2. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO ČZJ pro tlumočníky 3 (0/2) Mgr. Fritz č. 422B PVS/VS Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících (0/2) Mgr. Nováková č. 20 ČZJ 3 (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20 Základy teorie tlumočení (2/0) prof. Čeňková č. H206 PVS/VS Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele (0/2) Bc. Portych č. 422A
Doplňková čeština 3 (0/2) Mgr. Vinš č. 422B
ÚT Fonetika a fonologie znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 423 Lexikologie znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 422B PVS/VS Práce s technikou (0/2) dr. Okrouhlíková č. 422B Záznam znaků znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 423

ST

ČZJ pro tlumočníky 3 (0/2) Mgr. Fritz č. 422B

ČZJ 3 (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20 Doplňková čeština 3 (0/2) Mgr. Vinš č. 422B *Úvod do práce s jazykovými korpusy (1/1) doc. Cvrček č. 300 PVS/VS Uvedení do kognitivní poetiky (0/2) doc. Vaňková č. 21

PVS/VS Konverzace v ČZJ 3 (0/2) Wirth č. 423

Tlumočnická propedeutika (0/2) dr. Hynková Dingová č. 218

PVS/VS Konverzace v ČZJ pro tlumočníky 3 (0/2) Wirth č. 423

ČT Gramatika znakových jazyků (1/1) prof. Macurová + Mgr. Nováková č. 129 Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy (2/0) doc. Saicová Římalová č. 422B

Komunikační systémy neslyšících a AAK (0/2) dr. Homolková č. 422B

PVS/VS Gesture and Sign Language in the History of Western Thought (0/2) doc. Fulka č. 422B

PVS/VS Problematika hluchoty: Aktuální otázky (0/2) Mgr. Nováková č. 423

* Výuka probíhá nepravidelně – viz bližší informace u předmětu v SIS

Jazykový modul: Podmínkou pro zapsání do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6) je docházka do předmětů jazykového modulu Český znakový jazyk pro tlumočníky (modul 3), konkr. v ZS 2. ročníku se jedná o předmět Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000). V případě volné kapacity mohou tento předmět navštěvovat i studenti, kteří nejsou zapsáni do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6). O tom, kdo se může na základě svých kompetencí v ČZJ zapsat do předmětu Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000), budou studenti informováni během září 2022.

Specializační modul: Každý student samostatného studia studijného programu Jazyky a komunikace neslyšících si musí v ZS 2. ročníku svého studia povinně vybrat jeden specializační modul (z modulů 4, 5 a 6), tzn. zapsat se do předmětů „svého vybraného mudulu” (a v dalších semestrech absolvovat všechny předměty „svého modulu”; vždy mají kód ACN1…). Předměty dalších dvou specializačních modulů si může každý student zapisovat jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) – splňuje-li vstupní podmínky pro zápis do konkrétního předmětu. Studenti sdruženého studia tohoto studijního programu si mohou obdobně jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) zapisovat předměty všech tří specializačních modulů.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 2. ročník Bc. studia