Profil absolventa

Profil absolventa jednooborového bakalářského studia Čeština v komunikaci neslyšících

Odborné znalosti 

Absolvent jednooborového studia je vybaven solidními všeobecnými znalostmi lingvistiky a jejích disciplín styčných (sociolingvistiky, psycholingvistiky, kognitivní lingvistiky), je poučen o struktuře jazyků, které figurují v komunikaci neslyšících (českého znakového jazyka a češtiny), o jejich fungování, o způsobech jejich osvojování a možnostech jejich záznamu. Poznatky v širokém smyslu lingvistické jsou včleněny do rámce poznatků o specifické historii, kultuře a vzdělávání neslyšících a zaměřeny na přípravu k výkonu povolání v oblastech kontaktu mezi slyšícími a neslyšícími Čechy dle příslušných modulů (tlumočnický, pedagogický, odborný).

Absolvent dvouoborového studia je vybaven solidními všeobecnými znalostmi lingvistiky, je poučen o struktuře jazyků, které figurují v komunikaci neslyšících (českého znakového jazyka a češtiny), o jejich fungování a o způsobech jejich osvojování. Poznatky v širokém smyslu lingvistické jsou včleněny do rámce poznatků o specifické kultuře a historii českých neslyšících a zaměřeny na přípravu k výkonu povolání v oblastech kontaktu mezi slyšícími a neslyšícími Čechy.

Odborné dovednosti 

Absolvent jednooborového i dvouoborového studia je vybaven kompetencemi v českém znakovém jazyce (absolventi, jejichž primárním jazykem je čeština/mluvený jazyk)/psané češtině (absolventi, jejichž primárním jazykem je český znakový jazyk/znakový jazyk), které jsou srovnatelné s úrovní B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Postojová orientace absolventa zaručuje, že je připraven – v nejobecnější rovině – akceptovat jinakost a respektovat odlišnost kultury, jazyka a komunikace neslyšící menšiny. Vzhledem k tomu a vzhledem ke kvalitnímu zvládnutí českého znakového jazyka a češtiny i vzhledem ke schopnosti reflektovat, popř. i užívat kontaktové variety obou jazyků je absolvent schopen pružně se přizpůsobit všem nárokům současné praxe i praxe budoucí (utváření společnosti otevřené každému a všem), připraven je i k pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Absolvent jednooborového studia je navíc vybaven odbornými dovednostmi z oblasti tlumočení, odborného výzkumu či komunikace neslyšících (dle absolvovaného modulu).

Uplatnění absolventa v praxi

Absolventi oboru jsou připraveni k výkonu profese podle zaměření svého studia a stavu sluchu.

Charakteristika profesí

Absolventi oboru mohou působit jako odborníci prostředkující mezi slyšícími a neslyšícími komunikanty, např. ve státní správě, ve zdravotnictví nebo v soudnictví.

Naši absolventi


Absolventi jednooborového studia jsou připraveni k výkonu profese podle zaměření svého studia:
Modul tlumočnický:

  • Tlumočník a překladatel českého znakového jazyka v různých oblastech veřejného života (např. státní správa, zdravotnictví, vzdělávání, soudnictví, komunitní tlumočení).

 

 

 

 

Modul odborný:

  • Výzkumník českého znakového jazyka, resp. komunikace neslyšících.

 

 

 

Modul pedagogický:

  • Lektor českého znakového jazyka v kurzech pro veřejnost;
  • lektor předmětu znakový jazyk ve školách, jež mají takový předmět ve školním vzdělávacím programu;
  • asistent pedagoga, učitel mateřské školy, učitel přípravné třídy základní školy, vychovatel, pedagog volného času (dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.), osobní asistent;
  • pracovník různých státních i nestátních organizací, jejichž pracovní portfolio zahrnuje práci s osobami se sluchovým postižením.

Absolventi dvouoborového studia jsou připraveni k výkonu profesí, v nichž využijí svou znalost českého znakového jazyka a poznatků o hluchotě, neslyšících, jejich jazyku, kultuře a komunikaci.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Profil absolventa