2. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA LETNÍ SEMESTR 2021/2022

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO ČZJ pro tlumočníky IV (0/2) Mgr. Fritz č. 422B ČZJ IV (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 423 PVS/VS Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele (0/2) Bc. Portych č. 422A
ÚT

Historie a současnost lexikografie znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 423

PVS/VS Korpusy znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 422B

PVS/VS Digitalizace materiálů pro studenty se speciálními potřebami (0/2) dr. Dobešová C150 (Celetná 20)

ST

ČZJ pro tlumočníky IV (0/2) Mgr. Fritz č. 422B

PVS/VS Konverzace v ČZJ pro tlumočníky IV (0/2) Wirth č. 422B ČZJ IV (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20 PVS/VS Problematika hluchoty: Aktuální otázky (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 423

PVS/VS Konverzace v ČZJ IV (0/2) Wirth č. 422A

PVS/VS Úvod do etnolingvistiky (0/2) doc. Vaňková č. 21

ČT Neslyšící děti a jazykový vývoj (0/2) dr. Homolková č. 422B Techniky tlumočení a překladu pro neslyšící (0/4) Mgr. Andrejsková č. 422A

*Úvod do sociální práce (0/4) dr. Kodymová č. 423

Komunikační systémy vzdělávání neslyšících a AAK (0/2) dr. Homolková č. 422B

* Výuka bude probíhat 1x za 14 dní.

Jazykový modul: Podmínkou pro zapsání do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6) je docházka do předmětů jazykového modulu Český znakový jazyk pro tlumočníky (modul 3), konkr. v ZS 2. ročníku se jedná o předmět Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000). V případě volné kapacity mohou tento předmět navštěvovat i studenti, kteří nejsou zapsáni do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6). O tom, kdo se může na základě svých kompetencí v ČZJ zapsat do předmětu Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000), budou studenti informováni během září 2021.

Specializační modul: Každý student samostatného studia studijného programu Jazyky a komunikace neslyšících si musí v ZS 2. ročníku svého studia povinně vybrat jeden specializační modul (z modulů 4, 5 a 6), tzn. zapsat se do předmětů „svého vybraného mudulu” (a v dalších semestrech absolvovat všechny předměty „svého modulu”; vždy mají kód ACN1…). Předměty dalších dvou specializačních modulů si může každý student zapisovat jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) – splňuje-li vstupní podmínky pro zápis do konkrétního předmětu. Studenti sdruženého studia tohoto studijního programu si mohou obdobně jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) zapisovat předměty všech tří specializačních modulů.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 2. ročník Bc. studia