Závěrečné zkoušky Bc. a obhajoby BP

Státní závěrečná zkouška bakalářská pro jednooborové  a dvouoborové studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících má tyto části:

 • obhajoba bakalářské práce
 • ústní zkouška

Ke každé části se lze hlásit samostatně. Části je možné skládat v jakémkoliv pořadí.

V případě dvouoborového studia si student volí, na jakém oboru bude psát bakalářskou práci.

Obecné informace o závěrečných zkouškách na stránkách FF UK.

Obhajoba bakalářské práce

Průběh obhajoby

 • Diplomant v pěti minutách představí svou práci. Zaměří se hlavně na cíle a výsledky (informace o názvech kapitol apod. jsou zcela zbytečné; student se zaměří opravdu jen na to nejdůležitější).
 • (Vedoucí práce přečte svůj posudek.)
 • (Oponent práce přečte svůj posudek.)
 • Diplomant zareaguje na posudky, zodpoví dotazy z obou posudků, vyjádří se k připomínkám vedoucího a oponenta apod. Student může mít u sebe své písemné poznámky, může používat dataprojektor, rozdat připravené handouty apod. Pokud chce používat techniku, musí předem kontaktovat Mgr. Kateřinu Bělehrádkovou.
 • Diplomant zareaguje na dotazy z publika.
 • Následuje porada členů komise o výsledné známce (bez přítomnosti diplomanta a všech přihlížejících, kteří nejsou členy komise). Po poradě předseda komise pozve zpět diplomanta a publikum a sdělí diplomantovi výslednou známku.

Posudky k BP budou do SISu zadány nejpozději sedm kalendářních dní před konáním obhajoby. Tlumočníkům posudky zašle Mgr. Kateřina Bělehrádková.

POZOR: Tři dny před obhajobou pošle diplomant podklady k obhajobě příslušnému tlumočníkovi dle rozpisu obhajob.

Několik poznámek k bakalářské práci

Ústní zkouška bakalářská pro jednooborové studium oboru ČNES (akreditace platná od r. 2015)

Tematický okruh 1

 • varianta a) Praktická znalost českého znakového jazyka – osobní komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech Český znakový jazyk 1–6.
 • varianta b) Praktická znalost psané češtiny – písemná komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech Doplňková čeština 1–6. Zkouška může být kombinovaná z několika aktivit.

Tematický okruh 2

 • historie, kultura a komunikace neslyšících v širších souvislostech

Tematický okruh 3

 • varianta a) Modul tlumočnický
 • varianta b) Modul odborný
 • varianta c) Modul komunikační

Podokruhy k Tematickému okruhu 2 (viz sylaby jednotlivých předmětů, které student absolvoval během svého studia)

 1. Úvod do studia hluchoty
 2. Úvod do studia jazyka a Úvod do studia znakového jazyka
 3. Úvod do psycholingvistiky a Úvod do sociolingvistiky
 4. Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících
 5. Zápis znakového jazyka
 6. Úvod do tlumočení
 7. Výchova a vzdělávání neslyšících
 8. Dějiny hluchoty a Kultura českých neslyšících
 9. Psaná čeština českých neslyšících
 10. Fonetika a fonologie znakového jazyka
 11. Gramatika znakových jazyků
 12. Struktura a fungování znakového jazyka

Podokruhy k Tematickému okruhu 3 (viz sylaby jednotlivých předmětů, které student absolvoval během svého studia)

varianta a)

 1. Praktické aspekty vzdělávání neslyšících
 2. Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících
 3. Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících

varianta b)

 1. Lexikografie znakového jazyka
 2. Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků
 3. Metody výzkumu znakového jazyka a technické zpracování

varianta c)

 1. Profese tlumočníka pro neslyšící
 2. Tlumočnické modely a teorie
 3. Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící

Minimálně týden před ústní zkouškou musí diplomant na sekretariát ÚJKN poslat e-mailem na adresu katerina.belehradkova@ff.cuni.cz seznam prostudované literatury a zdrojů členěný na TO2 a TO3 (bibliografické údaje se řídí citační normou ČSN ISO 690; je možné využívat citační manažery, jako jsou např. www.citace.com nebo www.citacepro.com). Seznam by měl být náležitě obsáhlý a bohatý – a to s ohledem na skutečnost, že jde o seznam literatury a zdrojů, jež student prostudoval během celého svého studia. Není vhodné členit ho na jednotlivé předměty, tituly by se v něm neměly opakovat.

U ústní zkoušky bude studentovi v písemné podobě zadáno pět otázek: jedna otázka z TO1, dvě otázky z TO2 a dvě otázky z TO3. Po cca 40minutové přípravě bude následovat cca 40minutové ústní zkoušení. Zkoušení z TO1 probíhá jako poslední (po zkoušení z TO2 a TO3). Kromě otázky z TO1 je u zkoušení přítomen tlumočník, na požádání studenta možno v alternaci či kombinaci s přepisovatelem. Pokud chce student využívat simultánní přepis, musí o něj min. týden předem požádat u Mgr. Slánské Bímové.

Ústní zkouška bakalářská pro dvouoborové studium oboru ČNES (akreditace platná od r. 2015)

Tematický okruh 1

 • varianta a) Praktická znalost českého znakového jazyka – osobní komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech Český znakový jazyk 1–6.
 • varianta b) Praktická znalost psané češtiny – písemná komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech Doplňková čeština 1–6. Zkouška může být kombinovaná z několika aktivit.

Tematický okruh 2

 • komunikace neslyšících v širších souvislostech

Podokruhy k Tematickému okruhu 2  (viz sylaby jednotlivých předmětů)

Pro studenty nastupující ke studiu v roce 2015 a později

 1. Úvod do studia jazyka
 2. Úvod studia znakového jazyka
 3. Fonetika a fonologie znakového jazyka
 4. Gramatika znakových jazyků
 5. Struktura a fungování znakového jazyka
 6. Úvod do studia hluchoty
 7. Kultura českých neslyšících
 8. Dějiny hluchoty

Minimálně týden před ústní zkouškou musí diplomant na sekretariát ÚJKN poslat e-mailem na adresu katerina.belehradkova@ff.cuni.cz seznam prostudované literatury a zdrojů (bibliografické údaje se řídí citační normou ČSN ISO 690; je možné využívat citační manažery, jako jsou např. www.citace.com nebo www.citacepro.com).

U ústní zkoušky budou studentovi v písemné podobě zadány tři otázky: jedna otázka z TO1 a dvě otázky z TO2. Po cca 30minutové přípravě bude následovat cca 30minutové ústní zkoušení. Zkoušení z TO1 probíhá po zkoušení z TO2. Kromě otázky z TO1 je u zkoušení přítomen tlumočník, na požádání studenta možno v alternaci či kombinaci s přepisovatelem. Pokud chcete využívat simultánní přepis, musí o něj min. týden požádat u  Mgr. Slánské Bímové.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Závěrečné zkoušky Bc. a obhajoby BP