Informace o přijímacím řízení

Navazující magisterské studium nebude v roce 2019/2020 realizováno.

Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 28 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Souhrnné informace o přijímacích zkouškách na webu FF UK v Praze zde.
Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících
Studijní obor: Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)

Jednokolová (ústní) přijímací zkouška

 


 
Předpokladem je ukončení bakalářského studia, ideálně v oboru zaměřeném lingvisticky nebo oboru souvisejícím s komunitou neslyšících.

Uchazeč/ka o studium by měl/a při přijímacím řízení prokázat:
a) kompetence v českém znakovém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (formou konverzace s rodilým mluvčím českého znakového jazyka) – uchazeči, jejichž primárním jazykem je čeština/mluvený jazyk, tzn. uchazeči bez modifikace nebo s modifikací simultánní přepis češtiny,

nebo

kompetence v českém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (formou chatu s rodilým mluvčím českého jazyka) – uchazeči, jejichž primárním jazykem je český znakový jazyk/znakový jazyk, tzn. uchazeči s modifikací tlumočení český jazyk/český znakový jazyk (max. 30 bodů),

b) motivaci ke studiu (zvl. orientaci v oblasti tzv. Deaf studies) (max. 30 bodů),
c) orientaci v základní lingvistické literatuře a znalost základní lingvistické terminologie s přihlédnutím ke specifikům znakových jazyků (max. 40 bodů).

Další požadavky ke zkoušce:
Uchazeči při ústní zkoušce předloží k nahlédnutí:
a) Dvě kopie strukturovaného životopisu a přehledu svých aktivit souvisejících s oborem Čeština v komunikaci neslyšících. V přehledu aktivit a činností mohou být uváděny např. studentské práce, vlastní publikace, aktivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či diskusích apod., další vzdělání/vzdělávání v oboru, aktivní činnost v organizaci zabývající se oblastí kultury, sociální podpory a vzdělávání neslyšících nebo poskytováním tlumočnických služeb pro neslyšící, účast při organizaci akcí souvisejících s předmětem studia, pasivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či diskusích apod.
b) Dvě kopie seznamu četby odborné české a/nebo zahraniční literatury (monografie, studie) věnované lingvistice znakových jazyků. Seznam musí obsahovat minimálně 10 položek.

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Informace o přijímacím řízení