Závěrečné zkoušky Bc. a obhajoby BP

Státní závěrečná zkouška bakalářská pro jednooborové  a dvouoborové studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících má tyto části:

 • obhajoba bakalářské práce
 • ústní zkouška

Ke každé části se lze hlásit samostatně. Části je možné skládat v jakémkoliv pořadí. V rámci jednoho státnicového termínu (zimního, jarního a podzimního) probíhají nejprve obhajoby bakalářských prací a teprve poté ústní státní bakalářské zkoušky.

V případě dvouoborového studia si student volí, na jakém oboru bude psát bakalářskou práci.

Obecné informace o závěrečných zkouškách na stránkách FF UK.

Obhajoba bakalářské práce

Průběh obhajoby

 • Diplomant v pěti minutách představí svou práci. Zaměří se hlavně na cíle a výsledky (informace o názvech kapitol apod. jsou zcela zbytečné; student se zaměří opravdu jen na to nejdůležitější).
 • Vedoucí práce přečte svůj posudek.
 • Oponent práce přečte svůj posudek.
 • Diplomant zareaguje na posudky, zodpoví dotazy z obou posudků, vyjádří se k připomínkám vedoucího a oponenta apod. Student může mít u sebe své písemné poznámky, může používat dataprojektor, rozdat připravené handouty apod. Pokud chcete používat techniku, kontaktujte prosím předem Mgr. Kateřinu Bělehrádkovou.
 • Diplomant zareaguje na dotazy z publika.
 • Porada členů ÚJKN o výsledné známce. Porada proběhne bez přítomnosti diplomanta a všech přihlížejících, kteří nejsou členy ÚJKN nebo vedoucím nebo oponentem obhajované práce. Po poradě předseda komise pozve zpět diplomanta a publikum a sdělí diplomantovi výslednou známku.

Posudky k BP budou do SISu zadány nejpozději 7 kalendářních dní před konáním obhajoby. Tlumočníkům posudky zašle Mgr. Kateřina Bělehrádková.

POZOR: Tři dny před obhajobou pošle diplomant podklady k obhajobě příslušnému tlumočníkovi dle rozpisu obhajob.

Několik poznámek k bakalářské práci

 • Věnujte prosím náležitou pozornost Pravidlům pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK ze dne 23. 6. 2017, Opatření děkana č. 18/2016 Změna opatření děkana č. 10/2014, Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací, Metodickým pokynům pro formální úpravu závěrečných prací a Manuálu pro vložení bakalářské práce do SIS.
 • Předpokládá se, že veškeré písemné práce odevzdávané v ÚJKN budou mít náležitou úroveň nejen po odborné stránce, ale také po stránce jazykové (včetně pravopisné). K jazykové úrovni se přihlíží při jejich celkovém hodnocení a v případě, že množství pravopisných, formulačních a dalších jazykových nedostatků neodpovídá požadavkům běžně kladeným na publikované texty z oboru bohemistiky (lingvistiky), jsou práce hodnoceny jako nevyhovující, a to i tehdy, když jim z čistě odborného hlediska nelze nic vytknout.
 • Minimální rozsah práce je 40 normostran (tj. 40 x 1 800 = 72 000 znaků); maximální rozsah práce se prosím snažte dodržet jako max. 1,5 násobek min. rozsahu, tj. 60 normostran (60 x 1 800 = 108 000 znaků).
 • Student má možnost seznámit se s posudky v elektronické podobě nejpozději sedm kalendářních dní před datem obhajoby.
 • Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK ze dne 23. 6. 2017 v čl. 21 odst. 6 stanoví: „Práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou podobu práce povinně tvoří tyto samostatné PDF soubory: vlastní řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky. Nepovinně může práce obsahovat další přílohy. Student odpovídá za úplnost odevzdané elektronické podoby práce i s povinnými přílohami. Na základě pokynu vedoucího příslušné základní součásti fakulty je student povinen odevzdat nejvýše dvě vytištěné kopie řádně elektronicky odevzdané práce jako pomocný podklad pro práci oponenta a zkušební komise.“ ÚJKN nevyžaduje tištěné kopie závěrečné práce, stačí odevzdat elektronickou podobu v požadovaném termínu do SIS.
 • Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK ze dne 23. 6. 2017 v čl. 22 odst. 5 stanoví: „Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.“
 • Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK ze dne 23. 6. 2017 v čl. 22 odst. 8 stanoví: „Pokud se student nedostaví v určeném termínu k obhajobě, nesmí do práce před dalším termínem obhajoby jakkoli zasahovat, s výjimkou errat.“
 • Studenti mohou k bakalářským pracím také vytvořit a natočit překlad abstraktu BP do českého znakového jazyka. Abstrakt v českém znakovém jazyce mohou vložit do SIS společně s odevzdávanou bakalářskou prací (vložení abstraktu v ČZJ není povinné). Vkládání abstraktu se řídí Opatření rektora č. 72/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací, zejména pak čl. 5 odst. 6: „Pokud student/uchazeč potřebuje odevzdat abstrakt práce i v jiné než textové podobě (např. videosoubor s abstraktem ve znakovém jazyce), vyplní v systému žádost obsahující důvod žádosti. Na základě žádosti schválené fakultním koordinátorem dle čl. 8 bude umožněno odevzdat abstrakt v jiné než textové podobě.  Formát souboru musí odpovídat čl. 5, odst. 2, písm. c) a d).“ V případě zájmu o konzultace ohledně podoby abstraktu v českém znakovém jazyce se obracejte na Mgr. Novákovou.

Ústní zkouška bakalářská pro jednooborové studium oboru ČNES

Tematický okruh 1

 • varianta a) Praktická znalost českého znakového jazyka – osobní komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech ČZJ 1–6
 • varianta b) Praktická znalost psané češtiny – písemná komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech DČ 1–6. Zkouška může být kombinovaná z několika aktivit.

Tematický okruh 2

 • historie, kultura a komunikace neslyšících v širších souvislostech

Tematický okruh 3

 • varianta a) Modul tlumočnický
 • varianta b) Modul odborný
 • varianta c) Modul komunikační

Podokruhy k Tematickému okruhu 2 (viz sylaby jednotlivých předmětů)

 1. Základní otázky studia hluchoty
 2. Základní otázky studia jazyka a studia znakového jazyka
 3. Základní otázky psycholingvistiky a sociolingvistiky
 4. Základní otázky učební komunikace N/neslyšících
 5. Základní otázky odborného zkoumání a popisu znakových jazyků
 6. Základní otázky tlumočení pro N/neslyšící
 7. Výchova a vzdělávání N/neslyšících
 8. Dějiny hluchoty a kultura N/neslyšících
 9. Psaná čeština českých neslyšících
 10. Fonetika a fonologie znakového jazyka
 11. Gramatika znakových jazyků
 12. Struktura a fungování znakového jazyka

Podokruhy k Tematickému okruhu 3 (viz sylaby jednotlivých předmětů)

varianta a)

 1. Současné problémy učební komunikace neslyšících
 2. Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících
 3. Jazyková politika a legislativní rámec vzdělávání neslyšících

varianta b)

 1. Lexikografie znakového jazyka
 2. Notace znakového jazyka
 3. Korpus a metody výzkumu znakového jazyka

varianta c)

 1. Tlumočnická profese a vzdělávací systémy tlumočníků u nás a v zahraničí
 2. Historie a metodika tlumočení
 3. Problematika tlumočení znakového jazyka

Minimálně týden před ústní zkouškou musí diplomant na sekretariát ÚJKN poslat e-mailem na adresu katerina.belehradkova@ff.cuni.cz seznam prostudované literatury a zdrojů členěný na TO2 a TO3 (Bibliografické prosím údaje uvádějte dle citační normy ČSN ISO 690; využívat můžete např. www.citace.com nebo www.citacepro.com.) Seznam literatury je klíčový pro zadávání otázek. Proto mu doporučujeme věnovat náležitou pozornost. Seznam by měl být náležitě obsáhlý a bohatý a zároveň by neměl obsahovat tituly, o jejichž obsahu má student pouze mlhavou představu.

U vlastní ústní zkoušky bude studentovi v písemné podobě zadáno pět otázek: jedna otázka z TO1, dvě otázky z TO2 a dvě otázky z TO3 (z toho jedna vycházející z listinných či věcných podkladů předložených členy komise při zadávání otázek). Po cca 40minutové přípravě bude následovat cca 40minutové ústní zkoušení. Zkoušení z TO1 probíhá jako poslední (po zkoušení z TO2 a TO3). Kromě otázky z TO1 je u zkoušení přítomen tlumočník, na požádání studenta možno v alternaci s přepisovatelem. Pokud chcete využívat simultánní přepis, kontaktujte prosím min. týden předem Mgr. Slánskou Bímovou.

Ústní zkouška bakalářská pro dvouoborové studium oboru ČNES

Tematický okruh 1

 • varianta a) Praktická znalost českého znakového jazyka – osobní komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech ČZJ 1–6
 • varianta b) Praktická znalost psané češtiny – písemná komunikace s rodilým mluvčím, témata probíraná v předmětech DČ 1–6. Zkouška může být kombinovaná z několika aktivit.

Tematický okruh 2

 • komunikace neslyšících v širších souvislostech

Podokruhy k Tematickému okruhu 2  (viz sylaby jednotlivých předmětů)

a) pro studenty nastupující ke studiu v roce 2014 a dříve

 1. Základní otázky studia hluchoty
 2. Základní otázky studia jazyka a studia znakového jazyka
 3. Výchova a vzdělávání N/neslyšících
 4. Fonetika a fonologie znakového jazyka
 5. Gramatika znakových jazyků
 6. Struktura a fungování znakového jazyka

 

b) pro studenty nastupující ke studiu v roce 2015 a později

 1. Úvod do studia jazyka
 2. Úvod studia znakového jazyka
 3. Fonetika a fonologie znakového jazyka
 4. Gramatika znakových jazyků
 5. Struktura a fungování znakového jazyka
 6. Úvod do studia hluchoty
 7. Kultura českých neslyšících
 8. dějiny hluchoty

Minimálně týden před ústní zkouškou musí diplomant na sekretariát ÚJKN poslat e-mailem na adresu katerina.belehradkova@ff.cuni.cz seznam prostudované literatury a zdrojů členěný nejlépe dle podokruhů k TO2 (Bibliografické prosím údaje uvádějte dle citační normy ČSN ISO 690; využívat můžete např. www.citace.com nebo www.citacepro.com. ).

U vlastní ústní zkoušky budou studentovi v písemné podobě zadány tři otázky: jedna otázka z TO1 a dvě otázky z TO2. Po cca 30minutové přípravě bude následovat cca 30minutové ústní zkoušení. Zkoušení z TO1 probíhá po zkoušení z TO2. Kromě otázky z TO1 je u zkoušení přítomen tlumočník, na požádání studenta možno v alternaci s přepisovatelem. Pokud chcete využívat simultánní přepis, kontaktujte prosím min. týden předem Mgr. Slánskou Bímovou.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Závěrečné zkoušky Bc. a obhajoby BP