Zápis

Charakteristika služby

Službu zápis využívá většina neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK; někteří samostatně, někteří souběžně s tlumočením nebo souběžně se simultánním přepisem. Pokud totiž musejí neslyšící, nedoslýchaví nebo ohluchlí studenti sledovat komunikaci ve třídě zrakem (tj. sledují tlumočníka nebo simultánní přepis a/nebo odezírají), nemohou si dělat vlastní poznámky z výuky jako studenti slyšící; ty jim proto zajišťují pověření (ideálně i proškolení) zapisovatelé z řad slyšících spolužáků v rámci asistence při studiu.

Zapisovatel vytváří zápis v hodinách, na kterých je přítomen student, který si službu objednal (pokud student přítomen není, všechny služby se ruší, nedojde-li k jiné dohodě – zápis může být např. formou kompenzace, když se na výuku nedostaví tlumočník a výuka není zrušena – více Řešení krizových situací).

Zapisovatel po výuce zápis upraví do konečné podoby a odešle učiteli; ten zápis opraví, popř. doplní, a dle domluvy doručí studentovi, který si službu objednal (pošle přímo jemu, nebo pošle zapisovateli a ten studentovi, nebo uloží do Moodlu apod.). Vždy je potřeba, aby se opravený zápis dostal k neslyšícímu, nedoslýchavému či ohluchlému studentovi nejpozději 24 hodin před další výukou daného předmětu, aby se na ni student mohl připravit. Proto je nutné zaslat učiteli zápis co nejdříve.

Zapisovatel komunikuje s učitelem a studentem, kterému je služba poskytována; zejména je dobré vyžádat si zpětnou vazbu, zda obsah a forma zápisu vyhovuje, popř. co by bylo dobré změnit.

Objednávka zápisu

viz zde

Informace pro zapisovatele:

Registrace v databázi Centra Carolina: Od roku 2014 je služba zápis financována jako forma asistence při studiu prostřednictvím Centra Carolina. Každý neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student, který chce službu využívat, i každý student-zapisovatel, který chce službu poskytovat, se musí před prvním využitím/poskytnutím služby zaregistrovat v příslušné databázi Centra Carolina.

Vykazování odpracovaných hodin a výplata stipendia (zápisy pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících): na konci každého měsíce zapisovatel vyplní výkaz odpracovaných hodin, který před zahájením své asistentské činnosti obdrží od koordinátora služeb, a zašle ho koordinátorovi – elektronicky, bez podpisu, bez data ve spodní části formuláře. Výplata stipendia probíhá čtvrtletně; všechny potřebné formality a komunikaci s Centrem Carolina zajišťuje koordinátor.

Vykazování odpracovaných hodin a výplata stipendia (zápisy pro studenty jiných oborů): Po registraci v databázi Centra Carolina probíhá vykazování odpracovaných hodin a výplata odměny dle informací uvedených v databázi Centra Carolina, včetně potvrzování výkazů klienty, tj. neslyšícími, nedoslýchavými či ohluchlými studenty, pro které je služba zápis určena (přesto prosíme zapisovatele o čtvrtletní zasílání výkazů koordinátorovi – aby mohl odpracované hodiny zahrnout do souhrnných výkazů). Výplata stipendia probíhá čtvrtletně.

Pomoc pro (začínající) zapisovatele: Zapisovatelům je určen Manuál pro zapisovatelky/zapisovatele, kde se dozvědí, jak  by měl zápis po formální a obsahové stránce vypadat. Doporučujeme, aby začínající zapisovatelé kontaktovali naši konzultantku pro zapisovatele – Denisu Lachmanovou (denisa.lachmanova@ff.cuni.cz).