Absolventské práce

Bakalářské a diplomové práce obhájené v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících najdete v Digitálním repozitáři UK.

Bakalářské práce

Název práce

Řešitel/řešitelka

Vedoucí

2018

Představové schéma NÁDOBA v českém znakovém jazyce Karla Pokorná doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Ikonicita ve slovní zásobě znakových jazyků Pavla Třísková prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem v českém vysokoškolském prostředí Filip Machač Mgr. Naďa Hynková Dingová , Ph.D.

2017

Korpusy znakových jazyků Zdeňka Ondráčková Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Skryté titulky pro neslyšící diváky v českých celovečerních filmech na DVD Denisa Bláhová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Komunitní tlumočení pro neslyšící v ČR – popis situace Klára Vlasatá doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Profesní orientace neslyšících žáků Šárka Sobolevská Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Obraz n/Neslyšícího v kinematografii Adéla Švábová Mgr. Radka Zbořilová
Znakované systémy angličtiny Blanka Tichá Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

2016

Biblická osobní vlastní jména v českém znakovém jazyce Matušková Marie PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Postupná modifikace českého znakového jazyka v komunikaci s neslyšícími s progredující vadou zraku Kalendová Jana Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Neslyšící rodiče dětí s kochleárním implantátem Koryčánková Martina Mgr. Radka Nováková
Motivace ke čtenářství u českých dětí se sluchovým postižením Bohuslávková Klára Mgr. Radka Zbořilová
Vyjadřování příčiny a důsledku v psané češtině českých neslyšících Žofie Nedbalová PhDr. Klára Richterová
Internátní péče ve školách pro sluchově postižené v ČR – od r. 1786 po současnost Alex Ondráčků Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2015

Pojmenování základních barev v českém znakovém jazyce Michal Brhel PhDr. Klára Richterová
Tvary ruky českého znakového jazyka a typy jeho znaků (frekvenční analýza komunikace českých neslyšících) Anna Oberfalzerová PhDr. Klára Richterová
Signální psi – Kompenzační pomůcka pro neslyšící? Kateřina Záhorská Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Informace o znakovém jazyce v zahraničních a českých úvodech do studia jazyka Lucie Hozová prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty na vysokých školách v České republice Kristýna Podeszwová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Identita lidí s kochleárním implantátem Veronika Čulíková Mgr. Radka Zbořilová
Identita nedoslýchavých lidí Pavlína Havelková Mgr. Radka Zbořilová
Logopedie na 1. stupni ZŠ pro sluchově postižené Pavla Šusterová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené Ludmila Kutilová Mgr. Marie Komorná

2014

Informace o psychologii a psychologické diagnostice neslyšících dětí v české a zahraniční odborné literatuře Marie Klásková Mgr. Marie Komorná
Pomocné artikulační znaky – historie a současnost Ludmila Bašková Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Překlad do znakového jazyka v německé státní správě: bezbariérový přístup k informacím Kateřina Lišková Mgr. Radka Stará
Hamburský notační systém Miroslava Schovánková Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Prstové abecedy a jejich využívání ve vzdělávání v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Anna Zdrubecká Mgr. Marie Komorná
Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, kompetence Marie Vybíralová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu – vývoj situace v ČR v posledních 30 letech Veronika Jungová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
České učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky – od 19. do 21. století Hana Pavlová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce Milan Fritz PhDr. Klára Richterová
Střídání rolí v českém znakovém jazyce Denisa Lachmanová Mgr. Radka Nováková
Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením Kristýna Siková Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Pohyb a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce Ivana Zoulová Mgr. Marie Komorná
Komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími v letecké přepravě Lucie Petráňová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Srovnání vzdělávacích systémů tlumočníků znakového jazyka v České republice a v Nizozemsku Tereza Bízková Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.

2013

Frekvenční analýza tvarů ruky ve vybraných slovnících českého znakového jazyka Lenka Lišková Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Srovnání situace tlumočníků znakového jazyka v televizním zpravodajství v České republice a ve Finsku Doris Weiglová Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Předložky času v psaném projevu českých neslyšících Linda Patočková PhDr. Anna Cícha Hronová
Deixe a prostor v českém znakovém jazyce Dana Prellová prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Faktory ovlivňující tlumočnický výkon ve vzdělávacím zařízení Adéla Fialová Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Vysokoškolské vzdělávání budoucích pedagogů dětí a žáků s vadou sluchu v ČR – popis aktuálního stavu Jana Kvasničková Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Bilingvální vzdělávání neslyšících u nás – popis současné situace Marie Nováková Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Vliv tlumočení na kvalitu operativní paměti u tlumočníků českého znakového jazyka Lenka Vaněčková Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Komunikace neslyšících prostřednictvím SMS zpráv Helena Růženská prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Kontrastivní přístup k výuce češtiny u českých neslyšících Martina Hudečková PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Specifika e-mailové komunikace českých neslyšících v oficiálních komunikačních situacích Blanka Lavičková Mgr. Marie Komorná
Specifika překladu biblických textů do českého znakového jazyka Marcela Koubová PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

2012

Vstupní úroveň tlumočnických a jazykových dovedností tlumočníků znakového jazyka Hana Weiserová Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Rozvoj čtenářských dovedností neslyšících žáků v souladu s referenční úrovní A2 Vladimíra Staňková PhDr. Anna Cícha Hronová
Vizuální percepce a fonologické formy lexémů českého znakového jazyka (frekvenční analýza vybraných parametrů znaků) Lucie Klabanová PhDr. Klára Richterová
Funkce/ (a) srozumitelnost psané češtiny v intrakulturní komunikaci neslyšících Lucie Břinková PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Chyba a její využití ve výuce češtiny neslyšících Barbora Poštová Mgr. Kosinová Barbora
Minimální páry v českém znakovém jazyce Zuzana Silovská PhDr. Klára Richterová
Pražské památky v kultuře českých neslyšících a jejich pojmenování v českém znakovém jazyce Eva Kastnerová prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Tázací výrazy v českém znakovém jazyce Marie Roučová prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Sign Writing Jitka Václavíková Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Identita českých neslyšících Romů Josefina Fritzová Kalousová Mgr. Radka Nováková
Internetová televize pro neslyšící děti a mládež – WEBlik a její přínos pro uvědomování si náležitosti ke komunitě českých neslyšících a pro osvětu o jazyce, kultuře a komunitě neslyšících směrem k laické veřejnosti Marie Basovníková Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Osvojování českého znakového jazyka slyšícím nemluvícím chlapcem v pubescentním a adolescentním věku Anna Moudrá Mgr. Radka Majerová, Ph.D.
Tlumočení znakového jazyka na vysokých školách v České republice Daniela Tesaříková Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Dětská řeč – výskyt klasifikátorů českého znakového jazyka v projevu neslyšícího dítěte Barbora Fodorvá Mgr. Jitka Motejzíková
Porovnanie podoby znakovej zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka pre onlasť: RODINA Roman Vojtechovský Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2011

Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice Markéta Vojtová Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Motivovanost vybraných toponym města Prahy v českém znakovém jazyce Lenka Hejlová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Mýty a předsudky o českém znakovém jazyce Jitka Herynková Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Orální komponenty v českém znakovém jazyce Jindřich Mareš prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící z hlediska krajů České republiky Barbora Gardelková Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Současné pojetí vyučovacího předmětu Znakový jazyk na ZŠ pro SP Soňa Karolová Mgr. Kateřina Červinková Houšková
Testy a testování dovedností ve znakovém jazyce u neslyšících dětí Zuzana Šlajsová PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Typologie chyb při tlumočení z českého znakového jazyka do češtiny Vendula Šantrůčková prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Makaton Martina Vostalová Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Vyjádření záporu v českém znakovém jazyce Lucie Hendrychová Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

2010

Etický kodex ve světle současného komunitního tlumočení pro neslyšící v českém prostředí Jitka Kubištová Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Komunikace státních úředníků pro oblast sociální a zdravotní s klientem se sluchovou vadou: městské úřady pražských městských částí Pavlína Kubizňáková Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Korpus psané češtiny českých neslyšících Diana Benediktová Mgr. Marie Komorná
Multikulturní vzdělávání: informace o lidech s vadou sluchu a o lidech se zdravotním postižením obecně v učebních dokumentech a ve vybraných učebnicích pro první stupeň základní školy Jana Ficová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Osobní zájmena v psané češtině neslyšících Klára Čížková Mgr. Marie Komorná
Předložky v psané češtině českých neslyšících Helena Bartošková prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty Jan Andrejsek PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Úpravy beletristických textů pro neslyšící dětské čtenáře Veronika Fuková Mgr. Marie Komorná
„Zprávy v českém znakovém jazyce“ v kultuře českých neslyšících Michaela Dudková Mgr. Radka Nováková
Baby signs Lenka Laco Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

2009

Poezie v českém znakovém jazyce Zuzana Hájková PhDr. Lucie Šůchová
Dějiny sportu českých neslyšících Petr Pánek doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.
Kompozita v českém znakovém jazyce Pavlína Marešová prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách pro sluchově postižené – návrh multimediální pomůcky Lenka Drozdová Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce. Znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě Ivana Hay prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2008

Kalk v českém znakovém jazyce Stanislava Matušková Mgr. Petr Vysuček
Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu Kateřina Pešková Mgr. Kateřina Červinková Houšková

2007

Divadelní tlumočení pro neslyšící Tamara Kováčová Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Tvary pasivní ruky v českém znakovém jazyce PhDr. Klára Richterová prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2006

Klasifikátory českého znakového jazyka Lenka Tikovská prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Vizuální motivovanost ve slovní zásobě českého znakového jazyka Jana Petříčková prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce Lucie Šůchová Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
České a moravské znaky – regionální dialekt neslyšících Magdalena Vojnarová prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Návrh na zařazení kultury neslyšících na prvním stupni základních škol pro sluchově postižené Barbora Kosinová Mgr. Petr Vysuček

2004

Tvary ruky v českém znakovém jazyce Marek Stratil prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2003

Pojetí prvouky v základních školách pro sluchové postižené Lenka Mikešová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Shodová slovesa v českém znakovém jazyce Dana Vodrážková prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2002

Pojetí dějepisu na 2. stupni základních škol pro sluchově postižené Lenka Okrouhlíková Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Variabilita komunikačních strategií učitelů v ZŠ pro SP, které se hlásí k filozofii totální komunikace Milena Najmanová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Diplomové práce

Název práce

Řešitel/řešitelka

Vedoucí

2017

Stereotyp slyšícího člověka v českém znakovém jazyce Marie Basovníková doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Konceptualizace emocí v českém znakovém jazyce (Na příkladu hněvu) Barbora Gardelková doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

2016

Změny ve výšce realizace znaků českého znakového jazyka vlivem koartikulace Denisa Lachmanová PhDr. Klára Richterová
Úpravy textů pro děti a mládež pro neslyšící děti Weiserová Hana doc. Robert Adam, Ph.D.
Nos v českém znakovém jazyce ve srovnání s češtinou Karel Redlich doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Stereotypy národností a znaky pro národy v českém znakovém jazyce Břinková Lucie doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Pojmové schéma cesta v českém znakovém jazyce Anna Moudrá doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

2015

Český znakový jazyk v překladech česky psaných formálních textů Kateřina Pešková prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Plošné testování jazykových dovedností žáků se sluchovým postižením Zuzana Šlajsová doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka Jan Andrejsek Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2014

Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR Petr Pánek Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2013

Výuka českého jazyka v 1. – 3. ročníku základních škol pro sluchově postižené – popis současného stavu a možnosti inovace Veronika Fuková Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Výzkum slovosledných tendencí v českém znakovém jazyce Jitka Kubištová Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Pracovní návody z hlediska porozumění textu Diana Benediktová Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Rozumí neslyšící žáci učebním textům? Lenka Laco Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2009

Adjektiva v českém znakovém jazyce? Jitka Zahumenská prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce Radka Nováková prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Interference z českého znakového jazyka do psané češtiny českých neslyšících  Wanda Ziebikerová prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Specifické znaky Petr Vysuček prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2008

Kategorie rodu v češtině českých neslyšících Jana Wagnerová prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Státní maturita pro sluchově postižené studenty Milena Najmanová PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci Helena Andrejsková prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2007

Kategorizace v českém znakovém jazyce Lucie Sedláčková Půlpánová doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Metafora v českém znakovém jazyce Lucie Šůchová doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Simultánnost v českém znakovém jazyce Jitka Motejzíková prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2005

Propriálně jmenovací akty v českém znakovém jazyce Radka Stará prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2003

Slovník Český znakový jazyk/čeština Petra Slánská Bímová prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Úvod > Studium > Absolventské práce