedeutika 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová ZS
ACN106002 Techniky tlumočení a překladu pro neslyšící 0/4 6 Z Mgr. Andrejsková LS

 

Jazykový modulPodmínkou pro zapsání do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6) je docházka do předmětů jazykového modulu Český znakový jazyk pro tlumočníky (modul 3), konkr. v ZS 2. ročníku se jedná o předmět Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000). V případě volné kapacity mohou tento předmět navštěvovat i studenti, kteří nejsou zapsáni do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6). O tom, kdo se může na základě svých kompetencí v ČZJ zapsat do předmětu Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000), budou studenti informováni během září 2022.

Specializační modulKaždý student samostatného studia studijného programu Jazyky a komunikace neslyšících si musí v ZS 2. ročníku svého studia povinně vybrat jeden specializační modul (z modulů 4, 5 a 6), tzn. zapsat se do předmětů „svého vybraného mudulu” (a v dalších semestrech absolvovat všechny předměty „svého modulu”; vždy mají kód ACN1…). Předměty dalších dvou specializačních modulů si může každý student zapisovat jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) – splňuje-li vstupní podmínky pro zápis do konkrétního předmětu. Studenti sdruženého studia tohoto studijního programu si mohou obdobně jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) zapisovat předměty všech tří specializačních modulů.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Doporučujeme Úvod do lingvistiky ALINUVOD1.
  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v rozvrzích na webu ÚJKN a v SIS (předměty mají kód ACN3…). Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Realizace studijního plánu – 2. ročník