Vývoj sociální kognice u uživatelů českého znakového jazyka

hlavní řešitelka: Eva Filippová, Ph.D. (ÚČJTK)

spoluřešitelka: Mgr, Andrea Hudáková, Ph.D.

doba trvání grantu: 2015–2017

číslo grantu: GA15-09692S

 

Většina českých prací o vývoji neslyšících dětí vychází z předpokladu, že jejich prvním jazykem je mluvená čeština. Dětem, jejichž prvním jazykem (L1) je český znakový jazyk a psaná (a příp. mluvená) čeština je jejich druhým jazykem (L2) – v němž ale nabývají gramotnosti – dosud bylo věnováno velmi málo pozornosti. Množství anglofonních studií dokládá, že vývoj neslyšících dětí-uživatelů znakových jazyků je srovnatelný s vývojem jejich slyšících vrstevníků-uživatelů jazyků mluvených, a to díky tomu, že byly od raného dětství vystaveny jim plnohodnotně smyslově přístupnému jazyku. Pro školní úspěch je klíčová úroveň sociálních kompetencí (viz teorie mysli). Ty lze hodnotit pomocí testů. Avšak testy jazykově přístupné této cílové skupině u nás neexistují. Předmětem předloženého projektu je vyplnit mezery v našem současném poznání vývoje neslyšících dětí v oblasti sociální kognice. Protože se jedná o první takovou studii u nás, lze předpokládat, že poznatky vzešlé z projektu budou mít širší dopad nejen na vzdělávání neslyšících dětí, ale na komunitu českých Neslyšících obecně.

Hlavním cílem projektu je navrhnout vhodné nástroje k hodnocení sociální kognice českých neslyšících, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk. Jejich validita bude ověřena komparačním šetřením ve skupině neslyšících dětí – uživatelů českého znakového jazyka vs. uživatelů mluvené češtiny.

The development of literacy in Czech-signing children has been largely neglected. Czech-signing children use the Czech Sign Language (CSL) as their first language ( L1); yet, the educational system introduces these children to literacy in Czech spoken and/or written language (L2). The development of these children’s communication skills and literacy is virtually unmapped. A large body of literature in anglophone countries demonstrates that deaf children do not lag behind their typically-developing peers in their overall competencies, given they have a rich input in the respective sign language from their early childhood. Children’s level of social competence, assessed through tests of social cognition (or theory of mind), is a key prerequisite for such children’s success at school. This project will fill the existing gap in our understanding of deaf-children’s competencies in the area of social-cognitive development, leading to important implications and subsequent timely applications on a larger scale of social life of Czech Deaf community.

The goal is to develop language-sensitive tools for assessing Czech deaf children’s social-cognitive competencies. Their validity will be tested across groups of deaf signers and oral deaf children to counter a widespread opinion about the need of introducting oral language during early ontogeny.

Úvod > Věda a výzkum > Granty > GA ČR > Vývoj sociální kognice u uživatelů českého znakového jazyka