doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
místnost č. 21

irena.vankova@ff.cuni.cz
+420 221 619 212

konzultační hodiny

Odborný životopis

Vzdělání

 • absolutorium – český jazyk a literatura – FF UK Praha, 1986 (diplomová práce K metajazykové tendenci v poezii Vladimíra Holana)

 • PhDr. – český jazyk – FF UK Praha, 1987 (rigorózní zkouška)

 • CSc. – současný český jazyk – FF UK Praha, 1994 (disertační práce Mlčení a řeč v komunikaci, jazyce a kultuře)

 • Ph.D. – filosofie – PedF UK Praha, 2005 (disertační práce Bydlet v řeči. Mateřský jazyk a přirozený svět)

 • doc. – český jazyk – FF UK Praha, 2007 (habilitační práce Nádoba plná řeči. Člověk, řeč a přirozený svět)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • ÚJČ ČSAV v Praze (odd. jazykové kultury, jazyková poradna): studijní pobyt (1986–1987)
 • FF UK v Praze: Katedra českého a slovenského jazyka: studijní pobyt (1987–1989)
 • odborná asistentka – Katedra českého jazyka, později Ústav českého jazyka a teorie komunikace (1990 – 2007)
 • docentka – Ústav českého jazyka a teorie komunikace (2007–2014)
 • Ústav jazyků a komunikace neslyšících (2014 – dosud)

Členství v organizacích, komisích, redakčních radách a výborech

 • Antropolingva – společnost pro kognitivně-kulturní lingvistiku, etnolingvistiku a antropolingvistiku (kolegium) při České asociaci kognitivní lingvistiky (tam členka výboru)
 • Komise pro etnolingvistiku při Mezinárodním komitétu slavistů (prezídium)
 • Konverzatorium EUROJOS – Instytut slawistyki Polskiej Akademii Nauk (vědecká rada)
 • Slavic Cognitive Linguistic Association
 • Redakční rada časopisu Prace Filologiczne
 • Redakční kolegium časopisu Etnolingwistyka
 • Vědecká rada České knižnice
 • Redakční rada časopisu Česká literatura (2007-2020)
 • Redakční kruh časopisu Slovo a smysl
 • Kruh přátel českého jazyka (kolegium)
 • Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury (programový výbor)
 • Členství v oborové radě oboru Český jazyk (FF UK)
 • Členství v oborové radě oboru Slovanské filologie (FF UK)
 • Garantka studijních programů Jazyky a komunikace neslyšících (Bc.) a Čeština v komunikaci neslyšících (NMgr.) a oborů Čeština v komunikaci neslyšících (Bc. a NMgr.)

 

Odborné zaměření

 • kognitivní a kulturní lingvistika (s orientací na audioorálně-skripturální i znakové jazyky), etnolingvistika; lexikologie a slovotvorba; pragmalingvistika; filosofie jazyka (orientovaná fenomenologicky a hermeneuticky); kognitivní poetika a interpretace uměleckého textu; mlčení v jazyce, komunikaci a kultuře

Granty

 • 2022 – dosud: Cooperatio (členka Rady projektu Cooperatio – Lingvistika)
 • 2017 – 2021: Progres Q 10: Jazyk v proměnách času, místa, kultury – projekt Univerzity Karlovy (účast v projektu)
 • 2008 – dosud: EUROJOS, EUROJOS II – Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym (tvorba díla Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów). Projekt Institutu slavistiky Polské akademie věd Warszawa a University M. Curie-Skłodowské Lublin pod vedením prof. J. Bartmińského (účast v projektu za českou stranu; koordinace českých účastníků)
 • 2014–2016: Prvouk P10 Lingvistika: dílčí projekt Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština – projekt Univerzity Karlovy (účast v projektu)
 • 2011–2013: Program Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka (ESF/OPPA) – (účast v projektu)
 • 2011-2015: Projekt Nový encyklopedický slovník češtiny online – Grantová agentura České republiky (účast v projektu)
 • 2005–2011 – Výzkumný záměr Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (MSM 0021620825) – Projekt Univerzity Karlovy (účast v projektu – dílčí úkol „Problémy porozumění jazyku a světu – různé jazykové konceptualizace světa“)
 • 2000–2002 Grantový projekt Čeština: slova a svět – Grantová agentura Univerzity Karlovy (hlavní řešitelka projektu; spoluřešitelky I. Nebeská, J. Šlédrová – Pacovská)
 • 1997–1999   Grantový projekt Jazykový obraz světa – Grantová agentura Univerzity Karlovy (spoluřešitelka projektu; hlavní řešitelka I. Nebeská)
 • 1996–1999 Mezinárodní projekt Porównawcza semantyka leksykalna – Warszawa, Uniwersytet Warszawski – pod vedením prof. R. Grzegorczykowé a prof. K. Waszakowé (spolu s I. Nebeskou a J. Šlédrovou – Pacovskou spoluřešitelky projektu za českou stranu)

Publikační činnost

Monografie

 • VAŇKOVÁ Irena. Nádoba plná řeči. Člověk, řeč a přirozený svět. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1122-8. 312 s.
 • VAŇKOVÁ Irena, NEBESKÁ Iva, SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ Lucie, ŠLÉDROVÁ Jasňa. Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0919-3. 343 s.
 • VAŇKOVÁ Irena. Mlčení a řeč v komunikaci, jazyce a kultuře. Praha: ISV nakladatelství, 1996. ISBN 80-85866. 280 s.

Kapitoly v monografiích

 • VAŇKOVÁ, Irena: Domov / Home, Homeland. In: David S. Danaher, Kieran Williams (eds.): Václav Havel’s Meanings: His Key Words in Context and Their Legacy. Praha: Karolinum. V tisku.
 • VAŇKOVÁ, Irena: Klíčové pojmy v textech Václava Havla. Kontext zkoumání a první poznámky k pojmu JAZYK. In: Lucie Saicová Římalová – Jan Wiendl (eds.): Já – ty, my – oni. Člověk jako bytost společenská. / Ja – ty, my – oni. Człowiek jako istota społeczna.  Praha: FF UK, 2022, s. 77–90. V tisku.
 • VAŇKOVÁ, Irena: „Světélkující cosi, co po smrti člověka žije dále.“ Podoby a projevy duše v konceptualizacích dnešních českých studentů. In: MASŁOWSKA, Ewa, PAZIO-WLAZŁOWSKA, Dorota (eds.): Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 4. Dusza w doczesności – dusza w nieskończoności. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 2022, s. 145–167. eISBN: 978-83-66369-54-2. Dostupné na:https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1950
 • VAŇKOVÁ Irena. Mysl a kultura v jazyce: dvě strany jedné mince. Kognitivně-kulturní lingvistika a česká klíčová slova. (3. kapitola s přílohou III.) In: PACOVSKÁ Jasňa, NEBESKÁ Iva, RÖHRICH Alex, VAŇKOVÁ Irena: Škola jako místo radosti z přemýšlení o jazyce. Pedagogický pohled na kognitivní a kulturní aspekty jazyka. Praha: Akropolis, 2021, s. 55–75 a s. 199–207. ISBN 978-80-7470-400-0.
 • VAŇKOVÁ, Irena: Na tváři lehký smích…“ Opozice zjevnost – nezjevnost, povrch – hloubka a vnitřek – vnějšek v somatických konceptualizacích člověka. In: VAŇKOVÁ, Irena (ed.): Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky III. Tělo a tělesnost v jazykových a kulturních konceptualizacích. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. 31–66. ISBN 978-80-7671-007-8 (online: pdf).
 • VAŇKOVÁ, Irena: Horizont a horizonty: vizuální orientace v prostoru jako zdrojová oblast metafory a pojem absolutního horizontu Václava Havla. VAŇKOVÁ, Irena (ed.): Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky III. Tělo a tělesnost v jazykových a kulturních konceptualizacích. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. 209–228. ISBN 978-80-7671-007-8 (online: pdf).
 • VAŇKOVÁ, Irena (2020): „Ta černá kára se můj život nazývá.“ Ke konceptualizaci žívota v českých písňových textech. In: Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik (eds.), Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: NLN, s. 288–309. ISBN: 978-80-7422-767-7.
 • VAŇKOVÁ Irena: I Won’t Sell My Soul. Soul as a Value: on the Ethical Profile of the Soul in Czech. In: MASŁOWSKA Ewa, JUREWICZ Joana, PAZIO-WLAZŁOWSKA, Dorota (eds.): The Soul in the Axiosphere from an Intercultural Perspective. Volume One. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing, 2020, s. 475–520. ISBN: 1-5275-4564-4.
 • VAŇKOVÁ Irena, VODRÁŽKOVÁ Veronika: Svoboda v českém jazykovém obrazu světa.  In: ABRAMOWICZ, Maciej, BARTMIŃSKI, Jerzy (eds.): Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 4 – WOLNOŚĆ. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2019, s. 245–304. ISBN: 978-83-227-9163-9.
 • VAŇKOVÁ Irena: Nezaprodám duši svou. Duše jako hodnota: k etickému profilu duše v češtině. In: MASŁOWSKA, Ewa, JUREWICZ, Joana, PAZIO-WLAZŁOWSKA, Dorota (eds.): Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 3. Aksjosfera duszy – dusza w aksjosferze. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 2018, s. 453–484. e-ISBN: 978-83-64031-87-8.
 • VAŇKOVÁ Irena: Dyť se nosí i do kostela. Stereotyp a představová schémata spojená s jednou tabuizovanou částí těla. In: VAŇKOVÁ Irena, ŠŤASTNÁ Lucie (eds.): Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obraz světa. Praha: FF UK, 2018, s. 95–124. ISBN 978-80-7308-888-2.
 • VAŇKOVÁ Irena: Kognitivní lingvistika a studium českého znakového jazyka (První poznámky). In: MACUROVÁ Alena, ZBOŘILOVÁ Radka a kol.: Jazyk v komunikaci neslyšících. Praha: Karolinum, 2018, s. 137–150. ISBN  978-80-246-3412-8.
 • VAŇKOVÁ Irena: Czech concept DOMOV (´home´) in the light of linguistic, empirical and text data. In BARTMIŃSKI Jerzy (ed.): The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours. Vol. 1 – The Concept of HOME. (English Version. Abridged.) Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2018, s. 65-70. ISBN 978-83-227-9106-6.
 • VAŇKOVÁ Irena, HULEJA Jan: Domov v konceptualizaci českých vysokoškolských studentů. In: Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych. Red. Iwona Bielińska-Gardziel, Małgorzata Brzozowska, Beata Żywicka, Przemyśl: Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2017. ISBN 978-83-62116-13-3. S. 33-56.
 • VAŇKOVÁ Irena, MACUROVÁ Alena, HYNKOVÁ DINGOVÁ Naďa. Jinakost obrazů světa, jinakost stereotypů. Obraz domova v češtině a českém znakovém jazyce. In: VAŇKOVÁ Irena, VODRÁŽKOVÁ Veronika, ZBOŘILOVÁ Radka (eds.): Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: Filozofická fakulta UK, 2017. ISBN 978-80-7308-727-2. S. 131-155.
 • VAŇKOVÁ Irena: Čеský obraz duše. Kontexty, konceptualizace, rekonceptualizace. MASŁOWSKA Eva, PAZIO-WLAZŁOWSKA Dorota (eds.): Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 1.  Dusza w oczach świata, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. ISBN 978-83-64031-48-9. S. 271-286.
 • VAŇKOVÁ Irena: Život v perspektivě lingvofenomenologie: prostor, projev, prožitek. In: SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ Lucie, VAŇKOVÁ Irena, WIENDL Jan (eds.): Lidský život a každodennost v jazyce a literatuře. Praha: Filozofická fakulta UK, 2016. ISBN 978-80-7308-703-6. S. 37-50.
 • VAŇKOVÁ Irena: Český pojem DOMOV ve světle jazykových, empirických a textových dat. In: BARTMIŃSKI Jerzy, BIELIŃSKA-GARDZIEL Iwona, ŻYWICKA Beata (eds.): Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 1  – DOM. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2015. ISBN 978-83-7784-758-9. S.123-148.
 • VAŇKOVÁ Irena: What Words Tell Us: Phenomenology, Cognitive Linguistics, and Poetry. In: GŁAZ Adam, DANAHER David S., ŁOZOWSKI Przemysław (eds.): The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture. London: Versita, 2013. ISBN 978-83-7656-072-4. S. 77-91.
 • VAŇKOVÁ Irena: Blut im tschechischen Weltbild. In: PEŠEK Jiří, WIESEMANN Falk (eds.): Blut. Perspektiven in Medizin, Geschichte und Gesellschaft. Essen: Klartext Verlag, 2011. ISBN 978-3-8375-0503-0. S. 239-256.
 • VAŇKOVÁ Irena: Kognitivní lingvistika v kulturních souvislostech. In: KRÁMSKÝ David (ed.): Kognitivní věda dnes a zítra. Liberec: Bor, 2009. ISBN: 978-80-86807-55-3. S. 243-256.
 • VAŇKOVÁ Irena. To have color and to have no color: The coloring of the face in the Czech linguistic picture of the work. In: MacLAURY Robert E., PARAMEI Galina V., DEDRICK Don (eds.): Anthropology of Color. Interdisciplinary multilevel modeling. Amsterdam –Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2007. ISBN 978-90-272-3243-4. S. 441-456.
 • VAŇKOVÁ Irena: O věci a slově. In: PEŠKOVÁ Jaroslava, PRŮKA Miloslav, VAŇKOVÁ Irena (eds.): Hledání souřadnic společného světa. Filosofie pro každý den. Praha: Eurolex, 2004. ISBN 80-86432-91-2. S. 377-422.
 • VAŇKOVÁ Irena: Domov v řeči. In: POŽICKÝ Jaroslav a kol.: Hledání společně sdíleného světa jako východisko a předpoklad výchovného působení. Praha, 2003. ISBN 80-7290-114-1. S. 65-78.
 • VAŇKOVÁ Irena: Językowe i kulturowe odniesienia czeskiej nazwy barwy zielonej. In: GRZEGORCZYKOWA Renata, WASZAKOWA Krystyna (eds.): Studia z semantyki porównawczej. Część II. Warszawa, 2003. ISBN  ISBN 83-235-0100-9. S. 9-22.
 • VAŇKOVÁ Irena: Kolory w czeskim językowym obrazie świata: barva ŽLUTÁ. In: GRZEGORCZYKOWA Renata, WASZAKOWA Krystyna (eds.): Studia z semantyki porównavczej. Część II. Warszawa, 2003. ISBN 83-235-0100-9. S. 69-98.
 • VAŇKOVÁ Irena: Mienić sie róznymi kolorami (Zabarwienie skóry jako symbolizacja cech i stanów psychofizycznych czlowieka). In: GRZEGORCZYKOWA Renata, WASZAKOWA Krystyna. Studia z semantyki porównawczej I. Warszawa, 2000. ISBN 83-235-0121-1. S. 105-123.
 • VAŇKOVÁ Irena: Tělesnost a studium somatismů v perspektivě antropologické lingvistiky. In: VAŇKOVÁ Irena, WIENDL Jan (eds.): Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře. Praha: Univerzita Karlova v Praze –  Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7308-443-1. S. 63-77.

Stati v odborných časopisech

 • VAŇKOVÁ, Irena: „A teď mi to řekněte jinými slovy.“ Umělecké texty v kognitivnělingvistické a kognitivněpoetické perspektivě. Několik poznámek. Jazykovědné aktuality, LIX, č. 3–4, 2022, s. 73–86. ISSN 1212-5326. Dostupné na: https://www.jazykovednesdruzeni.cz/wp-content/uploads/2023/01/JA-3_4_2022-K-TISKU.pdf
 • VAŇKOVÁ, Irena: Pomněnka a zapomněnka. Kognitivně-kulturní inspirace nejen ke studiu významu. Český jazyk a literatura, 2021/2022, 72, č. 4, s. 157–167. ISSN 0009-0786.
 • VAŇKOVÁ Irena, HYNKOVÁ DINGOVÁ Naďa: Člověka hledám. Člověk v jazyce audioorálně-skripturálním a   vizuálněmotorickém – sémantické konfrontace.  Prace filologiczne, 2019, 73, s. 497–522. ISSN 0138-0567.
 • VAŇKOVÁ Irena: Ježíšek jako pojmový konstrukt a klíčové slovo české kultury. Etnolingvistická studie. Jazykovedný časopis, 2018, 69, 1, s. 51-77. ISSN 1337-6853 (tištěné vydání), 1337-9569 (online). Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2018/1/jc18-01.pdf
 • VAŇKOVÁ Irena: Spolu u věci česky. Komunikace, řeč a mateřský jazyk v dialogu s Jaroslavou Peškovou. Paideia: Philosophical E-journal of Charles University, 2016, 13, 1. ISSN 1214-8725.Dostupné na: http://paideia.pedf.cuni.cz/download/vankova_peskova.pdf
 • VAŇKOVÁ Irena: Vánoce ´Christmas´ in ethnolingustic perspective. Czech keywords and values. Etnolingwistyka, 27, 2015, s. 63-86. ISSN 2449-8335.Dostupné na: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-f34e9952-893f-47ae-8b27-811533ee734e
 • VAŇKOVÁ Irena. Lingvista a poezie. Poznámky nejen ke studiu konotací. Jazykovědné aktuality, 2014, 51, s. 106-118. ISSN 1212-5326.Dostupné na: http://jazykovednesdruzeni.cz/JA3414.pdf
 • VAŇKOVÁ Irena. V horizontu jazyka a světa (K holistickému pojetí významu). In: SVOBODOVÁ Zuzana (ed.): Paideia. Výchova ve světověku. Mimořádné (knižně vydané) číslo časopisu Paideia: Philosophical E-journal of Charles University, 9, 2014, 1, s. 229–238. ISBN 978-80-7290-777-9.
 • VAŇKOVÁ Irena. Žít a cítit: české konceptuální paralely. Prace filologiczne, LXIV, 2, 2014, s. 295-314. ISSN: 0138-0567.
 • VAŇKOVÁ Irena, ČURDOVÁ Veronika. Čelem k teorii pojmových profilů: nové možnosti slovníkového výkladu somatismů. Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 66-78. ISSN 1804-1221.
 • VAŇKOVÁ Irena, VITKOVSKAYA Veronika. Hlava: profily, subprofily, konceptuální schémata (Český somatismus v částečném porovnání s ruštinou). Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 79-88. ISSN 1804-1221.
 • VAŇKOVÁ Irena. Vánoce jako klíčové slovo české kultury. (První poznámky k etnolingvistickému výzkumu). Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 135-149. ISSN 1804-1221.
 • VAŇKOVÁ Irena. Bezedná slova po samý vrch plná. Poznámky o transcendentnosti řeči. Paideia: Philosophical E-journal of Charles University. 6, 2009, č. 3-4. ISSN 1214-8725.
 • VAŇKOVÁ Irena. Mateřský jazyk jako domov v řeči. K opozici vlastní – cizí v obrazu mateřského jazyka v češtině. Etnolingwistyka, 2008, 20, s. 107-122. ISSN 2449-8335.
 • VAŇKOVÁ Irena. Několik slov nejen o haluzi a srdnatém dědečkovi. Český jazyk a literatura, 2007/2008, 58, s. 226-228.  ISSN 0009-0786.
 • VAŇKOVÁ Irena. „Mohlo by to, co není, ukázat ti to, co je?“ Úvahy nejen nad poezií. Pandora. Kulturně-literární revue, 2006, č. 13, s. 65-71. ISSN 1801-6782.
 • MACUROVÁ Alena, VAŇKOVÁ Irena. Zázrak rozumění? Česká literatura, 2006, 54, s. 113-121. ISSN 0009-0468.
 • VAŇKOVÁ Irena. V čekárně Boha a po letech u maminky. Nad několika básněmi Vladimíra Holana. Český jazyk a literatura, 2005/2006, 56, s. 61-66. ISSN 0009-0786.
 • VAŇKOVÁ Irena. Kognitivní lingvistika, řeč a poezie. Česká literatura, 2005, 53, s. 609-636.  ISSN 0009-0468.
 • VAŇKOVÁ Irena. „Každým slovem mohu proměnit vše, čeho se dotknu…“ (Řeč a tělesnost nejen v textech Miloslava Topinky). Souvislosti, 2005, 16, č. 1, s. 19-32. ISSN 0862-6928.
 • VAŇKOVÁ Irena. Čtyry doby Boženy Němcové: Barevnost a barvy v českém obrazu světa. Česká literatura, 2003, 51, s. 51-59.  ISSN 0009-0468.
 • VAŇKOVÁ Irena. Vidět barvy. Souvislosti, 2001, 47, č. 1, s. 131-143.  ISSN 0862-6928.
 • VAŇKOVÁ Irena. „Mocné slovo“, řeč a komunikace v Erbenově Kytici. Česká literatura, 2000, 48, s. 630-635. ISSN 0009-0468.
 • VAŇKOVÁ Irena. Člověk a jazykový obraz (přirozeného) světa. Slovo a slovesnost, 1999, 60, s. 283-292. ISSN 0037-7031.
 • VAŇKOVÁ Irena. Mlčení v komunikaci. Slovo a slovesnost, 1996, 57, s. 91-101. ISSN 0037-7031.
 • VAŇKOVÁ Irena. Svět ticha, svět volání. Kritický sborník, 1995, č. 1-2, s. 35-47.  ISSN: 0862-819 X.
 • VAŇKOVÁ Irena. Čti žasna… (Památce Bohuslava Reynka). Tvar, 1992, 4, č. 27, s. 6. ISSN 0862-657 X.
 • MACUROVÁ Alena, HOMOLÁČ Jiří, VAŇKOVÁ Irena. Pražská škola a nejnovější stylistika (O smyslu stylu). Estetika, 1992, 29, č. 3, s. 56-60.  ISSN: 0014-1291.
 • VAŇKOVÁ Irena. Řeč, zářečí, zaříkání (Nejen o textech Miloslava Topinky). Tvar, 1991, 3, č. 26, s. 8-9.  ISSN 0862-657 X.
 • HROUDOVÁ (= VAŇKOVÁ) Irena. Mlčení a jeho reflexe v poezii Vladimíra Holana. Česká literatura, 1991, 39, s. 55-60. ISSN 0009-0468.
 • HROUDOVÁ (= VAŇKOVÁ) Irena. Poznámky k problému implicitní metajazykovosti v poezii. Slovo a slovesnost, 1988, 49, s. 271-278. ISSN 0037-7031.

Studie v recenzovaných sbornících

 • VAŇKOVÁ, Irena: Artistic Texts in ethnolinguistic research: The concept of MOTHER in Czech poetry and song lyrics. In: Neibrzegowska – Bartmińska, Stanislawa, Szadura, Joanna, Żywicka, Beata (eds.): I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, tom 4, Nazwy wartości i koncepty kulturowe. Hierarchie i rekonstrukce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2022, s. 105–131. ISBN: 978-83-227-9613-9.
 • VAŇKOVÁ, Irena: Majitelé vlastní bělosti. Příběhy o bílé v poezii Jana Skácela. In: FILAR, Dorota, KRZYŻANOWSKI, Piotr (eds.): Barwy slów. Studia lingwistyczno-kulturowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2017, s. 827-845. ISBN 978-83-227-9007-6.
 • VAŇKOVÁ Irena: Ježíšek v dnešní češtině a české kultuře. Metodologické inspirace současné etnolingvistiky: na cestě ke kognitivní definici. In: Jazyk a jazykověda v súvislostiach. Eds.: Oľga Orgoňová, Alena Bohunická, Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Zuzana Popovičová Sedláčková.  Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2017, s. 103-114. ISBN 978-80-223-4422-7.
 • VAŇKOVÁ Irena. Být citlivý. (Náčrty k českému obrazu citlivosti.) In: FALKOWSKA Marta, WASZAKOWA Krystyna (eds.) Pojęcia zapisane w języku.  Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.  ISBN 978-83-64111-69-3.
 • BELOUSOVA Alla S., VAŇKOVÁ Irena. Teorie jazykových smyslů a nový typ onomaziologického slovníku. In: In: VOROTNIKOV Jurij L., ŠLAUFOVÁ Eva (eds.): Současná slovanská lexikologie a lexikografie / Современная славянская лексикология и лексикография. Praha – Minsk, 2015, s. 222-241. ISBN: 978-80-224-1238-4.
 • VAŇKOVÁ Irena. Tělesnost a studium somatismů v perspektivě antropologické lingvistiky. In: VAŇKOVÁ Irena, WIENDL Jan (eds.): Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. 63-77. ISBN 978-80-7308-443-1.
 • VAŇKOVÁ Irena. Ř a pohoda domova. Glosy o češtině a českém obrazu světa ve světle klíčových slov. In: BARTLOVÁ Milena et al. (ed.): Ř! Česká národní identita v současném umění. Katalog k výstavě v Galerii vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2012, s. 59-66. ISBN 978-80-86863-46-7.
 • VAŇKOVÁ Irena. DŮM i DOMOV v češskoj jazykovoj kartine mira. In: ABRAMOVICZ Maciej, BARTMIŃSKI Jerzy, BIELIŃSKA-GARDZIEL Iwona (eds.): Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012, s. 69-88. ISBN 973-83-7784-277-5.
 • VAŇKOVÁ Irena. Derevo kak živoje i neživoje: antropolingvističeskij vzgljad na češskuju jazykovuju kartinu mira. In: LJAPON, M. B. (ed.): Čelovek o jazyke  – jazyk o čeloveke. Moskva: Izdatelskij centr Azbukovnik, 2012, s. 70-81. ISBN 978-5-91172-072-8.
 • VAŇKOVÁ Irena. Jsouc mimo čas a podobu i jméno… Ke konceptualizaci citů (zejména smutku) v češtině a v české poezii z existenciální perspektivy. In: MIKOŁAJCZUK Agnieszka, WASZAKOWA Krystyna (eds.): Odkrywanie znaczeń w języku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 145-167. ISBN 978-83-235-0993-6.
 • VAŇKOVÁ Irena. „Přichyl ucho k zemi blíž.“ Erbenova Kytice a sémiotické principy magického obrazu světa. In: PIORECKÁ Kateřina, NAVRÁTIL Ivo (eds.): Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. – 16. dubna 2011 na Malé Skále. 2. díl. (Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 14.) Semily – Turnov 2011, s. 46 – 65. ISBN: 978-80-86254-25-8.
 • VAŇKOVÁ Irena. Slovo v poezii. Inspirace kognitivnělingvistické. In: Fedrová, S. (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Akropolis – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, s. 425. ISBN 978-80-87481-02-8-437.
 • VAŇKOVÁ Irena. Buďte v pohodě! (Pohoda jako české klíčové slovo) In: VAŇKOVÁ Irena, PACOVSKÁ Jasňa (eds.): Obraz člověka v jazyce. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, 2010, s. 35-57. ISBN 978-80-7308-324-3.
 • VAŇKOVÁ Irena. „Bývá nám ticho jako dětem zima.“ Ke konceptualizaci emocionálních stavů v češtině (a u Jana Skácela). In: PETRů Marek a kol. (eds.): Struny mysli. Kognice 2007. Ostrava: Montanex, 2009, s. 326-335. ISBN 978-80-7225-302-9.
 • VAŇKOVÁ Irena. Dobre imię, dobra opinija i oszczerstwo/ pomówienie w czeskim obrazie świata. In: GRZEGORCZYKOWA Renata, WASZAKOWA Krystyna (eds.): Pojęcie, słowo, tekst. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, s. 11-26. ISBN 978-83-235-0512-9.
 • VAŇKOVÁ Irena. Obraz světa v mateřském jazyce (K předpokladům a principům zkoumání). In: KUKLÍK Jan, HASIL Jiří (eds.): Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií / Lectures of 51th of Summer School of Slavonic Studies. Praha: FF UK, v nakladatelství Institut sociálních vztahů, 2008, s. 61-71. ISBN 978-80-86662-47-3.
 • VAŇKOVÁ Irena. „Řeči, v níž vzpomínám…“ Mateřský jazyk v českém obrazu světa. In: MAREŠ Petr, VAŇKOVÁ Irena (eds.): Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: FF UK, 2007, s. 186-199. ISBN 9788073082048.
 • VAŇKOVÁ Irena. Řeč, která mluví: Řeč-langage jako východisko kognitivnělingvistického zkoumání a konceptualizace řeči v českém obrazu světa. In: ŠLÉDROVÁ Jasňa (ed.): Obraz světa v jazyce II. Praha: FF UK, 2007, s. 7-12. ISBN 978-80-7308-213-0.
 • VAŇKOVÁ Irena. Prosba a dík, otázka a odpověď. K některým aspektům řečového a dialogického nastavení ke světu. In: Moldanová, D., Balowski, M. (eds.): Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných prof. Marii Čechové. Ústí nad Labem, 2007, s. 345-351. ISBN 978-80-7044-901-1.
 • VAŇKOVÁ Irena. O nekonečnosti rozhovoru. In: SVOBODOVÁ Zuzana, VAŇKOVÁ Irena (eds.): Dary J. Peškové. Rozhovory, které pokračují. Knížka z příspěvků přátel a žáků. Praha: Eurolex Bohemia – VIP Books, 2007, s. 117-121. ISBN 80-7379-007-6.
 • VAŇKOVÁ Irena. „Ó vidět lidský hlas…“ Hlas, řeč, zpěv a křik v poezii Vladimíra Holana. In: Färber, V. (ed.): Vladimír Holan a jeho souputníci. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Svazek 2. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, s. 259-271. ISBN 80-85778-52-1.
 • VAŇKOVÁ Irena. Co říká řeč sama o sobě aneb K sebereflexi řeči v českém obrazu světa. In: ČUNDERLE Michal, SLAVÍKOVÁ Eva (eds.): Řeč, mluva, hlas. Sborník Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví DAMU. Praha: DAMU, 2006, s. 19-35. ISBN: 80-7331-074-0.
 • VAŇKOVÁ Irena. Hlas v českém jazykovém obrazu světa. In: ČUNDERLE Michal, SLAVÍKOVÁ Eva (eds.): Hlas, mluva, řeč. Sborník Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví DAMU. Praha: DAMU, 2006, s. 15-27. ISBN: 80-7331-074-0.
 • VAŇKOVÁ Irena. Ano, vidět se navzájem a moci hovořit… (K jednomu aspektu spirituality Vladimíra Holana). In: KUBÍČEK Tomáš, WIENDL Jan (eds.): Víra a výraz. Sborník z konference „…bývalo u mě zotvíráno…“ Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Brno: Host, 2005, s. 375-383.  ISBN 80-7294-163-1.
 • VAŇKOVÁ Irena. Přirozený jazyk, přirozený svět. In: ČUNDERLE Michal (ed.): Hic sunt leones (O autorském herectví). Sborník z konference, kterou 8. a 9. listopadu 2002 uspořádal v Divadle Na zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. Praha, 2003, s. 70-75.  ISBN 80-7331-001.
 • VAŇKOVÁ Irena. Mlčení jako modus řeči a komunikace. In: Bláhová, K. (ed.). Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 8.-10. března 2001. Praha, 2002, s. 15-23. ISBN 80-8591-788-2.
 • VAŇKOVÁ Irena. Obraz světa v mateřském jazyce. In: VAŇKOVÁ Irena (ed.): Obraz světa v jazyce. Praha: FF UK, 2001, s. 19-28. ISBN 80-7308-005-2.
 • VAŇKOVÁ Irena. Dialog předchází jazyku. In: VYSKOČILOVÁ Eva, SLAVÍKOVÁ, Eva (eds.): Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum. Sborník z konference DAMU 14. a 15. 10. 1999. Praha, 2000, s. 34-37.  ISBN 80-85883-50-3.
 • HROUDOVÁ (= VAŇKOVÁ) Irena. Mlčení – výraz, význam, smysl. (K stylizaci a reflexi mlčení v uměleckém textu). In: GAJDA Stanisław (ed.): Synteza w stylistyce slowianskiej. Opole: Wyższa szkoła pedagogiczna  – Instytut filologii polskiej 1991, s. 135-139. (Nemá ISBN.)
 • MACUROVÁ Alena, HOMOLÁČ Jiří, HROUDOVÁ (= VAŇKOVÁ) Irena. Recepce slovesných textů z hlediska lingvistiky. In: O interpretácii umeleckého textu 12. Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre, 1989, s. 235-248. ISBN 80-85183-16-1.

Přehledy a souhrnné referáty

 • VAŇKOVÁ Irena. Úvodem: na cestě ke kognitivní (etno)lingvistice. (Editorial k tematickému číslu.) Slovo a slovesnost, 71, 2010, s. 245-249. ISSN 0037-7031.
 • VAŇKOVÁ Irena. Inspirace z Lublinu. In: Saicová Římalová, L. (ed.): Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II. Praha: FF UK, 2007, s. 9-12. ISBN 978-80-7308-212-3.
 • VAŇKOVÁ Irena. Kognitivně-kulturní inspirace z Polska. Slovo a slovesnost, 1999, 60, s. 214-224. ISSN 0037-7031.

Překlady

 • BARTMIŃSKI Jerzy: Jazyk v kontextu kultury. Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky. Výběr statí, překlad, edice, komentář a doslov VAŇKOVÁ Irena. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-2883-7. 170 s.
 • GRZEGORCZYKOWA, Renata: Problémy pojetí jazykového obrazu světa v perspektivě srovnávacích výzkumů. Slovo a slovesnost, 71, 2010, s. 275–287.
 • PAJDZIŃSKA, Anna – TOKARSKI, Ryszard: Jazykový obraz světa a kreativní text. Slovo a slovesnost, 71, 2010, s. 288–297.
 • WASZAKOWA, Krystyna: Konceptualizace bolesti v polštině: příspěvek ke srovnávacímu výzkumu. Slovo a slovesnost, 71, 2010, s. 298–309.
 • WASZAKOWA, Krystyna: Perspektivy srovnávacích výzkumů v oblasti lexikální sémantiky ve světle kognitiistických teorií. In: Vaňková, I. – Pacovská, J. (eds.): Obraz člověka v jazyce. Praha: Univerzita Karlova–Filozofická fakulta, 2010, s. 11–30.
 • NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA, Stanislawa: Konstitutivní hodnoty polského lidového snáře. Slovo a slovesnost, 71, 2010, s. 310–316.
 • BARTMIŃSKI, Jerzy: Jaké hodnoty spoluutvářejí jazykový obraz světa Slovanů? Slovo a slovesnost, 71, 2010, s. 239–339.
 • GUDAVIČIUS, Aloizas: Axiologická hodnota metafory. In: Elektronické kompendium textů z kognitivní lingvistiky. Ed. ČURDOVÁ Veronika, přístupné v aplikaci Moodle UK (s. 49-57).

Slovníková hesla

 • VAŇKOVÁ Irena: hesla Etnolingvistika (s. 437-438), Jazykový obraz světa (s. 763-764), Konotace (s. 874-876, se Zdeňkou Hladkou), Stereotyp (s. 1759-1760). In: KARLÍK Petr, NEKULA Marek, PLESKALOVÁ Jana (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-480-5. Srov. též Nový encyklopedický slovník češtiny online. Přístupný na: https://www.czechency.org/
 • VAŇKOVÁ Irena: heslo G. Lakoff: Metafory, kterými žijeme (s. 434-443). In: MACURA Vladimír, JEDLIČKOVÁ Alice (eds.): Průvodce po světové literární teorii 20. století. 2., rozšíření vydání. Brno: Host, 2013. ISBN: 978-80-7294-848-2.
 • VAŇKOVÁ Irena: hesla A. Bajaja (s. 72), P. Eisner (s. 167-168), L. Fuks (s. 191-192), V. Holan (s. 245-247), L. Klukanová (s. 335), B. M. Kulda (s. 378), A. Kutinová (s. 391-392), V. Linhartová (s. 405-406), M. Lukešová (s. 412-413), O. Neveršilová (s. 475-476), V. Renč (s. 552-553), B. Reynek (s. 553-554), J. Salaquardová (s. 568), O. Šuleř (s. 648-649), M. Topinka (s. 668). In: HAMAN Aleš, MENCLOVÁ Věra, VANĚK Václav (eds.): Slovník českých spisovatelů. 1. vydání. Praha: Libri, 2000. 2., rozšířené vydání 2005. ISBN  80-7277-179-5.

Recenze, zprávy, jubilejní články

 • VAŇKOVÁ, Irena: Od kognitivní lingvistiky ke kognitivní poetice a zase zpátky. Zpráva o konferenci. Jazykovědné aktuality, LIX, č. 3 a 4, s. 131–134. ISSN 1212-5326.
 • VAŇKOVÁ, Irena: Jerzy Bartmiński (19. 9. 1939 – 7. 2. 2022). Slavia, 91, 2022, č. 3, s. 376–381. ISSN 0037-6736.
 • VAŇKOVÁ, Irena (2020): O návratech a prostřených stolech. K narozeninám profesorky Jaroslavy Janáčkové. Český jazyk a literatura, 71, č. 2, 2020/2021, s. 9–94. ISSN 0009-0786
 • VAŇKOVÁ Irena: K významným narozeninám Ladislavy Lederbuchové. Český jazyk a literatura, ročník 69, 2018 / 2019, 5, s. 251–253. ISSN 0009-0786.
 • VAŇKOVÁ Irena. Alena Bohunická: Metafora činnostného aspektu jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, 123 s. Slovo a slovesnost, 78, 2017, s. 82-87. [Recenze.] ISSN 0037-7031.
 • VAŇKOVÁ Irena. Gratulace k narozeninám Aleny Macurové. Slovo a slovesnost, ročník 77, 2016, 3, s. 230-232. ISSN 0037-7031.
 • VAŇKOVÁ Irena. Jana Bílková: Tautologie a kontradikce v češtině. Praha: Akropolis, 2013, 184 s. Slovo a slovesnost, 2016, 77, 1, s. 74-79. [Recenze.] ISSN 0037-7031.
 • VAŇKOVÁ Irena. Recenze: Alena Bohunická: Variety metafory. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, 132 s. Slovo a slovesnost, 2015, 76, 1, s. 65-70.  [Recenze.] ISSN 0037-7031.
 • VAŇKOVÁ Irena: Gratulace z Prahy. (K jubileu prof. Renaty Grzegorczykové.) Etnolingwistyka, 2012, 24, s. 15-17. ISSN 2449-8335.
 • VAŇKOVÁ Irena. Uskutečňovat povolanost k lidství. [Palouš, R. – Svobodová, Z.: Homo educandus. Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Karolinum, 2011.] Pedagogika, 4/62, 2012, s. 448-451. [Recenze.] ISSN 0031-3815 (tisk), ISSN 2336-2189 (online).
 • VAŇKOVÁ Irena. Básnicky bydlí člověk. Na okraj českého výboru statí M. Heideggera. A2. Kulturní týdeník. 8/2007, s. 16-17. ISSN 1803-663.
 • VAŇKOVÁ Irena. Šrámkova Sobotka jako šance (nejen) pro učitele češtiny. Amatérská scéna, 55, 2009, č. 5, s. 44-46. ISSN: 0002-6786.
 • VAŇKOVÁ Irena. A tak vstupuješ do zářečí, s hadím kamenem v dlani. Kulturně-literární revue PANDORA, 2009, č. 18, s. 194-196. [Topinka, M.: Hadí kámen. Eseje, články, skici 1966-2006. Brno: Host, 2007.] [Recenze.] ISSN 1801-6782.
 • VAŇKOVÁ Irena. Jazyk je dítětem příběhu. Česká literatura, 2006, 54, s. 13-145. [Turner, M.: Literární mysl. Brno: Host, 2005. Recenze.] ISSN 0009-0468.
 • VAŇKOVÁ Irena. Osnovo, která mě vineš k sobě. Souvislosti, 2004, 15, č. 4, s. 234-238. [Doležal, M.: Čas dýmu (lyrický deník). Brno: Atlantis, 2003. Recenze.] ISSN 0862-6928.
 • ŠLÉDROVÁ Jasňa, VAŇKOVÁ Irena: K životnímu jubileu Ivy Nebeské. Slovo a slovesnost, 64, 2003, č. 4, s. 318-320. ISSN 0037-7031.
 • VAŇKOVÁ Irena. Trhlina: rozevření prázdna a -. Souvislosti, 2003, 14, č. 4, s. 314-319. [Topinka, M.: Trhlina. Praha: Trigon, 2002. Recenze.] ISSN 0862-6928.
 • VAŇKOVÁ Irena. Těžítka, těšítka. Literární noviny, 14, č. 13, 24. března 2003, s. 8. [Kabeš, P.: Těžítka, ta těžítka. Doslov M. Topinka, k vydání připravila Jitka Uhdeová. Brno: Atlantis, 2002. Recenze.] ISSN 1210-0021.
 • VAŇKOVÁ Irena. Spíš něco než nic: dialog nejen o poezii. Literární noviny, 2001, 12, č. 49, s. 9. [Snad nic, snad něco. Práce na papíře Jiřího Koláře z let 1962 -1983. Ed. a doslov M. Topinka. Praha: Trigon, 2001. Recenze.] ISSN 1210-0021.
 • VAŇKOVÁ Irena. Šrámkova Sobotka: byla (1999)  –  a zase bude (2000)! Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 58-59. ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Karel Hausenblas o stylu, smyslu a interpretaci (uměleckého) textu. Český jazyk a literatura, 1996/1997, 47, s. 231-233. [Recenze.] ISSN 0009-0786.
 • VAŇKOVÁ Irena. Lidsky obyvatelné místo. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 300-301. [Kožmín, Z.: Studie a kritiky. Recenze.] ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Od tvaru k smyslu. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 298-299. [Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Recenze.] ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Musíš být zticha, abys slyšel. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 60-64. [Křivohlavý, J.: Povídej – naslouchám. Recenze.] ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Tichý přístav duše. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 53-54. [Literární, básnická a výtvarná tvorba neslyšících autorů. Recenze.] ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Situace češtiny (a bohemistiky) – perspektiva a retrospektiva. O sborníku z konference Spisovná čeština a jazyková kultura. Český jazyk a literatura, 1996/1997, 47, s. 142-144. [Recenze.] ISSN 0009-0786.
 • VAŇKOVÁ Irena. Filologické studie XVIII. Český jazyk a literatura, 1991/1992, 42, s. 211-214. [Zpráva.] ISSN 0009-0786.
 • HAUSENBLAS, Ondřej, VAŇKOVÁ Irena. Sobotka 1990 a 1991. Český jazyk a literatura, 1991/1992, 42, s. 164-165. ISSN 0009-0786.
 • BOZDĚCHOVÁ Ivana, VAŇKOVÁ Irena. Časopis Český jazyk a literatura. Naše řeč, 1990, 73, s. 40-42. [Zpráva.] ISSN 0009-0786.
 • VAŇKOVÁ Irena. Jan Chloupek: Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Jazykovědné aktuality, 1988, 25, s. 38-40. [Recenze.] ISSN 1212-5326.

Zprávy o činnosti Kruhu přátel českého jazyka

 • ADAM Robert, DITTMANN Robert, KOUPIL Ondřej, NEJEDLÝ Petr, VAŇKOVÁ Irena: Kruh přátel českého jazyka v akademických rocích 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Naše řeč, 105, 2022, č. 5, s. 297–303. [Zpráva.] ISSN 0009-0786.
 • ADAM Robert, KOUPIL Ondřej, NEJEDLÝ Petr, VAŇKOVÁ Irena: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2018/2019. Naše řeč, 102, 2019, č. 5, s. 347–349. [Zpráva.] ISSN 0009-0786.
 • ADAM Robert, KOUPIL Ondřej, NEJEDLÝ Petr, VAŇKOVÁ Irena: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018. Naše řeč, 2018, 101, č. 5, s. 299–302. [Zpráva.] ISSN 0009-0786.
 • ADAM Robert, DITTMANN Robert, HARVALÍK Milan, KOUPIL Ondřej, NEJEDLÝ Petr, VAŇKOVÁ Irena: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017. Naše řeč, 2018, 101, č. 1, s. 55-57. [Zpráva.] ISSN 0009-0786.
 • ADAM Robert, HARVALÍK Milan, KOUPIL Ondřej, NEJEDLÝ Petr, VAŇKOVÁ Irena: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016. Naše řeč, 2017, 100, č. 1, s. 51-53.  [Zpráva.] ISSN 0009-0786.
 • ADAM Robert, HARVALÍK Milan, KOUPIL Ondřej, NEJEDLÝ Petr, VAŇKOVÁ Irena: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015. Naše řeč, 2016, 99, č. 1, s. 49-51. [Zpráva.] ISSN 0009-0786.
 • ADAM Robert, HARVALÍK Milan, KOUPIL Ondřej, VAŇKOVÁ Irena: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2013/2014. Naše řeč, 2015, 1, 98, č. 1, s. 48-50. [Zpráva.] ISSN 0009-0786.
 • ADAM Robert, HARVALÍK Milan, KOUPIL Ondřej, VAŇKOVÁ Irena: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013. Naše řeč, 2014, č. 1, 97, s. 46-50. [Zpráva.] ISSN 0009-0786.
 • ADAM Robert, HARVALÍK Milan, KOUPIL Ondřej, PETRBOK Václav, ŠMILAUER Vladimír, VAŇKOVÁ Irena: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012. Naše řeč, 2013, 96, č. 1, s. 50-53. [Zpráva.] ISSN 0009-0786.
 • ADAM Robert, HARVALÍK Milan, KOUPIL Ondřej, PETRBOK Václav, ŠMILAUER Vladimír, VAŇKOVÁ Irena: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011. Naše řeč, 2012, 95, č. 1, s. 47-50. [Zpráva.] ISSN 0009-0786.

Popularizační texty

 • BÍLEK, Jan – VAŇKOVÁ, Irena. Genius loci. Úvodní slovo k festivalovému programu. Programová brožura k 66. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka. Sobotka 2022.
 • VAŇKOVÁ, Irena. Od folkloru k folkloru. Úvodní slovo k festivalovému programu. Programová brožura k 65. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka. Sobotka 2021.
 • VAŇKOVÁ Irena. Zaklepeme-li prstem… Několik poznámek nejen o řeči). Doslov ke knize: Čunderle, Michal: Bubela. Doslova a do písmene pravé české dobrodružství. Praha: Brkola, 2012, s. 111-117. ISBN 978-80-903842-3-1.
 • VAŇKOVÁ Irena. Výrazy „křest“ a „křtít“ v dnešní češtině. Katolický týdeník, příloha Doma, č. 41, 2011, s. B. ISSN 0862-5557.
 • ŠLÉDROVÁ Jasňa –  VAŇKOVÁ Irena: Otázky pro… Ivana Vyskočila a Michala Čunderleho.  Slovo a smysl, IV, 2007, č. 8, s. 201-215. [Rozhovor.] ISSN: 2336-6680.
 • VAŇKOVÁ Irena. Kulaťoučké jablíčko (Smysly, tělo  – a mateřský jazyk)  – Pěkný ptáček (Poznámky ke kategorizaci a kognitivní definici významu)  – Až přiletí vlaštovičky (K českému obrazu vlaštovky). Čeština doma a ve světě, 2003, 11, s. 26-29, 51-54, 59-61. ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Česky s Jirkou Haléřem. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 48-49. ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Znáte pana Kaplana? Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 45-47. ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Nejsou jazyky jako jazyky. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 38-39. ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Byla jedna Zuzanka… Čeština doma a ve světě, 1999, 7, s. 70-72. ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Barvy a emoce. (Leknutí bledé líčí slečně tvář…). Čeština doma a ve světě, 1999, 7, s. 6-7. ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. O jazykovém obrazu světa, bílé vráně a černé labuti. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 101-103. ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Kdo vlastně tvoří –  a co? Několik poznámek k tématu jazykové kreativity a poezie. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 19-23. ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Slova, jazyk, texty, svět… a děti. Čeština doma a ve světě, 1997, 5, s. 17-18. ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Zaříkání slov. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 236-238. ISSN 1210-9339.
 • VAŇKOVÁ Irena. Lingvistika mysli a těla. Vesmír, 2002, 81, s. 627-629. ISSN 1214-4029.
 • VAŇKOVÁ Irena. Naslouchejte večernímu mlčení (K pojmu mlčení ve staroindických upanišádách). In: Po zarostlém chodníčku – J. Janáčkové k narozeninám. Rkp. sborník. Praha, 1990.

Učební texty

 • VAŇKOVÁ Irena. Základy kognitivní lingvistiky (2013). Elektronická příručka ke studijnímu předmětu. Dostupná v systému Moodle FF UK v rámci stejnojmenného kurzu.
 • HOŠNOVÁ Eva, BURIÁNKOVÁ Milada, ŠMEJKALOVÁ Martina, VAŇKOVÁ Irena. Český jazyk pro základní školy 5. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7235-453-5.
 • HOŠNOVÁ Eva, ŠMEJKALOVÁ Martina, VAŇKOVÁ Irena. Český jazyk pro základní školy 4. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2009. ISBN: 978-80-7235-423-8.
 • HOŠNOVÁ Eva, ŠMEJKALOVÁ Martina, VAŇKOVÁ Irena. Český jazyk pro základní školy 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008. ISBN: 978-80-7235-538-9.
 • MACUROVÁ Alena a kol. –  HOMOLÁČ Jiří, SCHWABIKOVÁ Anna, VAŇKOVÁ Irena. Umíme číst a psát česky. Učebnice češtiny pro neslyšící. Praha: Divus, 1998. ISBN: 80-902379-8-3.

Power-pointové prezentace, abstrakty, teze a videonahrávky z konferencí (výběr)

 • VAŇKOVÁ Irena: „Světélkující cosi, co po smrti člověka žije dále.“. Duše v dnešních českých konceptualizacích. Videozáznam z on-line mezinárodní konference Dusza w doczesności – dusza w nieskończoności. III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej (20-21 maja 2021), 21 maja, sekcja B . Warszawa 2021. URI: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1931
 • VAŇKOVÁ Irena: Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. Opozice povrch – hloubka a zjevnost – nezjevnost v somatických konceptualizacích člověka. Dny kulturní lingvistiky Praha, 2019.http://dkl2019.cz/prezentace/DKL2019_Vankova_Na_tvari.pdf
 • VAŇKOVÁ Irena: Prdel není nic sprostého ani špatného, dyť se nosí i do kostela. Dny kulturní lingvistiky Praha, 2018.http://dkl2019.cz/archiv/dkl2018.cz/prezentace.html
 • VAŇKOVÁ Irena: Lingvistika kognitivní, kulturní, antropologická, axiologická? – Stereotyp duše a duše jako hodnota v českém obrazu světa. Dny kulturní lingvistiky Praha, 2017.http://dkl2019.cz/archiv/dkl2017.cz/prezentace.html
 • VAŇKOVÁ Irena: Příběhy o duši v českých lidových baladách. In: XVI међународни конгрес слависта (Београд 20–27. VIII 2018). Тезе и резимеи. I – Језик. Београд: Међународни комитет слависта, Савез славистичких друштава Србије, 2018, s. 332. ISBN 978-86-917949-5-8
 • VAŇKOVÁ Irena: JEŽÍŠEK („the Baby Jesus“) in the Context of Czech Christmas (Cognitive Definition of JEŽÍŠEK – JEŽÍŠEK as a Conceptual Blend). Slavic Cognitive Linguistics Conference – Sheffied / Oxford 2015. Book of Abstracts.
 • VAŇKOVÁ Irena: Word and Thing in Poetry: Poetic Definition in the Light of Cognitive Linguistics and Phenomenology.  Slavic Cognitive Linguistics Conference –  Zagreb 2012. Book of Abstracts.
 • VAŇKOVÁ Irena: Semiotic Principles of the „Magical Picture of the World“ in Erben´s Kytice (The Bouquet): A Cognitive Perspective. Slavic Cognitive Linguistics Conference – Washington 2011. Book of Abstracts.
 • VAŇKOVÁ Irena: Thing in the World, World in the Language (Phenomenological Starting Points and the Concept of Meaning in Cognitive Linguistics and Ethnolinguistics). Slavic Cognitive Linguistics Conference – Praha 2009. Book of Abstracts.
 • VAŇKOVÁ Irena – MACUROVÁ Alena – HYNKOVÁ DINGOVÁ Naďa: Člověk v jazyce: prostor, příběh, prožitek (Jazyky mluvené a jazyky znakové). What Cultural Linguistics for Europe?: Peoples, Languages, Values. // Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty. Praha 2016. Videonahrávka přednášky s tlumočením do českého znakového jazyka:https://slideslive.com/38897480/clovek-v-jazyce-prostor-pribeh-prozitek-jazyky-mluvene-a-jazyky-znakove
 • VAŇKOVÁ Irena: Stereotyp jako klíč k jazykovému obrazu světa českých neslyšících I, II, III. Přednáška. Mezinárodní letní škola znakových jazyků (CISL) – Praha 2014.  In: Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků. (Elektronický sborník.) Ed. Lucie Břinková. FF UK v Praze 2016. ISBN 978-80-7308-671-8http://cisl.ff.cuni.cz/indexWIP.htmlhttp://cisl.ff.cuni.cz/lecture101cs.html

Monotematická čísla časopisů – edice

 • Slovo a slovesnost, 71, 2010, č. 4. Monotematické číslo: Perspektivy kognitivní (etno)lingvistiky. ISSN 0037-7031. [Hostující redaktorka čísla: VAŇKOVÁ Irena.]
 • Slovo a smysl, 4, 2007, č. 8. Monotematické číslo: Kognitivní lingvistika a etnolingvistika. ISSN 2336-6680. [Hostující redaktorky čísla: VAŇKOVÁ Irena, PACOVSKÁ  Jasňa.]
 • Čeština doma a ve světě, 11, 2003, č. 1 – 2. Monotematické číslo:  Kognitivní lingvistika. ISSN 1210-9339. [Redaktorky dvojčísla: ŠLÉDROVÁ Jasňa, VAŇKOVÁ Irena.]

Kolektivní monografie a sborníky – edice

 • VAŇKOVÁ, Irena (ed.): Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky III. Tělo a tělesnost v jazykových a kulturních konceptualizacích. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. ISBN 978-80-7671-007-8 (online: pdf)
 • VAŇKOVÁ Irena, ŠŤASTNÁ Lucie (eds.): Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obraz světa. Praha: FF UK, 2018. ISBN 978-80-7308-888-2.
 • VAŇKOVÁ Irena, VODRÁŽKOVÁ Veronika, ZBOŘILOVÁ Radka (eds.). Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: FF UK, 2017. ISBN 978-80-7308-727-2.
 • SAICOVA ŘÍMALOVÁ Lucie, VAŇKOVÁ Irena, WIENDL Jan (eds.). Lidský život a každodennost v jazyce a literatuře. Praha: FF UK, 2016. ISBN 978-80-7308-703-6.
 • MACUROVÁ Alena: Komunikace v textu a s textem. Eds. MAREŠ Petr, ADAM Robert, RICHTEROVÁ Klára, SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ Lucie, VAŇKOVA Irena. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7308-659-6.
 • VAŇKOVÁ Irena, WIENDL Jan (eds.). Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7308-443-1.
 • VAŇKOVÁ Irena, WIENDL Jan, PACOVSKA Jasňa (eds.). Obraz člověka v jazyce a literatuře. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7308-324-3.
 • MAREŠ Petr, VAŇKOVÁ Irena (eds.): Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, 2007. ISBN 9788073082048.
 • SVOBODOVÁ Zuzana, VAŇKOVA Irena (eds.). Dary J. Peškové. Rozhovory, které pokračují. Knížka z příspěvků přátel a žáků. Praha: Eurolex Bohemia – VIP Books, 2007. ISBN 80-7379-007-6.
 • PEŠKOVÁ Jaroslava, PRŮKA Miloslav, VAŇKOVÁ Irena (eds.). Hledání souřadnic společného světa. Filosofie pro každý den. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-91-2.
 • VAŇKOVÁ Irena (ed.): Obraz světa v jazyce. Praha: FF UK, 2001. ISBN 80-7308-005-2.

Literární texty – spolupráce na edicích

 • WOLKER, Jiří: Básně. Praha – Brno: Host, 2021 (Česká knižnice). Ediční příprava:  VAŇKOVÁ Irena. Komentář: VAŇKOVÁ Irena – WIENDL Jan. Vědecká redakce: HOLÝ Jiří. ISBN 978-80-88183-26-6.
 • MRŠTÍKOVÉ, Alois a Vilém: Rok na vsi I, II. Brno: Host (Česká knižnice), 2011. Ediční příprava VÁLEK Vlastimil, komentář JANÁČKOVÁ Jaroslava, vědecká redakce VAŇKOVÁ Irena. ISBN 978-80-7294-563-4.
 • ARBES Jakub. Romaneta. Praha: Nakladatelství Lidové noviny (Česká knižnice), 2006. Ediční příprava SENDLEROVÁ Martina, uspořádání a komentář JANÁČKOVÁ Jaroslava, vědecká redakce VAŇKOVA Irena. ISBN 80-7106-816-5.
 • NĚMCOVÁ, Božena: Divá Bára a jiné povídky. Praha: Albatros 1997. Edice a jazyková úprava VAŇKOVÁ Irena, VANĚK Václav. ISBN 80-00-00502-6.

Rozhlasové pořady

 • VAŇKOVÁ Irena: Mlčeti zlato. Čtyřdílný cyklus rozhlasových rozprav o mlčení a řeči: I. Druhá strana řeči, II. Hranice mého světa, III. Estetika mlčení, IV. Člověk, Bůh, řeč, mlčení. Český rozhlas Brno, 1995.
 • VAŇKOVÁ Irena: Básníci a slova. Řeč, slova a mlčení ve verších českých básníků. Čtyřdílný cyklus úvah: I. Básník a slovo, II. Básník a jazyk, III. Básník a mlčení, IV. Básník, báseň a nebáseň. Český rozhlas Brno, 1993.
 • VAŇKOVÁ Irena: Adventu plachá krajina. Pořad z díla Bohuslava Reynka. Československý rozhlas Praha, 1992.
 • VAŇKOVÁ Irena: Mohyla. Pásmo o knize Jakuba Demla. Československý rozhlas Brno, 1992.
 • VAŇKOVÁ Irena: Mistr Sun o umění válečném a básnickém. Pásmo o jedné básnické sbírce J. Koláře. Československý rozhlas Praha, 1992.
 • VAŇKOVÁ Irena: Motouzek, co nás s dětstvím spíná. Montáž z poezie a prózy Jana Skácela. Československý rozhlas Praha, 1992.
 • VAŇKOVÁ Irena: Na vlaštovky a smutek. Montáž z poezie a prózy Jana Skácela. Československý rozhlas Brno, 1991.
 • HROUDOVÁ (= Vaňková) Irena: My sami budem si vráceni. Pořad k 65. výročí úmrtí Jiřího Wolkra. Československý rozhlas Brno, 1989.
 • HROUDOVÁ (= Vaňková) Irena: Nalézti slovo bratrské. Koláž z poezie, esejů a korespondence Otokara Březiny. Československý rozhlas Brno, 1988.

Vedené a obhájené bakalářské a diplomové práce (v období 2005/2006)

Digitálním repozitáři UK je možné dohledat další údaje i plné verze prací.

Doktorské studium (obhájené práce dostupné v Digitálním repozitáři UK)

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.