Informace pro spolužáky

Mnozí studenti se s neslyšícím, nedoslýchavým či ohluchlým vrstevníkem setkají poprvé v životě na vysoké škole, kde může být jedním z jejich spolužáků. Komunikace tváří v tvář i komunikace v kolektivu, jíž se účastní osoba, která neslyší nebo slyší hůře, je v lecčem specifická. Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK proto poskytuje informace spolužákům neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů jednak prostřednictvím těchto internetových stránek, jednak přes koordinátora služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK, který je připraven zodpovědět případné dotazy, poskytnout či zprostředkovat konzultace, domluvit návštěvu ÚJKN apod.

Služby

Aby se student se speciálními vzdělávacími potřebami mohl úspěšně zapojit do akademického života, je nezbytné poskytnout mu podpůrné služby, na které má zákonný nárok. Tyto služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty zajišťuje a koordinuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK na základě objednávek. Mezi klíčové služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty patří tlumočení mezi českým znakovým jazykem a češtinou, simultánní přepis mluvené češtiny a zapisovatelské služby. Bližší informace k těmto a další službám lze nalézt zde.

Pravidla komunikace

Zde naleznete základní pravidla pro komunikaci neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých osob a s nimi: Desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením.

Neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student musí vždy VIDĚT, kdo mluví:

  • ideální uspořádání lavic je „kulatý stůl“
  • při práci ve skupině je třeba se hlásit; snažíme se, aby hovořila vždy jen jedna osoba (diskusi by měl usměrňovat učitel)
  • ten, kdo mluví, nesmí mít za zády sluncem zalité okno či jiný zdroj světla

Rady a tipy pro práci v semináři (referát, organizace skupinových aktivit)

Pokud neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student píše nebo čte, nemůže zároveň sledovat mluvčího/přepis/tlumočníka, proto je u takových situací třeba počítat s delší pracovní dobou a s další činností počkat, až student dopíše/dočte/doodezírá/dosleduje přepis/dosleduje tlumočníka. Týká se to např. práce s prezentací – když používáme texty, obrázky nebo grafy, musíme mít na paměti, že se student dívá BUĎ na mluvčího/přepis/tlumočníka, NEBO na obrázek, proto je třeba dát spolužákovi čas na to, aby si obrázek prohlédl, aniž by někdo zároveň hovořil.

Protože neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí studenti kompenzují sluchové vjemy převážně zrakem, je nutná častá a co nejintenzivnější VIZUALIZACE (např. psaní důležitých informací – klíčových bodů, jmen, letopočtů – na tabuli). Přesto se může stát, že spolužák nebude rozumět. V tom případě se doporučuje repliku zopakovat, přeformulovat a zdůraznit klíčové body.

Zvýšené pozornosti je třeba věnovat aktivitám, u kterých není možno odezírat/sledovat přepis/sledovat tlumočníka (např. aktivitám vykonávaným se zavřenýma očima) – tyto aktivity je nutno s neslyšícím, nedoslýchavým či ohluchlým spolužákem vždy předem dostatečně zkonzultovat a dohodnout se s ním na alternativním provedení aktivit.

Při práci s videomateriálem je nutné tento předem otitulkovat (v jazyce, ve kterém se ve videu hovoří; vytváříme české, anglické a německé titulky; slovenská videa titulkujeme česky, překladové titulky u jiných jazyků neděláme). Titulkování lze objednat u koordinátorky služeb. O titulky k referátům požádejte s dostatečným předstihem.

Všechny tištěné nebo elektronické materiály (prezentace, odkazy, texty k rozboru, přesné písemné instrukce k cvičením apod.) je vhodné poskytnout neslyšícímu, nedoslýchavému či ohluchlému spolužákovi před výukou, aby věděl, co ho čeká; pokud není možno poskytnout všechny písemné podklady před výukou, doporučuje se poskytnout je alespoň po výuce.

Pokud výuka probíhá za účasti tlumočníka a/nebo přepisovatele, je třeba poslat mu/jim minimálně 48 hodin předem materiály k přípravě, aby se zorientovali v tématu a připravili se na svůj výkon. Takovými materiály jsou: plný text referátu, popř. alespoň osnova referátu v bodech, prezentace, která se bude ve výuce promítat, internetové odkazy, jež bude referující využívat, apod. Tlumočník i přepisovatel jsou vázáni mlčenlivostí a tyto materiály nesmějí nikde šířit.

Asistence při studiu

Každý student Univerzity Karlovy, který o to projeví zájem, se může stát asistentem při studiu pro svého spolužáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Zájemci o asistenci při studiu se registrují v databázi, kterou spravuje Centrum Carolina. Měsíčně pak vykazují prostřednictvím databáze svoje odpracované hodiny a čtvrtletně dostávají za svoje služby stipendium.

V případě neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů se jedná zpravidla o zapisovatelské služby (pořizování poznámek z výuky) a doučování (vysvětlování látky během semestru, příprava na atestace, jazyková úprava seminárních prací apod.).

Kurz českého znakového jazyka

Zájemci z řad studentů Univerzity Karlovy mají možnost navštěvovat kurz Základy českého znakového jazyka 1, 2, 3. Kurz je veden neslyšícími rodilými mluvčími českého znakového jazyka. Studenti si v něm osvojí základní slovní zásobu a gramatiku ČZJ a pravidla komunikace v tomto jazyce. Spolužáci neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů jsou do kurzu přijímáni přednostně. V případě zájmu kontaktujte dr. Hudákovou, ideálně před začátkem zápisu předmětů do SIS.

Přednášky pro veřejnost

Ústav jazyků a komunikace neslyšících pořádá cyklus přednášek nazvaný Problematika hluchoty – aktuální otázky. Tento cyklus je přístupný široké veřejnosti – vítáme všechny zájemce o danou problematiku, ať už jsou studenty UK nebo nikoliv. K návštěvě si lze vybrat jakoukoliv přednášku jednotlivě, nebo absolvovat celý cyklus. Studenti UK si mohou cyklus zapsat jako povinně volitelný/volitelný předmět.

Úvod > Služby > Informace pro pedagogy a spolužáky > Informace pro spolužáky