Závěrečné zkoušky NMgr. a objaboby DP

Státní závěrečná zkouška magisterská oboru Čeština v komunikaci neslyšících má tyto části:

 • obhajoba diplomové práce
 • ústní zkouška

Ke každé části se lze hlásit samostatně. Části je možné skládat v jakémkoliv pořadí. V rámci jednoho státnicového termínu (zimního, jarního a podzimního) však probíhají nejprve obhajoby diplomových prací a teprve poté ústní státní magisterské zkoušky.

Obecné informace o závěrečných zkouškách na stránkách FF.

Obhajoba diplomové práce

Průběh obhajoby

 • Diplomant v pěti minutách představí svou práci. Zaměří se hlavně na cíle a výsledky (informace o názvech kapitol apod. jsou zcela zbytečné; student se zaměří opravdu jen na to nejdůležitější).
 • Vedoucí práce přečte svůj posudek.
 • Oponent práce přečte svůj posudek.
 • Diplomant zareaguje na posudky, zodpoví dotazy z obou posudků, vyjádří se k připomínkám vedoucího a oponenta apod. Student může mít u sebe své písemné poznámky, může používat dataprojektor, rozdat připravené handouty apod. Pokud chcete používat techniku, kontaktujte prosím předem Bc. Kateřinu Bělehrádkovou.
 • Diplomant zareaguje na dotazy z publika.
 • Porada členů ÚJKN o výsledné známce. Porada proběhne bez přítomnosti diplomanta a všech přihlížejících, kteří nejsou členy ÚJKN nebo vedoucím nebo oponentem obhajované práce. Po poradě předseda komise pozve zpět diplomanta a publikum a sdělí diplomantovi výslednou známku.

Posudky k DP budou do SISu zadány nejpozději 7 kalendářních dní před konáním obhajoby. Tlumočníkům posudky zašle Bc. Kateřina Bělehrádková.

POZOR: Tři dny před obhajobou pošle diplomant podklady k obhajobě příslušnému tlumočníkovi dle rozpisu obhajob.

Několik poznámek k diplomové práci

 • Věnujte prosím náležitou pozornost Pravidlům pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK ze dne 23. 6. 2017Opatření děkana č. 18/2016 Změna opatření děkana č. 10/2014, Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných pracíMetodickým pokynům pro formální úpravu závěrečných prací a Manuálu pro vložení bakalářské práce do SIS.
 • Předpokládá se, že veškeré písemné práce odevzdávané v ÚJKN budou mít náležitou úroveň nejen po odborné stránce, ale také po stránce jazykové (včetně pravopisné). K jazykové úrovni se přihlíží při jejich celkovém hodnocení a v případě, že množství pravopisných, formulačních a dalších jazykových nedostatků neodpovídá požadavkům běžně kladeným na publikované texty z oboru bohemistiky (lingvistiky), jsou práce hodnoceny jako nevyhovující, a to i tehdy, když jim z čistě odborného hlediska nelze nic
 • Minimální rozsah práce je 60 normostran (tj. 60 x 1 800 = 108 000 znaků); maximální rozsah práce se prosím snažte dodržet jako max. 1,5 násobek min. rozsahu, tj. 90 normostran (90 x 1 800 = 162 000 znaků).
 • Student má možnost seznámit se s posudky v elektronické podobě nejpozději sedm kalendářních dní před datem obhajoby.
 • Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK ze dne 23. 6. 2017 v čl. 21 odst. 6 stanoví: „Práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou podobu práce povinně tvoří tyto samostatné PDF soubory: vlastní řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky. Nepovinně může práce obsahovat další přílohy. Student odpovídá za úplnost odevzdané elektronické podoby práce i s povinnými přílohami. Na základě pokynu vedoucího příslušné základní součásti fakulty je student povinen odevzdat nejvýše dvě vytištěné kopie řádně elektronicky odevzdané práce jako pomocný podklad pro práci oponenta a zkušební komise.“ ÚJKN nevyžaduje tištěné kopie závěrečné práce, stačí odevzdat elektronickou podobu v požadovaném termínu do SIS.
 • Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK ze dne 23. 6. 2017 v čl. 22 odst. 5 stanoví: „Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.“
 • Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK ze dne 23. 6. 2017 v čl. 22 odst. 8 stanoví: „Pokud se student nedostaví v určeném termínu k obhajobě, nesmí do práce před dalším termínem obhajoby jakkoli zasahovat, s výjimkou errat.“
 • Studenti mohou k diplomovým pracím také vytvořit a natočit překlad abstraktu DP do českého znakového jazyka. Abstrakt v českém znakovém jazyce mohou vložit do SIS společně s odevzdávanou diplomovou prací (vložení abstraktu v ČZJ není povinné). Vkládání abstraktu se řídí Opatření rektora č. 72/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací, zejména pak čl. 5 odst. 6: „Pokud student/uchazeč potřebuje odevzdat abstrakt práce i v jiné než textové podobě (např. videosoubor s abstraktem ve znakovém jazyce), vyplní v systému žádost obsahující důvod žádosti. Na základě žádosti schválené fakultním koordinátorem dle čl. 8 bude umožněno odevzdat abstrakt v jiné než textové podobě.  Formát souboru musí odpovídat čl. 5, odst. 2, písm. c) a d).“ V případě zájmu o konzultace ohledně podoby abstraktu v českém znakovém jazyce se obracejte na Mgr. Novákovou.

Ústní zkouška magisterská oboru ČNES

Pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2018/2019

Ústní zkouška z tematických okruhů

a) Varianta 1. (pro studenty, jejichž primárním jazykem je čeština/mluvený jazyk): Praktická znalost českého znakového jazyka (zahrnuje komunikaci s rodilým mluvčím a práci s videozáznamem)

Varianta 2. (pro studenty, jejichž primárním jazykem je český znakový jazyk/znakový jazyk): Praktická znalost psané češtiny (zahrnuje písemnou komunikaci s rodilým  mluvčím)

b) Současný český jazyk (Pragmalingvistika; Kognitivní lingvistika; Filozofie jazyka; Současný český jazyk: morfologie, syntax, lexikologie, nauka o textu a stylu, spisovný jazyk a jazyková kultura)

c) Český znakový jazyk a čeština v kontrastu (Čeština pro neslyšící jako cizí jazyk; Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě; Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu)

Pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2016/2017

Tematický okruh 1

 • varianta a) Praktická znalost českého znakového jazyka – komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech ČZJ, lektorská cvičení 1–4. Zkouška je kombinovaná z několika aktivit, zahrnuje i práci s videozáznamem.
 • varianta b) Praktická znalost psané češtiny – písemná komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech DČ, lektorská cvičení 1–4. Zkouška je kombinovaná z několika aktivit.

Tematický okruh 2

 • současný český jazyk

Tematický okruh 3

 • český znakový jazyk a čeština v kontrastu

Podokruhy k Tematickému okruhu 2 (viz sylaby jednotlivých předmětů)

 1. Pragmalingvistika
 2. Kognitivní lingvistika
 3. Současný český jazyk: morfologie, syntax, lexikologie a stylistika jazykových prostředků, nauka o textu a stylu, spisovný jazyk a jazyková kultura, historické kořeny dnešní češtiny

Podokruhy k Tematickému okruhu 3 (viz sylaby jednotlivých předmětů)

 1. Čeština pro neslyšící jako cizí jazyk
 2. Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě
 3. Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu

Minimálně týden před ústní zkouškou musí diplomant na sekretariát ÚJKN poslat e-mailem na adresu katerina.belehradkova@ff.cuni.cz seznam prostudované literatury a zdrojů členěný na TO2 a TO3 (Bibliografické prosím údaje uvádějte dle citační normy ČSN ISO 690; využívat můžete např. www.citace.com nebo www.citacepro.com.). Seznam literatury je klíčový pro zadávání otázek. Proto mu doporučujeme věnovat náležitou pozornost. Seznam by měl být náležitě obsáhlý a bohatý a zároveň by neměl obsahovat tituly, o jejichž obsahu má student pouze mlhavou představu.

U vlastní ústní zkoušky budou studentovi v písemné podobě zadány tři otázky: z každého TO jedna. Po cca 40minutové přípravě bude následovat cca 40minutové ústní zkoušení. Zkoušení z TO1 probíhá jako poslední (po zkoušení z TO2 a TO3). Kromě otázky z TO1 je u zkoušení přítomen tlumočník, na požádání studenta možno v alternaci s přepisovatelem. Pokud chcete využívat simultánní přepis, kontaktujte prosím min. týden předem Mgr. Slánskou Bímovou.

S výsledky SZZK budou studenti seznámeni po vyzkoušení všech studentů v dopoledním/odpoledním bloku.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Závěrečné zkoušky NMgr. a objaboby DP