Projekty

Součástí výuky našeho oboru jsou také semestrální projekty. Je jich opravdu velké množství. Zde představujeme některé z nich.

Chcete uspořádat projekt? Akademický senát UK finančně podporuje zájmovou činnost studentů! Více informací zde.

2021 Noc vědců
Záznam z Noci vědců 2021, která se konala 24. září 2021, naleznete zde. ÚJKN reprezentovala dr. Okrouhlíková s přednáškou Český znakový jazyk v proměnách času. Reportáž z celého festivalu naleznete zde.

2021 O princezně Rózince a znakujícím království

V zimním semestru studenti předmětu Úvod do tlumočení pod vedením dr. Hynkové Dingové vytvořili projekt pro děti O princezně Rózince a znakujícím království. Kromě videopohádky v českém znakovém jazyce vznikly také dvě varianty pracovních listů, které jsou zde volně ke stažení v jednodušší a v těžší verzi.

Projekt studentů tlumočnického modulu ÚJKN byl hned dvakrát zmíněn také v reportážích České televize. Záznam si můžete pustit v archivu Zpráv v českém znakovém jazyce a ve Zprávičkách televize Déčko.

2020 Online doučování v českém znakovém jazyce
V roce 2020 vznikl projekt Online doučování v českém znakovém jazyce, který během první vlny koronavirové krize pomáhal dětem s výukou. Během 10 týdnů se zapojilo 7 doučovatelek, které se pokusily pomoct dětem v nezvyklé situaci distanční výuky. Odkaz na web zde.

2020 Virtuálně do muzea
(Pro návštěvníky s poruchami sluchu – Národní muzeum): V průběhu roku 2020 bylo přeloženo 10 virtuálních výstav pro dospělé + 5 virtuálních výstav pro děti + 2 komentované výstavy Národního muzea. Je paradoxem, že díky koronavirové pandemii byly opatřením překlady do českého znakového jazyka neslyšícím lidem, kteří mají obecně mnohem komplikovanější přístup k bezbariérovým kulturním zážitkům, zpřístupněny kulturní akce, jež by jim jinak zůstaly nadále zapovězené. Překlady nejen umožňují neslyšícím lidem kulturně žít. Mohou také nezanedbatelně přispět k rozšíření jejich všeobecného přehledu a informovanosti z oblasti dějepisu, vlastivědy a prvouky.

2020 Open House Praha 2020
Na této akci, která se uskutečnila 5. a 6. 9. 2020, bylo díky týmu koordinovanému dr. Hynkovou Dingovou tlumočeno do českého znakového jazyka několik prohlídek architektonicky jedinečných budov, jež by jinak návštěvníci neměli možnost spatřit a už vůbec ne zažít komentovanou prohlídku v českém znakovém jazyce. Více informací zde.

2020 Open House Worldwide
Česká republika jako jediná z účastníků této mezinárodní akce konané v listopadu 2020 zpřístupnila prostřednictvím týmu vedeného dr. Hynkovou Dingovou informace o třech národních skvostech v mezinárodním znakovém systému. Tím prohlídky těchto tří českých architektonických klenotů otevřela neslyšícím zájemcům z celého světa. Zároveň tento počin ukázal nový směr a možnou cestu k jazykové bezbariérovosti i pro další ročníky této význačné akce s velkým mezinárodním dopadem a v podstatě pro podobné akce obecně. Video s tlumočením do ČZJ zde.

2020 Noc vědců online
27. listopadu 2020 byly zpřístupněny příspěvky na akci Noc vědců online s podtitulem Člověk a robot. Téměř 70 ze zveřejněných videí bylo opatřeno překladem z mluvené češtiny do českého znakového jazyka. Svým rozsahem zcela unikátní počin jednak umožnil neslyšícím uživatelům poprvé autenticky se zapojit do této prestižní akce (příspěvky zůstanou online přístupné kolik měsíců, během prvního týdne byly příspěvky s českým znakovým jazykem navštíveny 1212 krát), jednak významně rozšířil zásobu vědeckého materiálu, který mohou využívat rodiny s neslyšícími dětmi, neslyšící fandové robotiky, školy vzdělávající neslyšící žáky atd. Odkaz na web zde.

2020 Weblíčko
Organizace Jablíčko dětem se kromě jiného zaměřuje na podporu jazykového a kulturního vzdělání neslyšících dětí – uživatelů českého znakového jazyka.  Více než 95 % neslyšících dětí má slyšící rodiče. Proto překladatelé pod vedením dr. Hynkové Dingové přeložili téměř 30 videí s uměleckými texty (často autorskými) z českého znakového jazyka do češtiny. České překlady pak ve formě titulků umístili do původních videí, aby výjimečné umělecké texty v českém znakovém jazyce zpřístupnili slyšícím rodičům neslyšících dětí, kteří český znakový jazyk neovládají nebo ovládají pouze na základní úrovni. Odkaz na web zde.

2016 Sejde z očí sejde z mysli? – Cena NEURON Prima ZOOM

Soutěžní video do třetího ročníku soutěže Neuron Zoom vytvořily studentky Denisa Lachmanová, Hana Buchtelová, Kateřina Lišková a Marie a Anna Pangrácovi.

2015 Jak konverzovat s neslyšícími?
Videa vytvořili studenti 2. ročníku v rámci předmětu konverzace v ČZJ III v ZS 2015/2016 pod vedení Milana Fritze. U videí lze zapnout titulky pro úvodní mluvené věty.

 

2015 Jazyk, jak ho neznáte – Cena NEURON Prima ZOOM

Studentky Bc. a NMgr. studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících se v roce 2015 zúčastnily soutěže o nejlepší vědecké video Cena NEURON Prima ZOOM. V rámci soutěže vytvořily video „Jazyk, jak ho neznáte“, se kterým postoupily do užšího finále soutěže.

2013 Písanka Putujeme za písmem
V roce 2013 v jednom ze seminářů našli studenti našeho oboru v nové písance Putujeme za písmem (Svět, 2012), která procvičuje písmo Comenia Script, kapitolu věnovanou neslyšícím uživatelům českého znakového jazyka. Protože se jim zpracování této kapitoly nezdálo ideální, kontaktovali prostřednictvím vyučující semináře – dr. Hudákové – nakladatele písanky s návrhy na možné změny. Dr. Hudákovou pak za nakladatelství kontaktovala přímo dr. Radana Lencová, autorka písanky i písma Comenia Script s velmi vstřícnou nabídkou, aby do připravovaného dotisku ústav připravil nové pojetí této kapitoly. To připravili studenti v seminářích dr. Hudákové během roku 2014/2015, a tak je v dotisku písanky Putujeme za písmem ze srpna 2015 kapitola o Neslyšících a jejich komunikaci zpracována úplně nově. Písanka vyšla i ve slovenské mutaci, kapitolu o Neslyšících a jejich komunikaci konzultovala dr. Lencová s absolventem našeho oboru, dr. Romanem Vojtechovským.

Putujeme za písmem – písanka pro 3. až 9. ročník základní školy s psacím písmem Comenia Script (Svět, 2015).
Sestavila MgA. Radana Lencová, Ph.D. Strana 46 (Znakový jazyk) vznikla ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK v Praze.

2013 Tlumočník ve svízelných situacích

Brožurka Tlumočník ve svízelných situacích vznikla jako semestrální projekt studentů 2. ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (ÚJKN, FF UK, Praha). V rámci předmětu Tlumočnický modul 1, který vedla Mgr. Radka Stará, jsme dostali za úkol vymyslet a vypracovat projekt, který by byl užitečný nejen nám, ale měl i praktický výstup a šířil informace o tlumočení znakového jazyka. Po týdnech diskuzí nad mnoha návrhy jsme vybrali onen finální – vytvoření příručky primárně určené pro studenty a začínající tlumočníky znakových jazyků, která by popisovala řadu možných řešení zapeklitých tlumočnických situací. Situace, které v příručce najdete, jsem vybírali na základě zkušeností ze své vlastní praxe, z toho, co nás nejvíce pálilo a nevěděli jsme, jak bychom se v dané situaci měli správně zachovat. Tyto situace jsme sepsali a následně o nich vedli rozhovory nejen se zkušenými tlumočníky, ale i se samotnými neslyšícími, abychom věděli, jaký postup by preferovali oni. Všechny odpovědi jsme pečlivě zaznamenali a posléze je shrnuli do ucelené podoby. Tímto bychom rádi poděkovali všem tlumočníkům a neslyšícím, kteří nám věnovali svůj čas a pomohli tak najít odpovědi na naše (a možná i vaše) palčivé otázky.
Ke stažení zde.

2013 I ♥ tlumočník českého znakového jazyka
I love tlumočník znakového jazyka je projekt, který vznikl z iniciativy studentů 2. ročníku oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci předmětu Úvod do tlumočnického modulu, který vede Mgr. Radka Faltínová jsme dostali úkolem uskutečnit projekt, který bude užitečný, mít praktický výstup a bude šířit informace o tlumočení českého znakového jazyka.
Po měsíci návrhů a debat jsme se rozhodli vytvořit připínací placky s vlastním motivem, který bude přehledný, aby zaujal mladé lidi a také jim poskytl odkaz na zdroj dalších důležitých informací.
Jako motiv byl zvolen nápis „I love tlumočník znakového jazyka”, kdy slovo love je vyjádřeno červeným srdcem a tlumočník znakového jazyka tvary rukou při znaku TLUMOČNÍK.

Celý projekt byl zacílen na slyšící i neslyšící studenty maturitních ročníků, kteří se dostavili na den otevřených dveří našeho oboru, kde jsme jim placky rozdali. Ve stejný den jsme zprovoznili i samotnou stránku, která je hlavním výstupem celého projektu. Na těchto stránkách najdete sepsané základní zásady, které by měli mít slyšící účastníci rozhovoru v přítomnosti tlumočníka na paměti, např.: Komunikujte s neslyšícím, ne s tlumočníkem či S neslyšící osobou mluvte obvyklým tempem.
Také jsme natočili videa s názvy Špatný tlumočník a Dobrý tlumočník, která mají stěžejní body textu jasně ilustrovat a pro diváka by mělo být lehké vypozorovat, jaké jsou rozdíly mezi dobrým a špatným tlumočníkem českého znakového jazyka.

Ačkoli naším původním záměrem bylo zaměřit se především na oblast tlumočení po konzultaci s Neslyšícími jsme texty rozšířili i o relativně obsáhlou část o českém znakovém jazyce a pokusili jsme se vyvrátit některé mýty, které o znakových jazycích kolují.
Samotný projekt probíhal plynule, a až na malé problémy s financováním, podle plánu. Vše proběhlo hladce díky pilné a zodpovědné práci všech zúčastněných studentů.

tlumocnik_logo

2013 Blog: Výzkumy v oblasti znakových jazyků, vzdělávání a tlumočení pro neslyšící

 Výzkumy v oblasti znakových jazyků, vzdělávání a tlumočení pro neslyšící

Na tomto neoficiálním studentském blogu nabízíme výsledky vybraných výzkumů, které v rámci svého studia zpracovali studentky a studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK. Chceme, aby výsledky naší práce byly jednoduše dostupné laické i odborné veřejnosti. Dbáme na to, aby všechny příspěvky měly přívětivou formu. Buďte v obraze, co nového se děje v oboru!

 

 

 

2013 Blog: ČNESÍČEK

Studentský web vznikl v rámci semináře Znakové jazyky  – kultura, identita. Obsahuje informace o novinkách ze světa Neslyšících.Víte co to je Deaf Gain? Allies? Audismus? Deafhood? Ne?Podívejte se na náš web!

 

 

 

 

 

 

2012–2014 Panelové diskuze
 

Studenti oboru Čnes uspořádali 3 panelové diskuze týkající se tlumočení v České republice.

2012 Tlumočení pro sluchově postižené na vysokých školách Panelová diskuze I – Výstupy
2013 Služby pro neslyšící a nedoslýchavé studenty vysokých škol Panelová diskuze II – výstupy
2014 Komunitní tlumočení

2012 Tlumočení před rokem 1989 – rozhovory
V akademickém roce 2012/2013 sesbíraly studentky Tlumočnického modulu 3 pod vedením Mgr. Radky Staré vzpomínky neslyšících uživatelů tlumočnických služeb před rokem 1989 a jejich poskytovatelů – tlumočníků. Vznikl projekt Tlumočení před rokem 1989.
Na jednotlivé rozhovory se můžete podívat ve znakovém jazyce či si je přečíst.
2012 Překlad webových stránek Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
V roce 2012 přeložili studenti Překladových cvičení pod vedením Nadi Dingové a Zlaty Kurcové webové stránky CZTN a usnadnili tak snad neslyšícím přístup k informacím.
Stránky najdete zde.
Úvod > Aktivity > Projekty