Přepis

Charakteristika služby

přepis 1 Přepis využívají především nedoslýchaví a ohluchlí studenti, kteří při komunikaci preferují češtinu, nikoliv český znakový jazyk.

Simultánní přepis mluvené češtiny probíhá tak, že vyškolený přepisovatel zapisuje do počítače či notebooku vše, co je řečeno. Text se zobrazuje na monitoru (lze využít při přepisu pro jednu či dvě osoby), nebo na plátně  či tabletu (lze využít při přepisu pro více osob). Četbou přepisovaného textu nedoslýchavý/ohluchlý student získává informace zrakem, tedy pro něj smyslově přístupnější formou, než je poslech mluvené řeči.

Od letního semestru 2013/2014 máme k dispozici pro simultánní přepis mluvené češtiny systém Polygraf. Tento systém umožňuje sledovat přepisovaný text na tabletu nebo smartphonu. Klientské verze Polygrafu lze nainstalovat zdarma (verze pro Windows; verze pro Android: zdarma ke stažení na Obchodu Play; verze pro Apple: zdarma ke stažení na Appstoru).

Ústav jazyků a komunikace neslyšících má k dispozici 10 tabletů, které studentům se zájmem o využívání simultánního přepisu nabízí do dlouhodobé zápůjčky. Zájemci o zapůjčení tabletu se mohou obrátit na Mgr. Štěpána Matějku.

přepis 2Přepis slouží studentovi jen bezprostředně při výuce/akci, po jejím skončení je text vymazán. V případě, že byste text přesto chtěli získat, je nutné požádat o písemný souhlas všechny osoby, jejichž projev byl v přepisu zaznamenán. V tomto případě kontaktuje koordinátora služeb.

Přepisovatel je (na základě objednávky) přítomen na pravidelných seminářích a přednáškách uvedených v rozvrhu hodin, přednáškách a seminářích mimo ustálený rozvrh, mimořádných akcích v rámci výuky (host, exkurze apod.), atestacích, imatrikulacích, promocích, individuálních konzultacích, jednáních s orgány fakulty a dalších aktivitách souvisejících se studiem na FF UK.

Přepisovatel se řídí Pravidly ÚJKN pro poskytování služeb neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK.

Při zajišťování přepisu fakulta spolupracuje s Centrem zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících Praha. Přepisovatelé jsou externími zaměstnanci FF UK na DPP.

Simultánní přepis mluvené češtiny jsme na oboru Čeština v komunikaci neslyšících začali experimentálně využívat v roce 2011 – při dni otevřených dveří a při přijímacích zkouškách. Od začátku roku 2012 zajišťujeme přepis dle objednávek v plném rozsahu. Přepis využívají nejen studenti oboru ČNES, ale také studenti jiných oborů FF UK.

Objednávka přepisu

viz zde

Jeden objednavatel si může objednat buď službu přepis, nebo tlumočení. Pokud je v jedné skupině/na jedné akci více objednavatelů, mohou přepis a tlumočení probíhat souběžně. Přepis/tlumočení jsou téměř vždy doplněny službou zápis.

Přepis lze objednat i na výuku/akci, která probíhá v angličtině. Přepisovatel nepřekládá do češtiny, výsledkem jeho práce je anglicky psaný text. Na skutečnost, že akce proběhne v angličtině, je třeba upozornit při objednávání služeb.